فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما :

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش: فایل در ارتباطات

بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه پنج سیما

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : کلیات فایل

مقدمه ……………………………………………………………………………………

- بیان مسئله…………………………………………………………………………

-اهداف فایل ………………………………………………………………………..

- ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………..

- سوالات و فرضیه های فایل………………………………………………

- سوالات فایل……………………………………………………………………

- فرضیه های فایل…………………………………………………………..

- مدل فایل ……………………………………………………………………………

-تعریف مفاهیم………………………………………………………………………….

-روش فایل ………………………………………………………………….

- قلمرو فایل …………………………………………………………..

- جامعه آماری و حجم نمونه …………………………………………………

- محدودیت ها و مشکلات فایل ………………………………………….

فصل دوم: ادبیات فایل

مقدمه ………………………….

-مفهوم و تاریخچه تبلیغات ……………………………………………..

-- تبلیغ چیست……………………………………………………….

-- تاریخچه تبلیغات در جهان و ایران………………………………

- نشانه های تبلیغات در آثار باستانی ………………………………………..

- تبلیغات بازرگانی در جهان………………………………………………..

-- تاریخچه تبلیغات در ایران …………………………………….

عنوان

صفحه

- تبلیغات فروشندگان سیار تبلیغ در بازارهای محلی ……….

- اجرای آگهی های تجاری در جراید و توزیع اوراق چاپی …………….

- شروع تبلیغات به معنای واقعی ……………………………….

- سالهای تا …………………………………………….

- وضعیت تبلیغات تجاری ایران از سال به بعد …………….

-وضعیت­تبلیغات­تجاری در ایران پس­از انقلاب­تا پایان­جنگ­ایران­وعراق -

- وضعیت تجاری پس از جنگ …………………………………………….

- اهداف و انواع تبلیغات ………………………………………….

-- اهداف تبلیغ …………………………………………………………

- آگهی اطلاع دهنده ……………………………………………………………..

- آگهی متقاعد کننده…………………………………………………………….

- آگهی یادآوری کننده……………………………………………………..

-- تمهیدات تبلیغ ………………………………………………….

-- انواع تبلیغ ……………………………………………………………..

- انواع تبلیغات براساس منبع ……………………………………………

- انواع تبلیغ براساس اثر و نتیجه آن ………………………………..

- انواع تبلیغ براساس محدوده و تحت پوشش …………………………….

- فنون تبلیغات و جاذبه­های آن ………………………………………….

--فنون تبلیغات …………………………………………………………

- فن حیثیت ……………………………………………………………

- فن تحریف …………………………………………………….

- فن ناامنی (نا ایمنی) …………………………………………

-- انواع جاذبه های تبلیغ ……………………………………..

- جاذبه منطقی ………………………………………………………………..

عنوان

صفحه

- جاذبه احساسی ……………………………………………………

- جاذبه خنده و طنز ………………………………………………………………

- جاذبه ترس ……………………………………………………………………….

- جاذبه اخلاقی ………………………………………………………………

- جاذبه یک جنبه ای و دو جنبه ای ………………………………………

- شیوه ها و عناصر تبلیغات ……………………………………………..

--شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی ……………………………….

- موزیکال …………………………………………………………………………..

- ارائه تاییدیه ………………………………………………………………….

- داستان­گویی ………………………………………………………..

- مستندات علمی ……………………………………………………………

- تبلیغ دو تکه ………………………………………………………..

- شایستگی فنی …………………………………………………….

- نمای نزدیک ……………………………………………………………….

- رتوسکوپ …………………………………………………………………..

- مقایسه ……………………………………………………………………

- حل مشکل …………………………………………………………..

- فرد سخنگو ……………………………………………………………..

- سبک زندگی ……………………………………………………………….

- برش از زندگی روزمره ……………………………………………….

- انیمیشن ……………………………………………………………………

- مصاحبه با مشتری ………………………………………………………

- سریالی …………………………………………………………………..

- خیال پردازی ……………………………………………………………

-- عناصر موجود در تبلیغات بازرگانی ……………………………….

- موسیقی ………………………………………………………………….

- رنگ ……………………………

- ابزارهای تبلیغاتی ………………………………………………..

-- طبقه بندی ابزار تبلیغاتی………………………………………..

- ابزار انسانی ……………………………………………………………….

