فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق بهداشت کارگاه ها و کارخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحقيق بهداشت کارگاه ها و کارخانه ها :

مشکلات بهداشتی صنایع کوچک

هرروزصبح منزل را به مقصد محل کارترک می کنیم درگذرازخیابان های شلوغ وپرترافیک شهر، ویترین مغازه ها ‏چشم هر رهگذررانوازش می کند باخود می گوییم عجب مبل قشنگی چه کفش زیبایی چه فرش خوش نقشی ‏وچه ماشین خوش رنگی و...‏ حیرت کنان به مسیر خودادامه می دهیم

 از کنار کارگاه های نجاری ،کفاشی،نقاشی وصافکاری و...می گذریم سروصدای ‏گوش خراش آهنگری،بوی بنزین ورنگ نقاشی،گردوغبارنجاری و... آدمی را از رویای شیرین زندگی بیدارمی ‏کندتا لذت زودگذر زیباییهای پشت ویترین مغازه هارا فراموش کند،حس کنجکاویش راتحریک می کندکه بااندکی ‏تامل وتوقف تغییرمسیر وارد این کارگاهها شود تا بداند خالق آن همه زیباییها درنمایشگاهها و فروشگاه ها کیست ؟ ‏کجاست؟ چگونه ودرچه محیطی کارمی کند؟ درکارگاهی ،نقاشی راباپیستوله ای پرازخون جگرمشاهده می کنیم که چگونه روی ماشین رنگ می پاشد ومحیط ‏کاررا آکنده ازدودقرمزاسپند می کندتا هنرش ازگزندبدنظران مصون ماند وبدانند خوش رنگی قرمز جگری ‏ازکجاست!‏ به کارگاه نجاری واردمی شویم سروصدای زیاد دستگاههای رنده واره فلکه و... آهنگ ملایم محیط کارراتغییر ‏می‌دهد.آشوب واضطراب رادرکارگاه حاکم می کندکه باشنیدن دستورات آهنینش ترس ونگرانی سراسروجودمان ‏رافرا گیردوضربان قلبمان تند تندبزندبطوریکه گوشهایمان دیگر،درددل نجاررانشنوند.‏ ازکنارکارگاه اهنگری می گذریم چشمان هررهگذرمجذوب اشعه نورانی جوشکاری میشودتاازحرارت وروشنایی آن ‏لذت ببرد غافل از آنکه چشمانش فدای آن گرما وروشنایی کذایی خواهد شد.تیرگی سقف ودیوار،سرخی چشمان ‏آهنگروسردی محیط کارنشان ازبی مهری کاردارددرحالیکه کار،بزرگترین تفریح زندگی (به فرموده مولی الموحدین ‏حضرت علی (ع)وجوهروجودی هرشخص است. انسان بیکارهمانندجسم بی روح است که باکارکردن روح درجسم ‏اودمیده می شود.

‏ آری نمونه هایی ازاین کارگاههارا بارهاوبارها بطورروزمره درتمام نقاط شهرمشاهده می کنیم که بصورت پراکنده ‏تحت شرایط ناایمن وغیربهداشتی مشغول فعالیت هستند بدون پاسخ به سئوالاتی که درذهن مانقش می ‏بنددازکنارآنهابی تفاوت می گذریم راستی چه گروهی،چه ارگانی مسئول وضامن سلامتی کارگران ومحیط ‏کارصنایع کوچک شهرمان هستند اما نکته ای که بایدبدان توجه نمودآ‌ن است که بدانیم سلامتی این قشر عظیم ‏زحمتکش به واسطه عوامل مضر و زیان آور محیط کارهمواره تهدیدمی شود.‏ باتوجه به گزارشات ونتایج بازدیدهای مستمرکارشناسان وبازرسین بهداشت کارمبنی بروضعیت نامناسب وغیر ‏بهداشتی کارگاهها، علل بروزمشکلات بهداشتی صنایع کوچک موردارزیابی قرارگرفت تاضمن گسترش فرهنگ ‏ایمنی وبهداشت کار راهکارهای مناسبی درجهت بهبودسلامتی کارکنان صنوف فنی وخدماتی اتخاذ گردد.‏

عوامل بروز معضلات بهداشتی صنایع کوچک

‏1.نبودآموزش مستمر متصدیان صنوف فنی وخدماتی :‏ عدم آگاهی متصدیان صنوف فنی وخدماتی ازدستورالعملهاواهداف وبرنامه‌های‌بهداشت‌کاریکی ازعوامل ‏بروزمشکلات بهداشتی کارگاههابوده که بدون اطلاع ازعوامل زیان آور ومخاطرات بهداشتی محیط کار خود ‏مشغول‌فعالیت‌هستندلذا‌ارتقاء‌سطح‌آگاهی‌شاغلین صنوف فنی وخدماتی مستلزم انجام اقدامات مستمری ازقبیل ‏تشکیل کلاسهای آموزشی واستفاده ازپمفلت ها وپوسترهای آموزشی درمحیط کارو... می باشد

