فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله سيستم هاي ترمز ضد قفل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله سيستم هاي ترمز ضد قفل :

 یک 1999-2006(c)معرفی شبه‌فنی اورسون وانگ جدید کردن 12 فوریه2006 سیستم ترمز ضدقفل چراغ آژیر است آیا رویچه است بشکند؟ فیزیک اساسی چیست یا نظریات پشت سیستم ترمز ضدقفل؟ مزیتها چه‌اند و از استفاده کردن سیستم ترمز ضدقفل از شهرت کم میشوند؟ یک راننده ماهر سیستم ترمز ضدقفل را میتواند بزند، درست؟( بنابراین من چرا سیستم ترمز ضدقفل را میخواهم؟) من چه به درباره استفاده کردن سیستم ترمز ضدقفل احتیاج دارم بشناسم؟ آیا هر چیزی من است آیا سیستم ترمز ضدقفل را در حالت قله‌ای باید انجام بدهد نگه داشته باشد(؟ در مورد روغن ترمز؟) آیا سیستم ترمز ضدقفل را روی وسیله نقلیه‌ام میتوانم نصب بکنم؟ چه اتفاق میافتد اگر tekramretfa را نصب بکند خسته میکند،، چرخ‌ها آسترها را ترمز میکنند، پرگارها، چشمه‌ها..،؟ در مورد DWA و 4 در 4 وسیله نقلیه؟ چه کسی بهترین سیستم ترمز ضدقفل را درست میکند؟ توزیع ترمز الکترونیک چیست؟ شما به چه ماشینی میرانید؟

 

 چراغ آژیر سیستم ترمز ضدقفل من است آیا رویچه است میشکند؟ دو پاسخ ممکن به این سؤال هستند: 1. رسیدگی بکنید ببینید اگر چراغ آژیر ترمز قرمزتان روشن بکند شما چه وقت ماشینتان را شروع میکنید. هر چراغ آژیر در یک ماشین در راه‌اندازی را تعیین‌شده است روشن بکند چراغ برق را به عنوان یک بررسی بکند.( بله، سازنده انتظار دارد برای شما 15 اخطار همه هر بار چراغ‌ها امتحان بکنید شما ماشین را شروع بکنید.) اگر لامپ ترمز آگاهیدهنده قرمز روشن نکند، ممکن است که چراغ آژیر سیستم ترمز ضدقفل است شما را روشن میکند خبر بدهد که لامپ ترمز آگاهیدهنده قرمز سوخته‌شده است. با مکانیکتان را رسیدگی بکنید لامپ را درباره تغییر بدهد یا، برای باجرأت، هینزتان را با دست تعمیر در بیاورد جدا داشبورد خودتان را و سعی بکنید ببرید. 2. من از پاسخ ممکن دوم همیشه تنفر دارم توزیع بکنم برای اینکه حقیقتاً یک پاسخ نیست. برای تنها راه یقین معلوم میکند نادرست چیست به است آنرا به یک دلال میبرد یا یک مکانیک مطمئن با وسائل تشخیصی الکترونیک. هیچ دیگر عمومی صریح نیست(میخواند: ارزان) راه‌حل. مقداری دلال شارژ خواهند کرد شما ماشینتان را به کامپیوتر تشخیصی 75 دلار فقط به وصل بکنید. مکان‌ها علاقه دارند منطقه خود زحمت بازیافت ممکن است مجانی رمزدار بکند. سیستم ترمز ضدقفل یک سیستم یک‌جزئی نیست. برای مثال، اگر دستگاه پخش سی-دیتان کار نکند اما پخش‌کن نوار حتماً کار میکند، یک گرفتاریجانشین کردن آسان همه واحد رادیویی سر است. با این وجود، سیستم ترمز ضدقفل از خیلی جزء تشکیل میشود، هریک از که میتواند باشد انفراداً جانشین میکند. اینجاست یک فهرست واحدهای ساختمانی اساسی سیستم ترمز ضدقفل: سه یا حساسگرهای چهارچرخه سرعت.( بعضی وقت‌ها، فقط یک حساسگر به معدل دو چرخ عقب عادت دارد نشان بدهد سرعت میگیرد.) سه یا چهار حلقه دندانه‌دار.( یکی برای هر حساسگر.) یک واحد کنترل الکترونیکی.( . a. k. a مغز.) یک کنترلگر هیدرولیکی. برای خیلی از سیم‌کشی همه چیز را با هم وصل میکند. شما در حال ارزیابی کردن میتوانید ببینید نادرست چه باشد در به بهترین وجه به دلیل تعداد اجزاء حدس میتواند کار بکند. همه اجزاء هستند برای تابع سیستم ترمز ضدقفل درست را ملزوم میکند. هیچ ترکیب تکی نمیتواند حذف‌شده باشد. سازندگان این مسئله را شناختند و اینطور سیستم ترمز ضدقفل را همه با توانایی خوددر حال تشخیص دادن بخشید. سیستم ترمز ضدقفل خودش را بدون وقفه زیر نظر دارد هرگاه وسیله نقلیه است همه روی به اطمینان پیدا میکند خوب است. خوب همه نه چه وقت است، چراغ اعلام خطر سیستم ترمز ضدقفل زرد است روشن میکند. بنابراین سیستم ترمز ضدقفل یک رمز گسلی انبار خواهد کرد در حافظه که است دوباره بدست میآورد و به وسیله وسائل تشخیصی را کشف کرد. بعضی از این تواناییهای تشخیصی نسبتاً مصنوعی میتواند باشد. برای مثال، همچنین مقداری سیستم به رکورد را یک تاریخ خلاصه هر حساسگر چرخی سرعت بالای به اصل مطلب قادر هستند که یک کوتاهی کشف‌شده بود. فهرست بعدی مقداری مثال فراهم میکند از چه میتواند ایراد پیدا بکند. به خاطر بسپارید این یک فهرست کاملاً دربرگیرنده نیست! یکی از حساسگرهای چرخی سرعت است یکی از حلقه‌های دندانه‌دار را میشکند است واحد کنترل الکترونیکی را دندانه‌دار بکند است واحد کنترل هیدرولیکی را بشکند با آلوده‌ها درپوش‌گذاشته است موتور واحد کنترل هیدرولیکی یکی از آنها را درهم‌شده است خیلی دریچه واحد کنترل هیدرولیکی است حالا اخبار.( بله، شما خبر خوب را فقط میخوانید.) اگر بعضی وقت‌ها مسئله متناوب است، تشخیص برای سیستم ترمز ضدقفل مشکل میشود. بعضی وقت‌ها، چراغ اعلام خطر روشن خواهد کرد و سپس خودش را خاموش میکند.( در چنین موارد، سیستم ترمز ضدقفل فکر میکند که مسئله دور شد.) در چنین موارد، یک رمز گسلی ممکن نیست باشد انبار میکند. این بخش است شما جایی که مویتان را شروع میکنید عقب‌نشینی بکنید. بهترین شرط‌بندی شما به دلالتان قرار است نزدیک بشود وقتی که چراغ آژیر سیستم ترمز ضدقفل روشن بکند و مجبور میکند آنها یک وسیله تشخیصی فوراً وصل بکنند.( ماشین را خاموش نکنید وگرنه اخطار ممکن است دور بشود!) مسئله هر چیزی هنوز میتوانست باشد اما در تجربه‌ام، مسائل متناوب مکرراً ایجادشده توسط گسلش هستند سیم کشی میکند یا اتصالات را سیم کشی میکند.