- ابزار غیر انسانی …………………………………………………..

- ابزار انسانی-غیرانسانی …………………………………..

-- نوع دیگر طبقه بندی ………………………………………..

- ابزار تبلیغی چاپ شونده ……………………………………….

- ابزار تبلیغی برقی و فرستنده ای ………………………………………………..

- ابزار تبلیغی نصبی-ثابت و متحرک ……………

-- تفکیک انواع ابزارهای تبلیعاتی …………………….

- نامه های پستی …………………………………

- پوستر، تراکت، کاتولوگ ……………………….

- روزنامه­ها ………………………………………….

- مجله­ها

- کتابهای اطلاعاتی …………………………….

- رادیو ………………………………………………..

- تلویزیون ……………………………………………….

- تلویزیون در ایران ………………………………………………

- فیلمهای ویدئویی و دیسکتهای کامپیوتری …………………………

- سینما ………………………………………………………….

- شبکه های ماهواره ای …………………………………………………………….

- اینترنت ……………………………………………………………..

--- ابزارهای تبلیغی نصبی – ثابت و متحرک …………………

- آگهی های نصبی ثابت ………………………………………

- تبلیغ در ایستگاههای قطار، مترو، فرودگاهها و ورزشگاهها ………

- تبلیغ در تابلوهای سوپرمارکتها …………………………….

- دیوارنویسی یا نقاشی روی دیوار …………………………………………………………………..

- تابلوهای پشت بامی ………………..

- آگهی های نصبی متحرک ………………………………………

- آگهی در هوا …………………………………………………..

-- تبلیغ در مسابقات ورزشی توسط ورزشکاران و در کناز زمین های ورزشی

- شناخت مخاطب …………………………………………………

-- اهمیت و ضرورت شناخت مخاطب ……………………………

--دسته بندی مخاطبان …………………………………

– دسته بندی مخاطبان بر مبنای ویژگی­های زیستی- اجتماعی ….

- دسته بندی مخاطبان بر حسب باورها و اعتقادات ………………..

- دسته بندی مخاطبان براساس نگرش و طرز تلقی ………….

-- دسته بندی مخاطبان از لحاظ پذیرش پیامهای ارتباطی ……………

- چارچوب نظری ……………………………………………………………….

--تئوری­های مطرح شده پیرامون رسانه و تبلیغات بازرگانی

- تئوری رسانه ……………………………………………….

- تئوری تبلیغات …………………………………………………………..

- مطالعات پیشین ………………………………………..

فصل سوم- روش شناسی فایل

مقدمه ……………………………………..

- روش فایل …………………………………………………………………

- جامعه آماری و حجم نمونه ………………………………………………

- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………..

- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………

فصل چهارم- یافته های فایل

مقدمه …………………………..

- تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………

- جداول یک بعدی ………………………………………………….

- تجزیه و تحلیل استنباطی ………………………………………..

- جداول دو بعدی…………………………………………………………………

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ……………………………………………………………………………..

-خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ……………………………………………….

- پیشنهادها ……………………………………………………………….

ضمائم …………………………………………………………………….

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما
فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………

چکیده انگلیسی

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما
فهرست جدول­ها

عنوان

صفحه

تجزیه و تحلیل توصیفی – جداول یک بعدی

--جدول توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان ……………………………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد گرایش تحصیلی پاسخگویان ………………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد میزان شغل پاسخگویان ………………………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان ……………………………

-- جدول توزیع فراوانی و درصد میزان تماشای برنامه های شبکه پنج ………………

-- جدول توزیع فراوانی و درصد مدت زمان تماشای شبکه پنج ……………………….

-- جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای تبلیغات شبکه پنج ……………………………

-- جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های ارائه تبلیغات ………………….

-- جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های بصری تبلیغات ………………

-- جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های کلامی ………………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد دنبال کردن تبلیغات به علت گیرایی برنامه ها ..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد تماشای برنامه های پربیننده ………………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد خرید کالاها بعلت تکرار تبلیغات ………………..

--جدول توزیع فراوانی و درصد میزان اعتماد به محتوای پیام ها ……………………

--جدول­توزیع فراوانی­و درصد­ میزان اعتماد مخاطبان به­علت معتبربودن پیام تبلیغ

--جدول توزیع فراوانی و درصد ارائه اطلاعات کافی در مورد کالاها و خدمات .

