فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر :

فایل و فایل کارشناسی ارشد

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر

چکیده

توجه به تئاترهای موضوعی و کارکرد آنها به واسطه رایج بودن آنها در کشور ما مسئله ای حائز اهمیت است. به نظر می رسد کار کردن این گونه تئاترها و قرار گرفتن در قالب غیر منعطف و چارچوب بندی شده آنها هنرمند را از پرداختن آزادانه به این هنر و رسانه قوی و ایجاد خلاقیت در این وادی باز می دارد.

این فایل بر آن است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش کارگردانان و نویسندگان موثر بوده است یا خیر؟

برای دست یابی به نتایج در این فایل از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری این فایل نویسندگان و کارگردانان عضو مرکز هنرهای نمایشی شهر تهران است. این فایل به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که برگزاری جشنواره های موضوعی تا چه میزان در تغییر نگرش و جهان بینی نویسندگان و کارگردانان تئاتر تأثیر دارد.

واژگان کلیدی:

تئاتر، جشنواره های موضوعی، نویسنده، کارگردان، تغییر نگرش

مقدمه

از زمانی که میرزا فتحلی آخوندزاده اولین «دراما»ی ایرانی، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، را در 1229ق، پنج سال بعد از قرارداد ترکمانچای نوشت(خلج،17:1381 )، گونه ادبی جدیدی در میدان ادبی ایران به وجود آمد که در طول بیش از یک قرن، بنا به فراز و فرود راه، تولیدات چندی داشته است. این لحظه پاگیری نمایش­نامه نویسی جدید در ایران مقارن و همخوان با تاریخ مدرنیته[1] است: میرزا آقا تبریزی و مرتضی قلی خان مویدالممالک نیز پیش از صدور فرمان مشروطه به سیاق غرب، نمایش نامه می نوشتند.(بکتاش، 13: 1356). از آن زمان تا کنون به تناسب شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه این هنر دستخوش تغییرات متفاوتی شده است. و در دهه های اخیر جشنواره های موضوعی تئاتر بیشتر در جامعه رایج شده اند و محتوای این جشنواره­ها جامعه هنری و به تبع آن مخاطبان را دستخوش تغییرات کرده و عکس العمل های متفاوتی در این خصوص ایجاد شده است.

همه رسانه ها در کار زیر و رو کردن محتویات اندیشه های ما هستند و حضورشان در زندگی ما از لحاظ شخصی، سیاسی، اقتصادی، زییبا شناختی، روانشناسی، اخلاقی و اجتماعی آن چنان نافذ و گسترده است که ما به هیچ رو از تماس، تأثیر پذیری و تغییری که در ما پدید می آورند در امان نخواهیم ماند(کمالی پور،63: 1371).

از آغاز شکل گیری تئاتر در جهان، تا کنون پیشرفت های چشمگیری در وجوه گوناگون این هنر از جمله نمایش­نامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و... حاصل شده است و سبک های اجرایی و مکاتب گوناگونی در دوره های مختلف ثبت و ضبط شده است. به گونه­ای که هنرمندان هر کشور، در طول تاریخ، شیوه­ها و سبک­ها و سنت­هایی را به وجود آورده­اند که برای هنرمندان معاصر و آینده خزاین و منابع علمی به شمار می­روند. (ناظرزاده کرمانی،14، 1367)

تعامل و مشارکت افراد گروه در طول تمرین اهمیت دارد و همین تعامل و مشارکت است که موجب تعییر در رفتار و نگرش آنان می­شود. به این موضوعات باید محتوا و موضوع و سوژه های تئاتر را نیز اضافه کرد و باز بودن دست نویسنده و یا کارگردان و بازیگران تئاتر برای قدم زدن در این عرصه، به نسبت آزاد بودن یا درگیر بودن در قالب های از پیش تعیین شده، نوآوری، خلاقیت، احساس و کار دست اندرکاران این هنر نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.


[1]. در تاریخ جدید ایران، به دوره زمانی مابین آغاز آشنایی جامعه ایرانی با غرب مدرن و وقوع انقلاب مشروطه، عصر بیداری گفته می­شود. در این دوره رویارویی ایرانیان تحصکرده با غرب مدرن روز به روز بیشتر شد تا آنکه در نهایت منجر به پدید آمدن گونه­ای از اندیشیدن مدرن در ایران و رویکردهای نوسازانه در بین روشنفکران و دولتیان شد؛ اما از آنجا که داستان ورود اندیشه مدرن در ایران با آنچه در غرب گذشت بسیار متفاوت بود، بسیاری به صورتی خاص از مدرنیته در ایران قائل­اند و نامهای گوناگونی بر آن نهاده­اند. برای بحث ر.ک: علی میرسپاسی(1384)، تأملی در مدرنیته ایرانی، جلال توکلیان، طرح نو و تقی آزاد ارمکی(1380)، مدرنیته ایرانی، تهران: اجتماع و نیز تقی آزاد رمکی (1379)، اندیشه نوسازی در ایران، تهران: دانشگاه تهران.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان تئاتر
فهرست مطالب

چکیده ج‌

مقدمه 1

بیان مساله فایل 3

اهمیت و ضرورت انجام فایل 4

اهداف فایل 4

هدف کلی فایل 4

سوالات و فرضیه های فایل: 4

تعریف مفاهیم: 5

تئاتر 5

جشنواره های موضوعی 5

فصل دوم 7

ادبیات و پیشینه فایل 7

چهار چوب نظری فایل 8

نمایش و نقش عناصر نمایشی 8

نمایش و تعریف آن 8

تاریخچه 10

تئاتر معاصر ایران 13

نمایشنامه 14

کارگردان 15

بازیگر 16

حرکت 17

ریتم 18

رقص 20

گفتار و بیان 21

طراحی صحنه 22

لباس 24

نور در نمایش 25

گریم در نمایش 26

جلوه های صوتی 27

وسایل صحنه 28

تماشاگر 28

گونه های نمایشی 31

تراژدی 31

کمدی 34

فارس 35

ملودرام 38

تراژیکمدی 39

نمایش و انواع آن در ایران 40

بازی های نمایشی 42

نمایش عروسکی 43

تعزیه 44

سبک های هنری- نمایشی 45

کلاسی سیسم 45

رمانتی سیسم 45

رئالیسم 46

ناتورالیسم 46

سمبولیسم 46

اکسپرسیونیسم 47

دادائیسم 47

سوررئالیسم 47

اگزیستانسیالیسم 48

پست مدرنیسم 48

آوانگاردیسم 48

نظریات تئاتر 49

نظریه روان کاوی 49

فروید 49

ژاک لاکان 53

نظریه فمینیستی و جنسیت 55

کاریل چرچیل و توزاک شانگ 58

نظریه دریافت و واکنش مخاطب 61

اقتباس تئاتری 66

اولنای دیوید ممت 67

نظریه ماتریالیستی، پسامدرن و پسا استعماری 70

نظریه پسامدرن 70

پسامدرنیسم و تئاتر 73

نظریه پسااستعماری 75

توفان امه سزر 78

پیشینه فایل 79

روش فایل 81

جامعه آماری 81

حجم نمونه و روش نمونه گیری 81

روش جمع آوری داده ها 82

ابزارگرد آوری اطلاعات 82

روش تجزیه و تحلیل داده ها 82

مقدمه 84

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 84

ب-یافته های توصیفی 99

ج ) یافته های استنباطی 100

بحث و نتیجه گیری 105

محدودیت های فایل 106

پیشنهادات فایلی 106

لینک کمکی