فایل PowerPoint (اسلاید ها) ترجمه مقاله آيا حسابداري تعهدي کامل جوابگوي ارتقاي حسابداري مي باشد ؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ترجمه مقاله آيا حسابداري تعهدي کامل جوابگوي ارتقاي حسابداري مي باشد ؟ :

کلید کلمات :

حسابداری تعهدی کامل ، سازمان های دولتی (بدون سود)، مسئولیت محاسباتی ، گزارش مباشرت ، و تطابق هزینه ها با در آمد .

مقدمه :

مفهوم حسابداری تعهدی کامل تغییر ی جهتی است اگر چه گزارشات دوران گذشته موسسات غیر تجاری و سازمان دهی دولت ها و موسسات غیر تجاری . مفاد استفاده از حسابداری تعهدی کامل است که این شکل از حسابداری که پاسخگویی و شفافیت بیشتری دارد . من گمان می کنم که تعداد زیادی از مردم معنی واقعی حسابداری تعهدی کامل را نمی دانند و وقتی که آن ممکن  یا غیر ممکن باشد و یک پیشرفت از راههای قدیمی برای سازمان دهی حسابداری  و دولت ها است بحث هویت حسابداری تعهدی کامل واقعا پیچیده و دشوار است و شفافیت آن در تعدادی از سازمان ها دیده می شود .

بخش حقیقی سازمان ها شامل دو ویژگی است :

پیدا کردن منبع اصلی یا نامربوط با ذینفع (بهره بردار) از فعالیت های سازمان ها .

و تحویل دادن  کالاهای عمومی (قراردادی) یا کالاها یا خدمات نسبتا خصوصی .

این ورقه هویت بحث می کند در مورد اعتبار و اهمیت حسابداری .

این ورقه توضیح می دهد در مورد مفهوم اصلی که هستند شامل : حسابداری تعهدی کامل ، حسابداری تعهدی مفهوم واقعی آن در تصور عمومی وجود ندارد . در عوض مفهوم آن در گروهی جداگانه که باعث توسعه حسابداری مبادرت خصوصی می شود . این مفهوم می سازد مفاد (معنی ) مبادرت خصوصی حسابداری را زیرا هرگز ویژگی های بالا را هم اکنون دارا نمی باشند .

موسسات تجاری

کالاها و خدمات هستند برای سودهای شخصی (یا شغل های دیگر) یا برای کالاهای نسبتا عمومی .

این ورقه بحث نمی کند که حسابداری تعهدی کامل هرگز برای سازمان دهی اختصاصی نمی یابند . حقیقتا برای تعدادی سازماندهی(و سازمان دهی دولت ها مانند بیشتر شرکت های با مسئولیت  محدود) . نمونه موسسات تجاری برای حسابداری تعهدی کاملا اختصاصی  است .

مشکل آن است که استانداردهای حسابداری توجه کرده به مجبور کردن همه سازمان ها به یک شکل از استانداردها که اغلب مورد رسیدگی نادرست قرار می گیرد زیرا محاسبات (پاسخگویی) به آن دشوار است . ابتدا ، به هر حال ما بحث خواهیم کرد در مورد مسئولیت محاسباتی و مربوط بودن گزارش های مالی . این لازم است زیرا مسئولیت محاسباتی (پاسخگویی) به اهداف گزارشات مالی و دریافت اساسی باید بنا نهاد .

 

حسابداری و مسئولیت محاسباتی (پاسخگویی)

حسابدهی است برای هر دوی سازمان های دولتی و برای دولت ها. آن چه چیزی معنی می دهد ؟ وجود دارد یک ردیف (طبقه) در هر کجای تعریف . یک کم از تعداد زیادی تعاریف که می تواند باشد قابل فهم در اینترنت .

حسابدهی چندین معنی دارد و در دولت آمریکا مفهومی دارد سربسته . تعدادی از تعاریف بیجا شامل : مسئولیت یا صلاحیت دار ممکن برای چیزها ، توضیح دارن آن ، ذنگهداری کردن حساب ، مورد رسیدگی قرار دادن و نیاز داشتن و گرفتن یک حساب یا توضیح آن .

مسئولیت از برنامه مدیریت و کار مند گرفتن برای معلوم کردن تولید و کسی که پول را نزد آن سپرده اند و کارگزار و نماینده صندوق که یک برنامه موثر است و تطبیق آن با بیمه ، خدمات ، قانون  و نیاز مالی .

{حسابدهی – پاسخگویی-مسئولیت محاسباتی} است ظرفیت حساب برای یک حساب دیگر ، یا مانند یک نمایندگی از سازمان دیگر ، حساب برای هر یک از فعالیت شما یا فعالیت سازمان دهی شما . در این مدت معمولا استفاده قرار گرفت .