 

 

فیزیک اساسی چیست یا نظریات پشت سیستم ترمز ضدقفل؟ شما دارید delod نسخه اساسی را بیرون احتمالاً به وسیله مطبوعات میخواند. برای چیزی مثل معمولاً این را میخواند: " سیستم ترمز ضدقفل قفل‌بالای چرخ‌ها زیر ترمزگیری مانع میشود ترمزها حدود 30 بار یک دوم به وسیله تعدیل بشود اینطور توانایی هادی را نگهداری بکند." من دو تهوع اصلی با این تقریباً توصیف به دلیل تصورات غلط دارم که به وجود میآورد: 1. سیستم ترمز ضدقفل قفل‌بالای چرخ‌ها هنگام ترمزگیری قطعاً حتماً مانع میشود. با این وجود، این به خیلیها را که معنی میرساند سیستم ترمز ضدقفل فقط برای تفنگ چخماقی چرخ‌دار را زیر نظر داشته باشد(مانند، مطلقاً چرخش صفر). این مورد نیست. 2. اشاره است که، چه وقت طلب شده است، سیستم ترمز ضدقفل ترمزها را باز و بسته 30 بار هر ثانیه به سادگی میچرخاند، موجود مافوق انسان شبیه‌سازی ترمزها را باز و بسته 30 بار یک دوم پمپ میکند. این بیشتر از حقیقت نمیتوانست باشد. هرگز سیستم ترمز ضدقفل به تفنگ چخماقی چرخ‌دار عمداً اجازه نمیدهد، حتی برای یک میلیونیم ثانیه. من سیستم ترمز ضدقفل را فکر میکنم به عنوان یک ترمزگیری وصف‌شده بهتر است و بهینه‌ساز ثبات. من وکلا را میتوانم تصور بکنم لرزاننده ترسان در یک چنین بیانیه. این بهترین حدس من است هرگز من در رابطه با چرا سیستم ترمز ضدقفل را نشنیده‌ام وصف‌شده در یک چنین راه. یک چنین بیانیه معنی میدهد که سیستم بهترین ترمزگیری ممکن مستعد به نائل است و همیشه‌این ثبات مورد نیست. با این وجود، به خاطر این سؤالات درخواستی فرکانس، من فکر میکنم است را که سودمند برای تصور بکند سیستم ترمز ضدقفل است بهترین ترمزگیری ممکن را سعی بکند انجام بدهد و ثبات.( اگرچه ما این که هر دو خواهیم دید نه با هم همیشه ممکن است.) من دوباره میخواهم تأکید بکنم برای اینکه این نقطه است خیلی وقتها گم میکند: هرگز عمداً سیستم ترمز ضدقفل به چرخ تعلیق اجازه نمیدهد، حتی برای یک لحظه. لاستیک اساسی scitsisretcarahc

