فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله آشنا سازي با بهاي سرمايه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقاله آشنا سازي با بهاي سرمايه اي :

 

خلاصه
این فصل به تعریف و کاربرد "هزینه سرمایه" به مفهوم ارزیابی جریان نقدی از نقاط مختلف اختصاص داده است. ما در حال حاضر معبر برآورد هزینه بدهی و فرمول کلی برای هزینه حقوق صاحبان سهام و سنتی هزینه به طور متوسط وزن از سرمایه WACC ، برای جریان نقدی آزاد ، بنیاد سینمایی فارابی و غیر سنتی پایتخت جریان نقدی ،   CCFتخمین زدیم. ما به طور مفصل فرمول سنتی برای کتاب درسی WACC با توجه به CCF و بنیاد سینمایی فارابی را شرح دادیم.

ما راه حل مشکل از بین مدور WACC و مقدار جریان نقدی را اثبات کردیم.

در پایان فصل ما در حال حاضر برخی از سؤالات به تشویق خواننده به بینش بیشتر به این موضوع دارد.

کلمات کلیدی : هزینه سرمایه ، وزن میانگین هزینه سرمایه ، اهرم هزینه حقوق صاحبان سهام ، مالیات پس انداز

 

مقدمه ای بر هزینه سرمایه
معرفی

برای مقایسه جریان های نقدی شرکت هزینه های سرمایه ای تعریف شده. این هزینه سرمایه برای تنزیل جریان نقدی آینده تا به امروز استفاده خواهد شد.ما برای محاسبه ارزش بازار از جریان پول نقد امروز و مقایسه آن با مقدار سرمایه گذاری.

هنگامی که ما از اصطلاح "ارزش بازار"استفاده میکنیم ما درک می کنیم آن را به ارزش فعلی جریان نقدی آینده در هزینه متوسط سرمایه تنزیل شده مراجعه کنیم. این نماینده ای برای آنچه برآورد بازار بورس برای شرکت داد و ستد تخمین زه است. دقیقا ، این روش از جریان نقدی تنزیل شده (DCF) بر اساس جریان های نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های غیربازرگانی حسابی بیشتر از 99.5 از شرکت در جهان به کارگرفته اند. این رابطه میان نقدینگی و هزینه های سرمایه مدور ایجادکرده است : هزینه سرمایه بستگی به مقدار و ارزش بستگی به هزینه های سرمایه ای دارد.

: منابع برای شرکت از دو منشاء می آیند:  صاحبان سهام و صاحبان بدهی مالی .در این فصل ما هر منبع رابرای پیدا کردن شرایط  هزینه و هزینه ترکیب شناخته شده به عنوان هزینه میانگین موزون سرمایه ، WACC. بازار سرمایه مطالعه میکنیم

بازارهای سرمایه ای

شرکت ها منابع مالی یا فرصت های سرمایه گذاری برای پول نقد بیش از حد در بازارهای سرمایه و پول را فراهم میکنند.
بازار سرمایه جایی است که سرمایه گذاران ومصرف کنندگان از سرمایه (به طور کلی شرکت ها یا دولت) ، بالابردن سرمایه طولانی مدت (بیش از یک سال) است. فروش اوراق قرضه و سهام دو راه برای تولید سرمایه است، در نتیجه بازار اوراق قرضه و بازار سهام (مانند داو جونز) رسیدگی کردن به بازار سرمایه است. بازار سرمایه مکانیزم موثر و کارآمد برای تخصیص و توزیع منابع سرمایه در فرایند انتقال پس انداز به سرمایه گذاری (یا جریان مدور از فعالیت های اقتصادی) است.

قرض گرفتن و وام دادن از تعهدات کوتاه مدت مانند اسکناس های خزانه داری ، اوراق تجاری و حواله قبول شده بانکداران در بازار پول ، هزینه سرمایه رخ می دهد

هزینه سرمایه ای

هزینه شرکت برای پرداخت منابع که باید آن رااز سرمایه گذاری های بسیارنامشهود بدست آورد. در اینجا نه فقط ملاحظه کردن آن چیزی که از نظر بهره بدهی مالی پرداخت می شود لازم است، اما همچنین آنچه که سهامداران کسب میکنند انتظار داشتند ، درهیچ مورد شرکت هابرای بودجه شخص ثالث و قیمت هزینه سرمایه ای استفاد ه نمی کنند.