مسئولیت محاسباتی مجبور می کند به پاسخ دادن برای فعالیت های دیگر ، به یک اختیار که ممکن است اعمال نفوذ کند به جریمه برای ورشکستگی .

مسئولیت محاسباتی اصول اختصاصی است ، سازمان ها مسئول اند برای پیروی کردن از فعالیت آن ها و ممکن است نیاز به توضیح آن ها باشد برای دیگران .

تعهد به اثبات و مسئولیت برای اجرای توافق مورد انتظار . یک تفاوت بین مسئولیت و مسئولیت محاسباتی وجود دارد . مسئولیت یک تعهد به عمل است و مسئولیت محاسباتی (حسابدهی) تعهد به پاسخ برای یک عمل است .

اگر چه زمینه و جمله بندی از این تعاریف به طور قابل ملاحظه تغییر دادن است ، روی هم رفته درک آن است  که مدیریت مسئول است برای توضیح دادن فعالیت های گمنام آن ها به سرمایه – صاحبکار یا ادامه دادن و پیروی کردن . تعریف دو ، برای مثال : برای حالتی که مسئولیت معنی می دهد که یک برنامه موثر است بر بیمه ، خدمات قانون و نیاز مالی .

البته فقط نیاز مالی از مسئولیت می تواند اجرا کند از طریق گزارش های مالی .

در قرارداد ، تعریف سه گزارش های مالی خالص لحاظ می شود از پاسخگویی برای سازماندهی . در این دوره استفاده می شود که دسازمان ها ی دولتی آگاهی می دهند از روش مورد استفاده . این مفهوم از مسئولیت محاسباتی معمولا نامیده می شود گزارش مباشرت در حسابداری مالی . گزارش مباشرت یک مفهوم قاطع است در پاسخگویی سازماندهی ، یک مفهوم که ما استفاده می کنیم بعدها در این ورقه هویت یا کاغذ . یک مفهوم مختلف از پاسخگویی یکی کردن در استاندارد حسابداری کانادا است روی حسابداری سازمان ها .که هدف صورت هایی از عملیات است . تولید اطلاعات درباره هزینه خدمات سازمان ها و تحویل و ارائه فعالیت برای دوره و اندازه ای به این هزینه ملی است  یا کمک کردن وجه و دیگر درآمدها .

این اطلاعات ارائه می کنند که صورت های عملیات مفید است در ارزیابی اجرای عملیات سازمان ها در طول دوره که شامل توانایی آن ها در طول ارائه خدمات است . و ارزیابی اینکه چطور مدیریت سازمان ها انجام می دهند مسئولیت مباشرت را یا چه مسئولیتی در انجام مباشرت دارند .

این پاراگراف ممکن است دراول خواندن آن کاملا با دلیل به نظر برسد . به هر حال آن شامل دو موضوع مختلف از گزارش های مالی است .

ارائه اطلاعات در مورد صورت های مالی خواننده که در مورد هزینه از ارائه خدمات و فعالیت ها است .

برای توانا بودن خواننده در مباشرت مالی دارای مدیریت .

برای مشاغل تجاری این دو موضوع برخورد معمولی ندارند، به هر حال وقتی که حمل کردن نوعی از سازماندهی و یکی کردن دو طرح در این ورقه است ، این دو موضوع سازگار نیستند ، که بعدا در ورقه هویت توضیح داده خواهد شد .

رابطه بین منابع اصلی درآمد و برنامه تطابق هزینه با در آمد :

در شغل حسابداری ، یک رابطه روشن و آشکار بین منابع درآمد و تطابق هزینه با درآمد وجود دارد با کالاها و خدمات شخصی یا دیگر شغل های تجاری .درآمدی حاصل از مشتریان ، و خرید شرکت از کالا و خدمات و دیگر ارائه کالاها و خدمات خودش (شرکت) به آن مشتریان .

این نسبت بی واسطه بین داده های ورودی و خروجی ناشی می شود از مفهوم تطابق هزینه با درآمد ، هزینه ها شناسایی می شوند در دوره مانند درآمدها ، بنابراین آن مقادیر از سود می تواند با دلیل اندازه گیری شود .

آن یک جنبه قاطع از مسئولیت در سازماندهی مشاغل تجاری است .

اگر یک سازماندهی در ارائه مستقیم خدمات به عضو ها (کارمندان) ، سپس آن مفاد استفاده یکسان در مفهوم سازماندهی حسابداری را می سازد . این دانستن مانند تشریک مساعی کردن در دوره های اقتصادی  وجود دارد .

کالای خصوصی / کالاهای عمومی

یک کالای خصوصی ارائه می شود یا ارائه خدمات می کند که مصرف کننده های شخصی از آن بهره مند می شوند .

برای مثال : سازمان دهی و ارائه کالاهای خصوصی شرکت های دولتی (شرکت جنرال الکتریک)، شرکت تعاونی ، اجازه تشریک مساعی ، حمایت از بی خانمان ، تمرکز درستی رفتار .