 

 

برای مهم‌ترین جنبه سیستم ترمز ضدقفل را میفهمد(یا در مور آن موضوع، ترمزگیری به طور کلی) به است مشخصات رفتاری یک لاستیک را میفهمد. این بخش وخیم است برای اینکه مشخصات واقعی یک لاستیک بیاعتنایی میکنند(متداول) حس. خیلیها اعتقاد دارند که برای تندترین راه توقف میکند یک ماشین با حبس کردن هنوز چرخ‌ها است. این هیچکدام تندترین راه نه کنترل‌شده‌ترین راه نیست که یک ماشین توقف میکند. نمودار را زیر در نظر بگیرید:. این نمونه جعلی است اما با این حال مشخصات اساسی هر لاستیک را دارند. محور عمودی ضریب اصطکاک چسبندگی است یا لاستیک چه مقدار نیروی ترمزگیری روی قیر خشک را قادر است بیرون بریزد. محور افقی است 0% زیرپوش تصور میکند به عنوان یک لاستیک در امتداد زیرپوش‌به سادگی غلت بدهد و به عنوان یک لاستیک که 100% زیرپوش محبوس است و در امتداد پیاده‌رو را جیغ میکشد بیرون دادن خیلی از دود. شما از این نمودار را میتوانید ببینید که درجه را ترمز میکند نه در 100% زیرپوش اتفاق بیافتد(یک چرخ قفل‌شده). در واقع، چنگ مطلوبترین با تقریباً 15% از زیرپوش را اتفاق میافتد. این است، البته، فقط یک مثال و یک لاستیک واقعی هر چیزی از 5% تا 25% میتواند باشد. با این وجود، یادداشت آن شکل منحنی همیشه همان و نقطه بهینه چنگ است همیشه در یک نوک است. نکته مهم دیگر به یادداشت درباره چنگ قله‌ای است که این یک نقطه ناثابت است. یک شباهت اینجای مفید است. هرگز آیا شما پشت روی صندلیتان را تکیه داده‌اید و تقریباً میافتید پشت اما خودتان را به طور ناگهانی میگیرد؟ نقطه شما در کدام تقریباً به عقب‌نشینی هستید به)15%(نقطه قله‌ای چنگ شبیه روی نمودار بالای است. 0% زیرپوش به شبیه است وقتی که همه چهار پای صندلیتان بر روی زمین هستند. موضوع بین 0% و 15% زیرپوش به شبیه است شما وقتی که پشت در صندلیتان را دارید تکیه میدهید. 100% زیرپوش [suogalana] کاملاً نوک‌دار به صندلی روی است، با سرتان و پشت بر روی زمین. طرح خشن بعدی این صندلی را ببخشید شباهت کج بشود.

