فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت :

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی (M.A)

عنوان فایل:

فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت


چکیده:

هدف از فایل حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد . جامعه آماری این فایل را كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل1391-1390 تشکیل دهند به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی فایل از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به اینکه در فایلات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد. ابزار فایل مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و - پرسشنامه كیفیت خواب پیتزبورگ و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده و میتواند آن را پیش بینی کند بطوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب میتواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد بطوریکه مولفه های از خود بیگانگی (به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا)میتواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

کلمات کلیدی: مشکلات هیجانی- از خود بیگانگی – کیفیت خواب – وابستگی به اینترنت

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند (علوی و همکاران، 1389). اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است (هاردی وتی ، 2007) از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد (پورشهریاری، 1386). دوستی ها را کمتر کرده و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسورهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند (آفونوس ، 1999).

گلدبرگ برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود (گونزالمی ، 2008)محققان خاطرنشان کردند که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد (تروئر ، 2001). مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند و این در حالی است که با توجه به نتایج فایل این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته به اینترنت بیشتر هم می باشد(کوبی و همکاران ، 2001؛ موئدفر و همکاران، 2007)فایل ها نشان می دهد که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند (برول ، 2006) در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران، 2009 نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خودبیگانگی است این متغیر از سه مولفه کناره گیری ، ناتوانی و ناهنجاری تشکیل شده است (زکی، 1388).در یکی از مطالعات انجام شده در کشور کره جنوبی مشخص شد که در دانش آموزان دبیرستانی، اعتیاد به اینترنت با احساس بیگانگی از خود ارتباط دارد (لی ، 1998)

نتایج مطالعات حاکی است که استفاده افراطی از اینترنت باعث آرامش نداشتن و افزایش اضطراب و در نتیجه دشواری در به خواب رفتن (آونس و همکاران ، 1999) کوتاهی دوره خواب، تغییر آرایش خواب و تضعیف کیفیت خواب (هیگوچی ، 2005) و افزایش هوشیاری، انگیختگی فیزیولوژیک و دشواری در به خواب رفتن (کاوجو کهن و همکاران، 2000) می شود.

فصل اول (کلیات فایل)

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت فایل 8

اهداف فایل 11

هدف کلی 11

اهداف جزئی 11

سوالات فایل 11

فرضیه های فایل 12

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه فایل)

مقدمه 16

اعتیاد اینترنتی 16

تاریخچه اینترنت 19

تاریخچه اینترنت در ایران 19

ژورنالیسم الکترونیک 20

انواع اعتیاد اینترنتی 20

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی 21

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت 23

جکس اتالی 23

داگلاس راشکوف 23

ناتام گاردلز 24

ایزومی آیزو 24

کارابی گاکیو 24

زیایونگ وو 25

آسیب های روانی اینترنت 25

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت 26

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی 27

راهبردهای درمانی 28

اختلال خواب 30

تاریخچه خواب 43

تعریف اختلالات خواب 44

علائم عمده اختلالات خواب 44

طبقه بندی اختلالات خواب: 45

بد خوابی ها 46

الف) بی خوابی اولیه 46

ب) پر خوابی اولیه 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس» 47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی 48

و) بد خوابی نا معین(NOS) 48

نابهنجاریهای خواب 49

الف) اختلال کابوس 49

ب) اختلال وحشت شبانه 50

ج) اختلال راه رفتن در خواب : 50

د) پاراسومیناهای نامشخص 51

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر 51

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی. 51

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد 52

درمان اختلالات خواب 54

دارو درمانی 54

درمانهای شناختی و رفتاری: 54

مشکلات هیجانی 55

اضطراب 55

علایم اضطراب 56

شیوع اختلالات اضطرابی 56

نظریه های اضطراب 56

افسردگی 59

شیوع افسردگی 59

نشانه های افسردگی 59

مفهوم استرس 61

دیدگاه های مربوط به استرس 65

دیدگاه پزشکی 65

مقابله با استرس 67

انواع روشهای مقابله 68

از خود بیگانگی 69

تاریخچه از خود بیگانگی 69

تعریف جامع از خود بیگانگی 71

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی 73

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از 76

فایلات انجام شده در داخل و خارج کشور 79

فصل سوم (روش فایل)

روش فایل 83

روش اجرا 83

جامعه آماری و نمونه آماری 84

ابزار فایل 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه 89

الف) یافته های جمعیت شناختی 89

ب) یافته های توصیفی 91

ج) یافته های استنباطی 93

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری 97

محدودیت های فایل 98

پیشنهادات فایلی 98

پیشنهادات کاربردی 99

لینک کمکی