فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله بیماری های جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله بیماری های جو :

زنگ های جو Barley Rusts

زنگ برگ (قهوه ای) جو Barley leaf rust

عامل بیماری Puccinia hordei

این زنگ به لحاظ گرما دوست بودن بیشتر در ارقام دیررس جو دیده میشود. میزبان حدواسط آن لاله كلاغی (Ornithogalum umbellatum) است. سیكل زندگی شبیه زنگ سیاه گندم می‌باشد و هر 5 مرحله اسپوری در آن دیده می شود. عامل این زنگ در برخی نواحی قارچPuccinia hordei و در بعضی از مناطق P. recondita f.sp. tritici است.

كنترل زنگ برگ جو مثل كنترل زنگ قهوه ای گندم است.

× در جو زنگ زرد و زنگ سیاه نیز شایع است (برای توضیحات بیشتر به بیماری های گندم مراجعه شود)

سیاهك های جو

چهار نوع سیاهك در جو دیده می شود.

1 - سیاهك آشكار جو عامل بیماری Ustilago nuda

خوشه های آلوده به استثنای غشاء نازك فرابر دانه به توده ای از تلیوسپورها مبدل می شوند. این غشاء به راحتی پاره شده و اسپورها با باد پراكنده می شوند و طی چند روز فقط محور سنبله باقی می ماند. آلودگی بذر كاملاً داخلی است. سیكل بیماری و كنترل شبیه سیاهك آشكار گندم است.

2 - سیاهك پنهان عامل بیماری Ustilago hordei

علایم مشخصه سیاهك پنهان، وجود غشاء نسبتاً پایداری است كه تا زمان رسیدن دانه، توده تلیوسپورها را در برمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، خوشه های سیاهك زده كه دیر می‌رسند، درون غلاف برگ پرچم گیر می‌كنند. تلیوسپور نیز جوانه زده و پس از تحمل میوز هسته، 4 بازیدیوسپور را بوجود می آورند كه آلودگی را موجب می شوند. بقیه توضیحات و نیز روشهای كنترلی شبیه سیاهك پنهان گندم می باشد.

3 - سیاهك نیمه آشكار

عامل بیماریUstilago nigra

تشخیص این بیماری از سیاهك آشكار در مزرعه غیر ممكن است و تنها راه دقیق مقایسه نحوه جوانه زنی آنهاست. تلیوسپورهای سیاهك نیمه آشكار، بازیدیوسپور تولید می كنند ولی تلیوسپور سیاهك آشكار بجای بازیدیوسپور، لوله های آمیزشی تولید می‌كند. علایم شبیه سیاهك آشكار است و فقط تفاوتی در میزان سفتی غشای فرابر محیطی وجود دارد كه در سیاهك نیمه آشكار، سفت تر است. در برخی سویه های U.nigra ریشكها به خوشه آلوده چسبیده باقی می ماند.

لینک کمکی