فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق انواع زمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق انواع زمان ها :

- زمان حال ساده :            Present  tense

تعریف :  عملی است که به صورت عادت یومیه (habit) یا رسم و رسوم ( custom ) انجام می گیرد و به طور دائم به وقوع می پیوندد .فرمول کلی این زمان به صورت زیر است که فرم مشابهی مانند مصدر دارد :

 

مفعول + فعل زمان حال + فاعل

برای منفی و سؤالی کردن این زمان از دو فعل کمکی do و does استفاده می کنیم .

Statement :   He  plays  in  the  yard .

Question :   Does  he  play  in  the  yard 

 Short  answer :

                                                                                                Yes ,  he  does .

                                                                                                No ,  he  does not. (doesn’t)

علامت :  اگر قید زمان جمله ای  every …. ( day , week , month ) , once  a week , on  Mondays  باشد أن جمله زمان حال ساده است.  اگر یکی از قیدهای تکراری که عادتی را در زمان حال نشان دهد در جمله وجود داشته باشد آن جمله زمان حال ساده است .  قیدهای تکراری عبارتند از :

Always                         …………… all  of  the  time

Usually                         …………… most  of  the  time

Often                                        …………… much  of  the time

Sometimes                               …………… some  of  the time

Seldom                                    …………… almost  never

Never                                     …………… not  at  any  time

محل قرارگرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to  be می باشد .

He  always  drinks  tea .                                   He  is  always  busy .

از علامت های دیگر این زمان :

once  a  week , on Fridays , on  and  off , once  in  a  while .

:  Spelling  Notes

1-     افعالی که به :  (z , o , x , ch , sh , ss ) ختم شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند . 

Kiss --------------- Kisses              watch  ------------- Watches

Rush -------------- rushes box  ---------------- boxes

Go ----------------- goes                      buzz --------------- buzzes

2-    افعالی که به y ختم شوند در صورتی که قبل از y حرف بی صدا باشد y تبدیل به I شده و سپس os اضافه می گردد :                                                                    carry --------- carries

اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد فقط s می گیرد .                                    say  -------  says

یادآوری :

 افعال کمکی مانند :

May , might , will , would , can , could , shall , should , must , need , dare , ought to

S نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد .

He  can  go .

درباره فعل   Need :

این فعل در دو معنی به کار می رود .  اگر معنی ضرورت داشتن بدهد خود این فعل یک فعل کمکی است و در سوم شخص s نمی گیرد و در جمله مثبت به کار نمی رود :

You  needn’t  work  so  much .

لازم نبود لمسم کنی . ( اما کردی )                                            You  needn’t  ( should , must )  touched  me .

اما اگر در معنی احتیاج داشتن به کار رود باید با فعل کمکی دیگری سوالی و منفی شود:

I  don’t  need  that  pen .

درباره فعل :  Have

اگر have  فعل کمکی باشد و یا مالکیت را نشان دهد برای منفی کردن آن از مشتقات do استفاده نمی کنیم.                                                                              I  haven"t  seen  him .

He  hasn’t  the  ability  to  do  that .

اگر فعل have چیزهای دیگری را به جز مالکیت بیان کند از مشتقات  do ‌برای منفی کردن آن استفاده می شود .    

                                                We  didn"t  have  any   breakfast .

کاربرد زمان حال ساده :

1-     رسوم ، عادات ، و تکرار عمل ( customs , Habits , Repeated actions ) :

I  drink  2  cups  of  tea  every  morning .

He  always  studies  very  hard .

2-    مطالب حقیقی (  Factual  statement ) :

Rain  falls  from  the  cloud .

Death  comes  to  everyone  sooner  or  later .

3-    مطالب کلی (  General  statement‌ ):

zahra  prefers  coffee  to  tea .

ali  is  from  shiraz .

4-    آینده نزدیک ( Future  time ) :

عملی که در آینده نزدیک صورت می گیرد به شرطی که قید زمان آینده در جمله ذکر گردد (به ویژه برنامه مسافرت) در این حالت از افعالی استفاده می شود که معنی آمدن و رفتن می‌دهد .  مانند :

come , go , arrive , leave , return

The  coffee  cart  arrives  in  ten  minutes .

My  sister  leaves  tomorrow .

5-    برای توصیف صحنه ها و وقایع تاریخی :

The  Greeks  capture  the  city .

یونانیها شهر را تسخیر می کنند ( تسخیر کردند ).

در اینجا زمان حال ساده انگلیسی و مضارع فارسی با هم تطابق دارند .

6-    عناوین مطبوعات (  The  title  of  the  press ):

برای مهم و ارزشمند جلوه دادن موضوعات عناوین روزنامه ها به صورت زمان حال ساده بیان می شود اگرچه عمل در گذشته صورت گرفته است .

Italian  Army  withdraws .

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند . ( کرد )

7-    ضرب المثلها ( The  proverbs ) :

      بادآورده را باد می برد .                                                                                                        Easy  come , Easy  go .

8-     برای گفتن نمایش یا داستانی مهیج یا یک اپرا  و برای گزارش فعالیت های ورزشی :

The  phone  rings .  She  picks  it  up  and  listens  carefully , …

9-    در جملات شرطی :

If  you  study  hard ,  you  will  pass  your  exam .

چند نکته :

1-     شکلهای گذشته مثل would یا had می توانند به مفهوم حال ساده به کار روند .

من می گویم بهتر است صبر کنیم .                                           I  would  say  we  had  better  wait .

2-    بعضی افعال هم به شکل حال ساده و هم حال استمراری با تفاوت کمی به کار می روند .

He  is  living  at  home .  he  lives  in  shiraz .

3-    بعضی از فعلها در خود ماهیت آیندگی دارند .

The  prime  minister  is  to  visit  Canada  next  month .

     نخست وزیر قرار است هفته آینده از کانادا دیدار کند .

4-    با افعالی که قرار ملاقات در آینده را نشان می دهند زمان حال ساده به کار می رود .( Scheduled  event )‌

I  have  a  doctor’s  appointment  on Sunday .

5-    زمان حال ساده با افعال شروع کردن و تمام کردن به کار می رود .

begin , start , end , close , finish , conclude , commence

Final  exams  begin  next week .

The  film  ends  in  2  hours .

لینک کمکی