فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی :

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

 فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

*آپدیت جدید ورایگان

چکیده

هدف از فایل حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی است. جامعه آماری این فایل شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری فایل به روش تصادفی ساده و تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و 30 نفر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی بودند. ابزارگرد آوری اطلاعات مقیاس از خود بیگانگی ، پرسشنامه شیو ه های فرزندپروری و دیاناباوم ریند، پرسشنامه هویت یابی می باشد .نتایج نشان داد سبک فرزند پروری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی معناداری وجود دارد. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس دولتی و سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بیشتر است. از خود بیگانگی در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر نیز تفاوت معناداری وجود دارد. مقیاس های هنجاری و ناتوانی و انزوا در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر هنجاری در دانش آموزان مدارس عادی و ناتوانی و انزوا در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بالاتر است.

کلمات کلیدی: از خود بیگانگی- هویت یابی- فرزند پروری

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات فایل

بیان مسئله 1

اهمیت وضرورت فایل 7

اهداف فایل 7

فرضیه ها: 8

فرضیه اصلی: 8

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

تعریف مفهومی و عملیاتی فرزند پروری 9

فصل دوم : مبانی نظری فایل

مقدمه 13

فرزند پروری 13

تاریخچه شیوه های فرزند پروری 15

نظریه های شیوه های فرزندپروری 17

نظریه اریکسون 17

نظریه آدلر 18

ابعاد شیوه های فرزندپروری 19

بعد گرم بودن والدین 19

بعد کنترل 20

جنبه های منفی والدین 20

پیامدهای شیوه های فرزندپروری 22

شیوه های فرزند پروری 25

روش فرزند پروری استبدادی 25

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکرتیک) 26

روش فرزند پروری سهل گیر 27

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت 28

از خود بیگانگی 29

تاریخچه از خود بیگانگی 30

تعریف جامع از خود بیگانگی 31

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی 33

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از 36

هویت 39

نظریه های هویت 41

نظریه اریکسون 41

نظریه مارسیا 42

دیدگاه کگان 46

نظریه برزونسکی 47

پیشینه فایل 50

فصل سوم : مواد و روش فایل

روش فایل 55

جامعه آماری 55

حجم نمونه و روش نمونه گیری 55

روش جمع آوری داده ها 55

ابزارگرد آوری اطلاعات 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

فصل چهارم : نتایج و یافته های فایل

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 60

ب- یافته های توصیفی 64

ج- یافته های استنباطی 65

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث

بحث و نتیجه گیری 75

محدودیت های فایل 79

پیشنهادات فایلی 79

منابع و ضمایم 81

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی
فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه..................................................................61

جدول 4-2: توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه...........................................................61

جدول 4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر در نمونه مورد مطالعه...............................................62

جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه................................................63

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی در نمونه مورد مطالعه...........................................64

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های از خود بیگانگی ، شیوه فرزند

پروری و سبک هویت در گروه های مورد مطالعه.........................................................................65

جدول 4-7- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین............66

جدول 4-8 خرده مقیاس های سبک فرزند پروری در دانش آموازن مدارس دولتی و

غیر انتفاعی....................................................................................................................................67

جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین...........67

جدول 4-10 خرده مقیاس های از خود بیگانگی در دانش آموازن مدارس دولتی

و غیر انتفاعی..................................................................................................................................69

جدول 4-11- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین.........70

جدول 4-12 خرده مقیاس های هویت یابی در دانش آموازن مدارس دولتی و غیر انتفاعی.........71

جدول4-13 بررسی رابطه زیرمقیاس¬های مولفه¬ی هنجاری و سبک فرزند پروری................72

جدول4-14 بررسی رابطه ی زیرمقیاس¬های مولفه¬ی احساس انزوا و سبک فرزند

پروری ...........................................................................................................................................73

جدول4-12 بررسی رابطه زیرمقیاس¬های مولفه¬ی ناتوانی و سبک فرزند پروری .......................74

لینک کمکی