فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله قواعد انگليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله قواعد انگليسي :

A افعال بی قاعده 

همانطوریکه از اسم این افعال مشخص است این افعال روش و قاعده خاصی ندارند. لذا این افعال را باید حفظ کرد. در پایان کتاب درسی این افعال آمده است. ضمناً قسمت سوم فعل یا اسم مفعول مربوطه به سال سوم راهنمایی نمی باشد. و برای اطلاع آورده شده است.

 

اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
Left Left leave let let let
made made make put put put
met met meet read read read
said said say shut shut shut
sat sat sit      
spent spent spend come came come
slept slept sleep run ran run
taught taught teach      
thought thought think brought brought bring
      bought bought buy
been Was/were am/is/are felt felt feel
Begun began begin forgot forgot forget
broken broke break got /gotten got get
done did Do/does had had Have/has
drunk drank drink kept kept keep
driven drove drive learnt learnt learn

 

 

اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
spoken spoke speak eaten ate eat
swam swam swim given gave give
taken took take gone went go 
waken woke wake known knew know
written wrote write ridden rode ride
shown showed show seen saw see

 

 

B) افعال با قاعده

این افعال در آخر کتاب نیست . همانطوریکه از اسم آن پیداست دارای روش و قاعده ای میباشند . یعنی اگر به این افعال d یا ed اضافه کنیم زمان گذشته و اسم مفعول بدست می آید. در نتیجه در افعال با قاعده زمان گذشته و اسم مفعول یکی است.

تذکر: اگر آخر فعل با قاعده ای e باشد فقط باید به آن d اضافه کنیم تا زمان گذشته یا اسم مفعول بدست آید در غیر اینصورت به بقیه افعال ed اضافه می کنیم .

تذکر 2: اگر فعل با قاعده ای آخرش  باشد: 1) اگر قبل از  یکی از حروف صدادار          (a-i-o-u-e)   باشد فقط به آن ed اضافه می کنیم. ولی اگر قبل از   یکی از حروف صدادار نباشد ابتدا  را به I تبدیل می کنیم سپس به آن ed اضافه می کنیم.

 

اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
liked liked like arrived arrived arrive
loved loved love closed closed close
      phoned phoned phone

لینک کمکی