فایل PowerPoint (اسلاید ها) نظریه صدق منطق دانان مسلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نظریه صدق منطق دانان مسلمان :

رساله كارشناسی ارشد

رشته الهیات گرایش فلسفه و كلام اسلامی

موضوع :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نظریه صدق منطق دانان مسلمان

چكیده

درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آنها نظریه مطابقت است كه سابقه آن به یونان و ارسطو می‌رسد هر چند در آثار ارسطو به طور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی به طور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.

اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینكه واقعیتی هست و دوم اینكه ذهن ما قادر به كشف واقعیت می‌باشد.

فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند كه این تئوری‌ها عبارتند : 1- تئوری هماهنگی : این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آنها معتقدند كه صدق یك گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع كرده‌اند و برخی از اینها معتقد بودند كه قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم می‌شود و قضایای كه تجربی و حسی نیستند صدقشان بوسیله سازگاری آنها با گزاره‌های آزموده شده بدست می‌آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.

2- تئوری عمل گرایانه : پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آنها در معناداری معتقدند كه معنای یك لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.

3- تئوری زیادتی صدق : طرفداران این نظریه معتقدند كه محمول صادق و كاذب زاید است و می‌توان آنها را حذف كرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.

4- نظریه غیر توصیفی صدق : معتقدان به این تئوری می‌گویند كه صدق و كذب كلمات توصیفی نیستند بلكه كلمات انجازی و تأییدی و انشایی هستند.

5- نظریه سمانتیكی صدق تارسكی : تارسكی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوكس‌های كه در زبان پیش می‌آیند جلوگیری كند و از نظر وی صدق و كذب عناصر فرا زبانی هستند در حالیكه راست و دروغ عناصر زبانی هستند.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) نظریه صدق منطق دانان مسلمان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول : مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

1-1- مقدمه 3

1-2- تعریف مسأله 3

1-3- سوالهای اصلی فایل 4

1-4- فرضیه‌های فایل 4

1-5- هدف‌های فایل 4

1-6- روش فایل 4

1-7- سابقه فایل 5

1-8- معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی 5

1-9- تمایز حق و صدق 6

1-9-1- رای مشهور حكمای اسلامی 6

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان غربی 7

1-9-3- نظریه شهید مطهری 8

بخش دوم : پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

2-1- سابقه نظریه مطابقت در یونان 10

2-1-1- مطابقت از نظر افلاطون 10

2-1-2- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو 12

2-1-3- نظریه مطابقت از نظر فارابی 14

2-1-4- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا 15

2-1-5- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی 16

بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاك آن

3-1- تمایز تعریف صدق و ملاك صدق 19

3-2- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی 20

3-3- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی 21

3-4- نقد و بررسی 21

فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی

بخش اول : نظریه مطابقت

1-1- توضیح نظریه مطابقت 25

1-1-1- نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب 25

1-1-2- مطابقت و اتمیسم منطقی 25

1-1-3- اشكالات نظریه مطابقت 29

بخش دوم : تئوری هماهنگی

2-1- تئوری هماهنگی یا سازگاری 35

2-2- اصل ارتباط درونی 36

2-3- درجات صدق 37

2-4- ایرادات نظریه هماهنگی 38

بخش سوم : تئوری عمل گرایانه

3-1- تئوری عمل گرایانه 37

3-2- نظریه شیلر 44

3-3- نقد و بررسی این نظریه 45

بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق

4-1- تئوری زیادتی صدق 49

4-2- اشكالات نظریه زیادتی صدق 50

بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق 53

5-1- نظریه غیر توصیفی صدق 53

5-2- اشكالات نظریه غیر توصیفی صدق 56

بخش ششم : نظریه سمانتیكی صدق تارسكی

6-1- تبیین نظریه سمانتیكی تارسكی 56

6-1-1- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسكی 58

6-1-2- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسكی 63

فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان

بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی

1-1- تعریف علم حضوری وحصولی 79

1-2- رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی 81

1-3- راهیابی خطا در علم حضوری 83

بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات 85

بخش سوم : رابطه خبر با صدق و كذب

3-1- تحلیلی كه صدق و كذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند 91

3-2- تحلیلی كه صدق و كذب پذیری را ملاك تمایز قضیه می‌داند 92

3-3- اشكال پارادكس دروغگو بر هر دو تحلیل 94

بخش چهارم : مناط صدق و كذب قضایا

4-1- بررسی اجمالی اختلاف حكما در تقسیم قضایا 97

4-2- صدق و كذب در انواع قضایا 101

4-2-1- قضایای خارجیه 101

4-2-2- قضایای ذهنیه 101

4-2-3- قضایای حقیقیه 106

بخش پنجم : معانی نفس الامر 105

5-1- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده 106

5-2- نفس الامر به معنی فی نفسه 108

5-3- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء 109

5-4- نقد و بررسی معانی ذكر شده از نفس الامر 110

بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی

6-1- مطابقت در مباحث وجود ذهنی 113

6-1-1- اهمیت بحث وجود ذهنی 113

6-1-2- تاریخچه وجود ذهنی 113

6-1-3- تبیین نظریه وجود ذهنی 114

6-1-4- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن 118

بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان

7-1- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت 123

7-2- حكیم سبزواری 125

7-3- علامه طباطبایی 126

7-4- شهید مطهری 138

7-5- استاد مصباح یزدی 144

7-6- جمع بندی و نتیجه گیری 148

لینک کمکی