فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی :

کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته روان­شناسی بالینی

موضوع

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی

*ضمیمه فایل پاورپوینت با همین عنوان بصورت رایگان

چکیده

این فایل با هدف تعیین نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش با آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی انجام گرفته است. این فایل توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این فایل کلیه بیماران کرونر قلبی مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی قلب در استان اردبیل در سال 1393 می باشد. نمونه آماری این فایل شامل 100 بیمار از جامعه مورد مطالعه می‌باشند.روش نمونه گیری، برای جمع آوری داده ها از مقیاس آسیب پذیری روانی، مقیاس تیپ شخصیتی D و پرسشنامه ابعاد سرشت و منش استفاده شد. داده های فایل از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد بین تیپ شخصیتی D و آسیب پذیری روانی در بیماران کرونر قلبی رابطه مثبت وجود دارد. از میان ابعاد سرشت فقط آسیب پرهیزی با آسیب پذیری در بیماران کرونر قلبی رابطه مثبت معنی دار داشت از میان ابعاد منش خودر اهبردی با آسیب پذیری رابطه منفی داشت. این نتایج نشان میدهد تیپ شخصیتی D برخی از ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی افراد مبتلا به کرونر قلبی نقش دارد.

کلمات کلیدی: تیپ شخصیتی D،ابعاد سرشت و منش،آسیب پذیری روانی،کرونر قلبی

مقدمه

سالانه 17 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری های قلبی – عروقی فوت می کنند و این بیماری ها، عامل 10 میلیون مرگ از 40 میلیون مرگی است که سالانه در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد؛ علاوه بر آن، یکی از علل عمده ناتوانی نیز می باشد (سازمان بهداشت جهانی ،2002؛ نقل از هاشمی،1390). در ایران نیز بیماری های قلبی – عروقی شایع ترین علل مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است (صدربافقی، شهریاری،میر باقری، حقیقت، نماینده،1382). در مطالعه ای که در بیرجند در سال 1382، انجام شد بیماری های قلبی – عروقی با 1/24درصد موارد فوت به عنوان مهمترین علت فوت تعیین گردید. (کاظمی و شریف زاده، 1382). عوامل بسیاری در بروز بیماری های قلبی موثر می باشند.از سویی این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشند که فایلات بسیاری را نیز متوجه خود ساخته اند. (دنولت ، 2003؛ خوسفی، 2008؛ بیاضی، 2005).

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش تیپ شخصیتی D و ابعاد سرشت و منش در پیش بینی آسیب پذیری روانی بیماران کرونر قلبی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول

کلیات فایل

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 4

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله 7

1-4-سوال فایلی 8

1-5-اهداف فایل 8

1-5-1- هدف کلی 8

1-5-2-اهداف اختصاصی 8

1-6-فرضیه ها 9

1-7-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-7-1- کرونر قلبی 9

1-7-2- آسیب پذیری روانی 10

1-7-3- ابعاد سرشت و منش 10

1-7-4- تیپ شخصیتی D 10

فصل دوم

ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه فایل

2-1- بیماری قلبی- عروقی 13

2-1-1-دستگاه قلبی- عروقی 13

2-1-2-قلب و رگهای خونی 14

2-1-3-فشار خون 15

2-1-4-اختلالات دستگاه قلبی- عروقی 16

2-1-5-واکنش پذیری سیستم قلبی و عروقی و بیماری 17

2-1-6-عوامل خطرزای زیستی و مربوط به شیوه زندگی در بیماران قلبی 17

2-1-7-نارسایی احتقانی قلبی (CHF) 19

2-1-8-بیماری ایسکمیک 19

2-1-9-علایم بالینی 20

2-1-10نقش روانشناسی در بیماری عروق كرونر قلبی 21

2-1-11پیش بینی و تغییر عوامل خطرساز رفتاری 22

2-1-12-روانشناسی و توانبخشی مبتلایان به بیماری عروق كرونر قلبی (CHD) 22

2-2-تیپ شخصیتی D 23

2-2-1-عوامل بیوشیمیایی و تیپ شخصیتی D 24

2-2-2-تیپ شخصیتی D و پیشگویی پیامدهای سلامتی 24

2-2-3-مدل هفت عاملی روانی- زیستشناختی شخصیت رابرت کلونینجر 26

2-2-5-ابعاد سرشت 30

2-2-6-تمایز بین سرشت و منش 33

2-3-آسیبپرهیزی 36

2-3-1-اساس روانی- زیستی آسیبپرهیزی 36

2-3-2- نوجویی 37

2-3-3-اساس روانی- زیستی نوجویی 38

2-3-4-پاداش وابستگی 39

2-3-5-اساس روانی- زیستی پاداش وابستگی 40

2-3-6-پشتکار 41

2-3-7-اساس روانی- زیستی پشتکار 42

2-3-8-پایانه های عصب روانشناختی منش 42

2-3-9-خود راهبری 43

2-3-10-همکاری 44

2-3-11-خودفراروی 44

2-4-مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور 46

2-5-جمع بندی از پیشینه فایل: 51

فصل سوم

روش شناسی فایل

3-1-روش فایل 53

3-2-جامعه آماری فایل 53

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 53

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات 53

3-4-2-مقیاس آسیب پذیری روانی 54

3-4-3- پرسشنامه سرشت و منش 54

3-5-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 54

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از فایل

4-1-مقدمه 56

4-3-یافته های توصیفی 58

4-4-یافته های استنباطی 60

فصل پنجم

بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

5-1 مقدمه 76

5-2-بحث و نتیجه گیری 76

5-5 محدودیتهای فایل 78

5-6 پیشنهادات فایلی 78

منابع 79

چکیده انگلیسی. 85

لینک کمکی