فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی :

پروپوزال فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان اردبیل

عنوان فایل

1- عنوان به زبان فارسی:

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی استان اردبیل

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

Effect of competitive intelligence for competitive advantage, manufacturing companies, industrial city of Ardebil province.

ج- بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل) :

"بن گیلاد" یکی از تئوریپردازان هوشمندی مینویسد: "هوشمندی رقابتی، کل شناختیاست که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیلذرات بیشمار از اطلاعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میکند. در پرتوی این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آینده صحن رقابت پیشاروی مدیران نقش میبندد تا بتوانندبهتر تصمیم بگیرند(گیلاد[1]،1999).

براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع-آوری، فرآوری و ذخیرهسازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوحسازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از موقعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند(هامل[2]،1989).

برابر طبق نظر "لئونارد فالد"، هوشمندی رقابتی عبارتاست از: سیگنالهای هشدار دهنده درمورد فرصتها و تهدیدها(فولد[3]،1998).در ای دیگر، این محقق معتقد اس ت هوشمندی بنگاه، تنهاخروجیهای پایگاههای داده و لزوم ا گزارشهای حجیم نیست. در ضمن نم یتوان هوشمندی رقابتی را جاسوسی یا دزدی اطلاعات نامید(فولد،1998).

بر اساس نظر دو تن از محققان، هوشمندی رقابتی، هنر کنکاش، جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی اطلّاعات برای شکل بخشیدن به آینده به همراه مقابله با تهدیدهای رقبا است(همان منبع).

کاهانر براین نکته تأکید می کند که باید بین اطلّاعات و هوشمندی تفاوت قایل شد؛ اطلاعاتمتناظر با واقعیات است. اعداد، آمار، داده های طبقه بندی شده درباره مصادیق گوناگون، اطلاعاتاطلاعاتی است که تحلیل شده . مدیران برای فرآیند تصمیم گیری به هوشمندی و نه اطلاعات، نیازمندند(همان منبع).

برخلاف مدیریت دانش که روی عوامل داخلی کار میکند هوشمندی رقابتی روی اتفاقات ورویدادهای خارجی هم متمرکز میشود. یکی از اهداف کلیدی در هوشمندی رقابتی، هشدار به موقع است که به تصمیمگیران اجازه می دهد، اهدافی را پیش گیرند که موجب حفظ مزیت رقابتی آنها شود.

ردگیری اهداف و اقدامات رقبا از طریق جستوجو در منابع عمومی اطلاعات، منابع اینترنتی و رسانهها، گفتوگو با مشتری، تأمینکنندگان، شرکای تجاری، متخصصان و خبرگان صنعت صورت میپذیرد.

در جمع بندی تعاریف پیش گفته، هوشمندی رقابتی را بدینگونه میتوان تقریر کرد:هوشمندی رقابتی فرآیند نمایش و شفافسازی محیط رقابتی است. هوشمندی رقابتی هوشمندی هدفمند، به هنگام و راهبردی که بتواند به تصمیمگیری غیر ساختیافته و راهبردی مدیران یاری رساند. در این فرآیند، برای جمعآوری اطلاعات از ابزارها و روشهای قانونی و اخلاقی استفاده میشود. پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام میشود هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمانها را قادر میسازد که تصمیمات خود را براساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع هوشمند یاتخاذ کنند. تصمیمگیری راهبردی هوشمندانه، افزایش رقابتپذیری شرکت را در پی دارد. هوشمندی رقابتی بخش جداییناپذیر از پدیده روبه ظهور اقتصاد دانایی محور است. "دشامپز و نایاك" سه نوع هوشمندی رقابتی را شناسای ی کرده اند که عبارتند از:1- هوشمندی بازار: سعی این هوشمندی نیازمندیهای جاری و آیند ه مشتریان، فرصتهای جدید و خلاقان موجود را در تقسیم بازار میکند و تغییرا ت عمده نمایان کند ک ه در فرآیندهای بازاریابی و توزیع رخ می دهد. در این هوشمندی، عمدتا اطّلاعات مشتریان، تأمینکنندگان، خریداران و توزیعکنندگان گردآوری و تجزیه و تحلیل میشود.2- هوشمندی رقبا: تکامل استراتژی رقابتی طی زمان را با مشاهد ه تغییرات ساختار رقبا، جایگزینی محصولات جدید و تازه واردان به صنعت، بازنمایی می کند و متمرکز بر مسائلی است؛ از قبیل سیاستهای قیمتگذاری، محصولات جانشین و سیاستهای توسع رقبا.3- هوشمندی تکنولوژیک: تکنولوژی های موجود و جدید را ارزیابی و جهش های تکنولوژیکی آتی را پیش بینی می کند و با فایلات پایه و کاربردی، حق اختراع و غیره سروکار دارد(دشامز [4]و همکاران ، 1995).

براساس دیدگاهی دیگر، هوشمندی استراتژیک و اجتماعی نیز به انواع هوشمندی رقابتی اضاف ه می شود. هوشمندی استراتژیک و اجتماعی ، شامل قوانین، مالیات و امور مالی، گستره اقتصادی و سیاسی و مقولات منابع انسانی می شود. گونه چهارم هوشمندی رقابتی ، یعنی هوشمندی استراتژیک و اجتماعی، رفتارهای اجتماعی را مشاهده و تحلی ل می کند. باید گفت که چهار هوشمندی یادشده به هم مرتبطند(داگلاس[5]،1994).


لینک کمکی