 ‏2.پراکندگی صنوف فنی وصنایع کوچک درنقاط مختلف شهر:‏ از روشهای کاهش اثرات عوامل زیان آور محیط کار میتوان به کاهش تعداد افراد در معرض ‌این ‌عوامل ‌از ‏قبیل سروصدا ،گردوغبار و...می باشد که ‌با توجه ‌به ‌پراکندگی‌ و استقرار صنوف ‌فنی ‌در نقاط ‌مختلف‌ شهر و در ‏مجاورت ‌منازل مسکونی ،علاوه برشاغلین صنوف، عابرین وساکنین نیزدرمعرض عوامل زیان آورقرارمی گیردکه ‏باعث آزارومزاحمت آنان میشوند.‏ ‏3.استیجاری بودن کارگاهها:‏ اکثرکارفرمایان ‌به ‌علت ‌مشکلات ‌اقتصادی ‌توانایی ‌خرید مغازه ‌راندارند به ‌ناچار جهت ‌تامین ‌مکان فعالیت ‌خود ‏مغازه‌ای ‌را اجاره ‌می‌کنند که ‌از لحاظ ساختمانی منطبق ‌با آیین‌نامه ‌تاسیسات ‌و تسهیلات ‌بهداشتی ‌کارگاه نمیباشد ‏‏‌علی‌رغم موافقت ‌برخی ‌از آنان ‌با مرمت‌ و تعمیر سقف ‌و دیوار و کف‌ کارگاه ‌و...بعلت ‌مخالفت صاحب ملک با ‏هرگونه تغییروبهسازی ، با قبول شرایط موجوددرکارگاه به فعالیت خود ادامه می دهنددرغیر اینصورت مجبورند ‏مغازه راتخلیه نمایند.‏

 ‏4.فعالیت بدون پروانه کسب کارگاهها:‏ اکثر کارگاههای فنی وخدماتی بنابردلایلی ازقبیل موقتی بودن مکان فعالیت،سهل انگاری کارفرمایان در اخذمجوز ‏فعالیت وعدم نظارت مستمر اتحادیه های صنفی و... فاقد پروانه کسب میباشند اگرهم دارای پروانه کسب باشند بدون ‏درنظرگرفتن ضرورت استعلام از مرکز بهداشت نسبت به تمدیدآن اقدام شده است لذاعدم نظارت بروضعیت ‏بهداشتی کارگاهها درهنگام اخذیاتمدیدپروانه کسب کارگاهها،باعث بروزمشکلات ومخاطرات بهداشتی میگردد.

‏ ‏5.همکاری محدود شهرداری با صنایع محدود:‏ تاخیر در ایجادوراه اندازی شهرک صنوف وعدم واگذاری به موقع زمین یا کارگاه صنفی به کارفرمایان ازیک ‏طرف،اعطای پروانه ساخت بدون درنظرگرفتن تسهیلات ویژه به کارفرمایان درراستای بهسازی وضعیت بهداشتی ‏کارگاههاازطرف دیگر، ازعلل استقراروپراکندگی صنوف فنی علی الخصوص صنوف مزاحم درسطح شهربشمارمی ‏آیندکه بدون نظارت برفعالیت این نوع کارگاههای غیربهداشتی وعدم همکاری گسترده شهرداری درزمینه انتقال ‏آنهابه خارج شهرعلاوه بردگرگونی بافت شهری باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی ازقبیل آلودگی صوتی وشیمیایی ‏و...عواقب ناگواردیگرمی گردد

.‏ ‏6.وضعیت نامساعد اقتصادی کارفرمایان:‏ یکی دیگرازعوامل بوجود آورنده معضلات بهداشتی صنایع کوچک عدم تمکن مالی وبرخورداری کارفرمایان ‏ازتسهیلات اعطایی موسسات اعتباری وبانکهامی باشدکه اگرتسهیلاتی جهت بهسازی وضعیت بهداشنی کارگاههابه ‏متصدیان صنوف فنی وخدماتی درنظرگرفته شود می تواند درکاهش معضلات بهداشتی کارکاهها موثرواقع گردد

‏7.سهل انگاری کارفرمایان در اجرای دستورات و مقررات ایمنی وبهداشتی درمحیط کار:‏ نظر به اینکه بکاربردن دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی توصیه شده توسط کارشناسان ذیربط ازسوی شاغلین ‏صنوف فنی وخدماتی تضمین کننده امنیت وسلامتی آنان درمحیط کارمیباشد متاسفانه اکثرکارفرمایان باسهل انگاری ‏دراجرای این مقرات سلامتی خود و اطرافیان رابه خطرانداخته وبه فعالیت خوددر محیط غیر ایمن و بهداشتی ادامه ‏میدهند این درحالی است که نظارت محدودارگانهای ذیصلاح ازقبیل مرکز بهداشت،اداره کارو...بروضعیت ایمنی ‏وبهداشت محیط کار می تواند منجر به عدم رعایت واجرای دستوالعمل مربوطه وبروزبیماریها وحوادث ناشی ‏ازکارگردد .‏ باتوجه به علل بروز مشکلات بهداشتی صنایع کوچک که دربالا به پاره ای ازآنها اشاره گردید راهکارهای ‏ذیل جهت رفع آن پیشنهاد میگردد. ‏ 

لینک کمکی