هزینه بدهی

این زمینه را بدهی مالی مینامیم. بدهی مالی مسئولیتی است  که نرخ بهره قراردادی و در برخی از دوره از زمان پرداخت می شود. این نه تنها هر گونه مسئولیت است ، اما از آن برای تولید یک هزینه بهره انتظار میرود

اگر چه در عمل تفاوت واقعی وجود ندارد هزینهای بازار از بدهی وهزینهای قراردادی بدهی. ما تئوری های دقیق مختلف مربوطه را معرفی می کنیم: هزینه بدهی بازاروهزینهای قراردادی بدهی. هزینه بدهی بازارازنرخ تخفیف برای تعیین ارزش اوراق قرضه استفاده میکند. این ارزش گذاری های داخلی از بازگشت ، ریال ، هنگامی که جریان نقدی آینده در پیوند با این قیمت در مقایسه با امروز بدست آمده. هزینه قرارداد از بدهی نرخ بهره که به طور موثر مورد استفاده برای محاسبه بهره هزینها است. این تمایز از بیشترین اهمیت به دلیل سابق ، هزینه های بازار بدهی ،به منظور تخمین زدن  استفاده شده است.  
 

Listen

Read phonetically

Dictionary - View detailed dictionary

 

Abstract

 

This chapter is devoted to the definition and application of the "cost of capital" concept to the valuation of cash flows from different points of view. We present an approach to estimate the cost of debt and general formulations for the cost of equity and the traditional weighted average cost of capital WACC, for the free cash flow, FCF and the non-traditional capital cash flow, CCF. We explain in detail the traditional textbook formula for the WACC with respect to the CCF and FCF.

 

We demonstrate the solution of the circularity problem between the WACC and the value of the cash flow.

 

At the end of the chapter we present some questions to encourage the reader to have further insights to the subject.

 

Keywords: Cost of capital, weighted average cost of capital, cost of levered equity, Tax Savings

 

An introduction to the Cost of Capital

Introduction

 

To compare cash flows a firm has to define a cost of capital. This cost of capital will be used for discounting future cash flows to the present. We have to calculate the market value of the cash flow today and compare it with the amount invested.

 

When we use the expression "market value" we understand it to refer to the present value of future cash flows discounted at the average cost of capital. It is a proxy for what the stock market estimate for the traded firms. Precisely, these techniques of discounted cash flow (DCF) based on cash flows and the cost of capital are utilized in non traded firms that account for more than 99.5% of the firms in the world. This relationship between cash flows and cost of capital creates circularity: the cost of capital depends on value and value depends on cost of capital.

 

The resources for the firm come from two sources: the owners of equity and the owners of financial debt. In this chapter we study each source of funds in terms of their cost and the combined cost known as Weighted Average Cost of Capital, WACC. Capital Markets

 

Firms obtain financing resources or opportunities for investment of excess cash in the capital and money markets.

 

A capital market is a place where investors and consumers of capital (generally companies or the government), raise long-term funds (longer than a year). Selling bonds and stocks are two ways to generate capital, thus bond markets and stock markets (such as the Dow Jones) are considered capital markets. The capital market is an effective and efficient mechanism for assigning and distributing the resources of capital in the process of transfering savings to investment (or the Circular Flow of Economic Activity).

 

The borrowing and lending of short-term obligations such as Treasury bills, commercial papers and bankers" acceptances occur in the money market. Cost of Capital

 

The cost the firm pays for the resources that it must obtain to make the investments is not so evident. Here it is necessary to consider not only what is paid in terms of interest on a financial debt, but also what the shareholders expect to earn. In any case, firms pay for the use of funds from third parties and that price is the cost of capital. Cost of Debt

 

In this context we call debt the financial debt. Financial debt is a liability that has a contractual interest rate and has to be paid in some period of time. It is not just any liability, but the one expected to generate interest charges.

 

Although in practice there is not a real distinction, we introduce a subtle but theoretically relevant difference: the market cost of debt and the contractual cost of debt. Market cost of debt is the discount rate the market uses to determine the value of a bond. This is the internal Rate of Return, IRR, obtained when the future cash flows for the bond are compared with the price today. Contractual cost of debt is the rate of interest that is effectively used to calculate the interest charges. This distinction is of utmost importance because the former, market cost of debt, is used to estimate the

 

لینک کمکی