فایل PowerPoint (اسلاید ها) گزارش کارآموزي شرکت فراورده هاي غذايي و قند تربت جام(سهامي خاص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) گزارش کارآموزي شرکت فراورده هاي غذايي و قند تربت جام(سهامي خاص) :

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/79

1-تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) درتاریخ 26/9/1362 تحت شماره 50189دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت از احداث – احیاء نوسازی واداره کارخانجات تولید موادخوراکی وتولید وفروش محصولات آن خرید مواد اولیه از جمله چغندرقند واحداث واداره مزارع چغندرقند ویا کمک به زارعین چغندرکار برای تامین مواد اولیه کارخانجات خود تفویض نمایندگیهای فروش محصولات وانجام هرنوع عمل صنعتی وبازرگانی مجاز که بامواد فوق بنحوی از انحاء مربوط باشد می باشد.

کارخانه قند جام در سال 1348توسط وزارت اقتصاد وقت تاسیس و بموجب مصوبه شماره 53976مورخ 5 اسفند 1351 هیات دولت به سازمان گسترش ونوسازی ومتعاقب آن طی نامه شماره 736/3069مورخ 20 آبان ماه 1353 شورایعالی سازمان مذکور به شرکت شهدساز (سهامی خاص) واگذار ونهایتا با تشکیل شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص) کارخانه ذکر شده در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.

2-خلاصه اهم رویه های حسابداری

1-2 دارائی های ثابت:

دارائی های ثابت برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند مخارج بهسازی وتعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمرمفید دارائی های ثابت می گردد. بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب وطی عمرمفید دارائی های مربوطه مستهلک می شود هزینه های نگهداری وتعمیرات جزئی هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و بحساب سود وزیان دوره منظور میگردد.

استهلاک دارائی های ثابت با توجه به عمرمفید برآوردی دارائیهای مربوطه براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می گردد.

دارائی ثابت                                 نرخ استهلاک                                روش استهلاک

ساختمان ها                               10%و8%و7%                                      نزولی

ماشین آلات تولیدی                        15ساله                                        مستقیم

ماشین الات کشاورزی                     30%                                             نزولی

تاسیسات                                   10%و12%                                         نزولی

وسائط نقلیه                            25%و30%و35%                                     نزولی

اثاثه و ومنصوبات                        10ساله                                           مستقیم

ابزارآلات ولوازم آزمایشگاهی           10%                                              نزولی

 

 

شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی (ادامه 1)

مضافا نرخ ها روشها ومقررات مورد عمل شرکت درمورد استهلاک دارائی های ثابت با مفاد ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مطابقت دارد.

2-2 سرمایه گذاری های بلندمدت:

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده ارزشیابی می شود.

3-2 موجودی کالا:

موجودی کالا به اقل بهای تمام شده وخالص ارزش بازیافتنی ارزیابی می شود. خالص ارزش بازیافتنی عبارت از ارزش فروش موجودی ها در جریان عادی عملیات تجاری پس از کسرکلیه هزینه های لازم جهت تکمیل کالاوهزینه های بازاریابی و فروش می باشد و بهای تمام شده موجودی ها بر اساس روشهای زیرتعیین می گردد:

                                                         

                                   روش محاسبه بهای تمام شده

کالای در جریان ساخت                 میانگین سالانه

کالای ساخته شده                         میانگین سالانه

قطعات ولوازم یدکی                      میانگین موزون

 

4-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هرسال خدمت آنان محاسبه ودر حساب ها منظور می شود.

 شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی( ادامه 5)

7-سفارشات مواد وکالا

سفارشات مواد وکالا شامل اقلام زیر می باشد:

                                                           29/12/71                          30/12/70

                                                                 ریال                                ریال

چهاردستگاه پمپ-اعتبار اسنادی شماره 1470203      --                     6997751

لوازم یدکی توربین بخار  """    """"     1470191     ----                59 479169

لوازم یدکی دیفوزیون """     """"        1470190       -----              44283427

لوازم یدکی توربین بخار"""   """         1470087        ----              40063850

پارچه صافی         ""    """"              1420193           -----          39736611

لوازم توربین بخار  ""    """             14710015                              15738043            

سایرسفارشات                                    7000                                  16390822

                                                          ...............                                  ............

                                                      15745043                            269931393

                                                        .................                             ...................

 کلیه سفارشات فوق با استفاده از ارز رقابتی وازمحل سهمیه وزارت صنایع ایجاد گردیده است.

 

 

شرکت فرآورده های غذائی وقندتربت جام(سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورت های مالی (ادامه 6)

8-موجودی مواد وکالا

موجودی مواد وکالا ازاقلام زیرتشکیل شده است:

                                                               29/12/71                 30/12/70

                                                                .................                ....................

                                                                  ریال                        ریال

کالای ساخته شده – شکر                       8505871754              4093947729

محصول فرعی- تفاله و ملاس گندم            188011946               145824827

کالای درجریان ساخت                             24662321                  29939787

قطعات ولوازم یدکی                               565195959                371491903

انبارکشاورزی                                     87632850                     37279655

سایرموجودیها                                    771835767                    195008613

کالای امانی نزد دیگران                         165315367                   19338621

                                                         ...................                .......................

                                                      10308525964                 4892831135

                                                      ..........................                .........................

شکرامانی سازمان قند وشکر             ( 1109163000)            (1064548000)

کالای امانی دیگران نزد شرکت             ( 30608571)                ( 1402920 )

                                                      .......................                    ....................   

                                                    (  1139771571 )            (1078577204)

                                                      .......................            .........................

                                                     9168754393               3814253931

                                

1-8 – موجودی کالای ساخته شده – شکردرپایان سال 71 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی تا مبلغ 880/7 میلیون ریال بیمه شده است. 

شرکت فرآورده های غذائی وقند تربت جام(سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورت های مالی (ادامه 21)

23- خالص فروش  محصولات تولیدی

خالص فروش محصولات تولیدی شرکت بشرح زیر قابل تفکیک است:

                               سال منتهی به                              سال منتهی به

                                 29/12/71                                30/12/70

                                   ...............                               .......................

                                     ریال                                        ریال

                              9894725745                            5954490000

                              407022327                             263989680

                                  .................                              ...................

                             10301748072                          6218479680

مقدار 5000تن از محصول اصلی (شکر) براساس هرتن 420000 ریال به اداره قند وشکرکشور ومابقی فروش محصول شکر ومحصول فرعی ( تفاله خشک) براساس نرخ های تعیین شده توسط هیات مدیره شرکت صورت گرفته است.

لینک کمکی