کالاهای خصوصی سود می دهند و مورد رسیدگی قرار می گیرند در یک حد و اندازه . و کسانی نیز از کالاها و خدمات بهره مند می شود تا حدود اندازه ای (جای خواب برای بی خانه ها ذر یک دانشگاه شبانه روزی) .

کالاهای عمومی (همچنین کالاهای جامع ) سود برای جامع دارد یا برای تمام گروه ها ، بدون محدودیت .

برای مثال : یک گروه که بر علیه عملیات نوشیدن و رانندگی کردن هستند سعی می کنند کالاهای معمولی برای جامعه ارائه دهند . نسبت به تولید سود به شخص خاص.

تعدادی از سازمان دهی ها تولید کالاهای عمومی است . برای مثال کالاهای خصوصی و همچنین انتقال دادن به عموم . هماهنگی ارکستر برای ارائه دیگر چیزهای همانند زیرا آن ها اغلب ارائه می کنند کالاهای خصوصی را در شکل هایی مانند کالاهای عمومی  اگرچه موزیک برای برای بچه ها برنامه ای آموزشی است .

Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability

Introduction

The concept of full accrual accounting has swept through non-business reporting over the past decade, both in governments and in non-profit organizations (NPOs). The purported advantage of using full accrual accounting is that this form of accounting enhances accountability and transparency. I believe that many people don’t really understand just what ‘full accrual accounting’ means, and when it may or may not be an improvement over the ‘bad’ old traditional ways of accounting for NPOs (and governments).

The argument of this paper is that the use of full accrual accounting actually obscures operating accountability and transparency in some types of organizations. This is particularly true when the organization has either (or both) of two characteristics:

1. the funding sources do not correspond with the beneficiaries of the organization’s activities, or

2. the organization is delivering public (collective) goods and/or services rather than private goods/services.

This paper will discuss these two characteristics and their significance for accounting.

The paper will then explain the major concepts that are included in ‘full accrual accounting’.

Full accrual accounting is not a concept in itself. Instead, it is a group of separate concepts that has developed in private enterprise accounting. These concepts make sense in private enterprise accounting because neither of the characteristics listed above are present. In businesses, (1) revenue comes from those to whom goods/services are being delivered, and (2) the goods/services are for the benefit of individuals (or other businesses) rather than for the common good.

This paper does not argue that full accrual accounting is never appropriate for NPOs. Indeed, for some NPOs (and governmental organizations, such as most crown corporations), business-type full accrual accounting is appropriate. The problem is that accounting standards have tended to force all NPOs into a standard form of accounting that is often considered inappropriate because it obscures accountability instead of improving it.

First, however, we will discuss the concept of accountability as it relates to financial reporting.

This detour is necessary because accountability relates to the objectives of financial reporting- the base upon which all accounting practices must be founded.

 

Accounting and Accountability

Accountability is the current mantra both for non-profit organizations and for governments. What does this mean There is a wide range of definitions. A few of the many definitions that can be found on the internet are:

1. Accountability has several meanings and is the subject of a broad debate in American governance. Some of the simpler definitions include: responsibility or capable of being held responsible for something; capable of being explained; being held to account, scrutinized, and being required to give an account or explanation.

2. The responsibility of program managers and staff to provide evidence to stakeholders and funding agencies that a program is effective and in conformance with its coverage, service, legal, and fiscal requirements.

3. [Accountability] is the capacity to account for one"s actions; or as a representative of one"s organization, to account for either your actions or the actions of your organization. The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used.

4. [Accountability is] being obliged to answer for one"s actions, to an authority that may impose a penalty for failure.

5. [Accountability is] the principle that individuals, organizations and the community are responsible for their actions and may be required to explain them to others.

6. The obligation to demonstrate and take responsibility for performance in light of agreed expectations. There is a difference between responsibility and accountability: responsibility is the obligation to act; accountability is the obligation to answer for an action.

 

Although the context and wording of these definitions vary considerably, their overall sense is that managers are responsible for explaining their actions to outsiders, whether to funders, donors, clients, or the community at large. Definition 2, for example, states that accountability means that “a program is effective and in conformance with its coverage, service, legal, and fiscal requirements.” Of course, only the fiscal requirements of accountability can be fulfilled via financial reporting.

 

In contrast, definition 3 addresses the more specific financial reporting aspects of accountability for NPOs: “The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used.” This concept of accountability is usually called stewardship reporting in financial accounting-i.e.,

“what did you do with the money I gave you” Stewardship reporting is a crucial concept in NPO accountability, a concept that we use later in this paper.

A different concept of accountability is embodied in the Canadian accounting standard on NPO accounting. The CICA Handbook asserts that the purpose of the statement of operations

لینک کمکی