-- جدول­توزیـع فراوانی و درصـد میزان آگاهی تهیه کنندگان تبلیغات از شیوهای ارائه تبلیغ……………………………………………………………………………………………..

-- جدول­توزیع­فراوانی­و­درصد­علاقه­مندی­به خرید کالاهای تبلیغ شده از تلویزیون

-- جدول توزیع فراوانی و درصد مطلوبیت ساختار پیام های تبلیغی ………………

-- جدول توزیع فراوانی و درصد تغییر کانال در زمان پخش آگهی ………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد کارآمدی شیوه های اجرای تبلیغ ………………..

-- جدول توزیع فراوانی و درصد عوامل توجه به پیا م های تبلیغی …………………

عنوان

صفحه

تجزیه و تحلیل استنباطی – جداول دو بعدی

-- جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ……………………………………………….

-- جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ………………………………………

-- جدول دو بعدی متغیر های فرضیه …………………………………………………….

-- جدول نتایج آزمون خی دو برای فرضیه ……………………………………………..

-- جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ……………………………………………

-- جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه …………………………………….

-- جدول توزیع دو بعدی متغیر های فرضیه ………………………………………………

-- جدول نتایج آزمون خی دو بررسی فرضیه ……………………………………………

-- جدول توزیع دو بعدی متغیرهای فرضیه ………………………………………………

-- جدول نتایج آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ……………………………………

مقدمه

رسانه­های جمعی به شکل­ها و چهره های متفاوتی با گروههای مختلف اجتماعی، قومی، شغلی و سنی ارتباط برقرار می­کنند و به ایفای نقش های متفاوتی در سطح جوامع می­پردازند. با گسترده­تر شدن رسانه­ها دامنه­ی وظایف آنها نیز گسترش یافته است. در هر دوره­ای متناسب با فعالیت و وسایل ارتباط جمعی برای آنها نقش­هایی را قائل بوده­اند فرضا” هارولد لاسول سه نقش خبری، همبستگی اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی را برای رسانه­ها در نظر می­گیرد. کمی بعد چارلز رایت نقش سرگرمی را نیز به آن اضافه می­کند.

یکی از انواع بسیار مطرح تبلیغات، تبلیغات بازرگانی است که با آگاهی دهی به مردم ضمن یاری رساندن به آنها در تصمیم­گیری و انتخاب باعث ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان شده و چرخش اقتصادی را تسهیل می کند.

باید به خاطر داشت که تبلیغات عنصر مهمی از فرهنگ ما است زیرا زندگی روزمره ما در اجتماع یا خانواده را منعکس می کند و سعی در تغییر آن دارد. تبلیغات بازرگانی در هر رسانه ای ، بیانگر اوضاع و شرایط اقتصادی سیاسی و فرهنگی و الگوی مصرف ، رونق تولیدات داخلی ، سمت سوی روابط و تجارت خارجی و نیز تحولات تکنولوژیک جهانی و داخل است . لذا به راحتی می توان دریافت معنایی که در تبلیغات گنجانده می شود به طور ضمنی بیانگر ساختار بازار ، ارزش های فرهنگی و باورهای اجتماعی هر جامعه و تحولات آن است.

بدون شک تصور دنیای بدون تبلیغات ممکن نیست. در شرایطی که جهان با تولید انبوه و روز افزون کالاها و عرضه نامحدود خدمات روبروست، تولید کنندگان ناگزیرند برای تداوم حیات خود و برای رقابت با سایرین، به انواع شیوه­ها متوسل شوند و موثر­ترین شگردها تبلیغات تجاری است.

در دنیایی که نیروهای عظیم اقتصادی در صدد هستند تا بازارهای کوچک را ببلعند و سیطره خود را فراتر از مرزها بگسترانند، در دورانی که پیام های بازرگانی ، مرزهای سیاسی را پشت سر می­گذارند

و تولیدات و خدمات داخلی کشورها را کم رنگ جلوه می­دهد، آیا می توان به تبلیغـــات بازرگانی پشت کرد؟

اندکی تدبیر و دور اندیشی به ما یاد آور می­شود که راه حل چیزی جزء « شناخت» و« درک بهتر» تبلیغات نیست و این امر جز با فایل و جز با بازنگری حاصل نمی شود.

لینک کمکی