 همانطور که ممکن است بدانید از تجربه خصوصی، شما چه وقت پشت بسیار دور روی صندلی تکیه میدهید، شما شروع میکنید بیافتید و هیچ چیز نیست شما از آن به بعد میتوانید انجام بدهید به جز به بست برای برخورد. یک لاستیک زیر ترمزگیری مشابه است. آرسنیک شما عصبانی از پدال ترمز را فشار میدهد، روی لاستیک را لیز میخورد بسازد، مقادیر افزایشی باعث‌شونده از ترمزگیری(در حال محکم گرفتن) نیرو. با این وجود، اگر شما بسیار سخت ترمز بکنید، شما لاستیک را گذشته از این نقطه بهینه فشار خواهید داد و لاستیک به طرف قفل را به تندی و خارج از اراده جیغ خواهد زد. یک راه است که تفنگ چخماقی چرخ‌دار مانع میشود، با این وجود. اگر شما پدال ترمز را لاستیک کمتر بکنید را بر خواهد گشت نزدیک‌ترین سطح زیرپوشی که با کوشش ترمزگیری مطابقت بکند که شما در خیلی به سرعت کمتر کرده‌اید. از آن فکر بکنید این طرف: اگر شما بسیار سخت ترمز کرده‌اید و لاستیک حالا در 20% زیرپوش است اما شما پدال ترمز را تا 10/1 به سرعت کمتر میکنید، لاستیک به 40% زیرپوش یا خواهد رفت یا 4% زیرپوش. با این وجود، 4% زیرپوش به وضعیت اخیرش نزدیکتر است بنابراین به 4% زیرپوش نقل مکان خواهد کرد. به طور ناگهانی این است بخش که شبیه است که خودتان را لاغر پشت روی صندلی مثل شما میگیرد. اگر شما رکاب را کافی کمتر نکنید، اراده را لیز میخورد به افزایش ادامه بدهد تا چرخ در قفل است. نمودار نمونه‌ای برای قیر بود اما سطوح دیگر مشابه‌اند. برای مثال، قیر را برای تر کرد، شکل نمودار مشابه است اما نوک پایین‌تر است و برگه برای چنگ مطلوبترین را ملزوم میکند بلندتر یا پایین‌تر ممکن است باشد. این چیزی که وسائل سیستم ترمز ضدقفل بنابراین سیستم ترمز ضدقفل چطور کار میکند؟ scitsiretcarhc کاردان بالای را شرح داد، یک را که امکان دارد وسوسه‌شده باشد بگوید سیستم ترمز ضدقفل ترمزها را به این منظور که یک از حداکثر میزان بکند 15% به سادگی مجاز است. با این وجود، این غیرممکن است برای اینکه به زیرپوش را اندازه میگیرد، یک احتیاج یک تشخیص مستقل سرعت وسیله نقلیه. یعنی، تمام چرخ‌ها دارند ترمز میکنند و بنابراین اینطور لغزش یک شناختن چطور انجام میدهد در هر چرخ چه مقدار زیرپوش است؟ یک به یک چرخ غیرترمزگیری پنجم احتیاج دارد! اما سیستم ترمز ضدقفل این را انجام نمیدهد. کاملاً به سادگی، سیستم ترمز ضدقفل پشت روی صندلی تکیه میدهد تا صندلی احساس میکند باشد همین طور که است درصدد برمیگرداند و سپس خودش را به طور ناگهانی میگیرد. این فرآیند به اندازه شما را تکرارشده است بلافاصله پس از پدال ترمز را نگه داشته باشد فشار بدهد. برای نمودار در حال استفاده کردن شرح میدهد آیا چه اتفاق میافتد، لاستیک چه وقت به 20% زیرپوش میرسد(گذشته از نوک،) لاستیک به طرف قفل را به طور ناگهانی شتاب میگیرد(احساس از برگرداندن). بنابراین سیستم ترمز ضدقفل به سرعت ترمز را آزاد بکند به اندازه کافی به این منظور که چرخ به طرف قفل را در حال شتاب گرفتن توقف بکند و زیرپوش را به حدود 10% برمیگرداند. از اینجا، سیستم ترمز ضدقفل نیروی ترمزگیری را به آهستگی افزایش میدهد تا نوک دوباره رسیده‌شده است،، کجا تسریع ناگهانی دوباره خودش را آشکار بکند و دور تکرار بکند. سیستم ترمز ضدقفل به صندلی انعام میدهد بنابراین خودش را میگیرد و به صندلی انعام میدهد بنابراین خودش را میگیرد.،.. را که تصور بکنید سیستم ترمز ضدقفل در سلسله بالای دائماً بین 10% زیرپوش و 20% زیرپوش در نمودار دارد کار میکند، دائماً بین این دو نقطه را نوسان بکند. اینطور است که رشته اتفاقات اتفاق افتادن‌ها: 1. شما روی پدال ترمز میپرید، لاستیک حادثه‌جو خیلی به تندی به 20% زیرپوش. 2. سیستم ترمز ضدقفل همان کاهش سرعت تند چرخ‌ها را حس میکند و فشار ترمز را در هر چرخ کاهش میدهد. سیستم ترمز ضدقفل به اندازه کافی فشار را آزاد میکند که به در جلوی نوک‌یک جایی حدود 10% زیرپوش برمیگردد

لینک کمکی