فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله بیماری های یونجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله بیماری های یونجه :

بیماری های یونجه Diseases of Lucern

الف - بیماری های قارچی

1 – بیماری سفیدك داخلی یونجه Downey Mildew of lucern

سفیدك داخلی یونجه از شایع‌ترین بیماریها در یونجه بشمار می رود. با اینحال این بیماری بندرت خسارات شدید وارد می‌آورد. شرایط مساعد برای این بیماری شرایط آب و هوایی خنك و مرطوب می باشد.

برگها در ابتدا رنگ پریده شده و بتدریج زرد می‌شوند و بنظر پیچ خورده می‌رسند. در مراحل پیشرفته لكه ها قهوه ای می شوند و اطراف آن زردی دیده میشود. در زیر برگ پوشش ظریف و خاكستری تا بنفش رنگ قارچ در شرایط مرطوب ظاهر می شود. این بیماری در بهار و در پاییز مشكل ساز می باشد.

پوشش قارچی شامل اسپورانژیوم‌ها و اسپورانژیوفوری است كه دارای انشعابات دوشاخه است.

كنترل بیماری

1 – ارقام مقاوم به این بیماری وجود دارد.

2 –در صورت شدید بودن بیماری برداشت سریع یونجه و كم كردن فاصله چین ها توصیه می شود. برداشت موجب برداشته شدن اكثر بافت های آلوده وكاهش رطوبت در كانوپی محصول می شود.

3 – تناوب با محصول غیر لگوم

2 – زنگ یونجه Alfalfa rust

عامل بیماری Uromyces striatus f.sp. medicaginis

زنگ یونجه از شایعترین بیماری های قارچی یونجه در كشور می باشد. این زنگ یك زنگ ماكروسیكل و دومیزبانه می باشد. میزبان حدواسط این زنگ گیاهان فرفیون می باشد و مراحل اوریدیا، تلیا و بازیدیا بر روی یونجه و مراحل پیكنیا و ائیسیا در فرفیون دیده می شود.

جوش های اوردیایی با رنگ مایل به قرمز اغلب در قسمت زیری برگها دیده می شوند. برگهایی كه آلودگی شدیدی دارند زرد شده و پیش از موعد فرو می ریزند. این بیماری در شبدر نیز دیده می شود.

كنترل بیماری

استفاده از ارقام مقاوم

از بین بردن فرفیون های اطراف مزرعه

كم كردن فاصله چین ها

لینک کمکی