فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی :

فایل و فایل کارشناسی ارشد

(رشته روان شناسی عمومی)

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

*ضمیمه فایل پاورپوینت فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

چکیده:

:هدف این مطالعه فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی اردبیل می باشد.فایل حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری فایل حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 2000 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل 380 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب امتحان اسپیل‌برگر(1980)، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) و پرسشنامه سبک اسناد سیلگمن را تکمیل نمودند. برای تحلیل فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج فایل نشان داد که بین سبک بدبینانه با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 27/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با نگرانی و هیجان پذیری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با نگرانی برابر 31/0 و سبک بدبینانه با هیجان پذیری برابر 24/0 است.همچنین بین سبک بدبینانه با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 15/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده، دوستان و رضایت از خود رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده برابر 24/0،سبک بدبینانه با رضایت از دوستان برابر 23/0 و سبک بدبینانه با رضایت از خود برابر 12/0 است.با توجه به نتایج بدست آمده از فایل در کل می توان گفت که سبک بدبینانه با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و سبک بدبینانه اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان را پیش بینی می کند.

واژه های کلیدی: سبک بدبینانه، اضطراب امتحان، رضایت از زندگی، دانش آموزان

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی
فهرست مطالب

صفحه

عناوین

و

چكیده

فصل اول: کلیات فایل

2

1-1- مقدمه

3

1-2- بیان مساله

6

1-3- اهمیت و ضرورت فایل

7

1-4- اهداف فایل

8

1-5- فرضیه ها

8

1-6- سوالات فایل

8

1-6- تعریف متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه فایل

11

2-1- مقدمه

11

2-2- رضایت از زندگی

26

2-3- اضطراب

41

2-4- بدبینی

53

2-5- پیشینه تجربی فایل

53

2-5-1- پیشینه داخلی

55

2-5-2- پیشینه خارجی

فصل سوم: روش شناسی

60

3-1- روش فایل

60

3-2- جامعه آماری

60

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری

60

3-4- روش گردآوری اطلاعات

61

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات

63

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های فایل

65

4-1- ویژگی های جمعیت شناختی

66

4-2- آمار توصیفی

68

4-3- آمار استنباطی

72

4-4- یافته های جانبی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

75

5-1- نتیجه گیری

79

5-2- محدودیت های فایل

79

5-3- پیشنهادات

81

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی
فهرست منابع

92

ضمائم

Abstract

The purpose of this study was analysis the pessimistic style role in predict test aفایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنماییiety and life satisfactory in middle school and high school student.present study isdescriptive correlation.The research population is consist ofall middle school students of ARDEBIL city at 2012-2013 academic year.That the whole number is equal to 2,000 and the sample included 380 students who were selected randomly,Spielberger"stest aفایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنماییiety questionnaire,satisfactionmultidimensional measure of life of students (MSLSS)andattribution style questionnaire of Sylgmn was completed. For analyzing assumptions Pearson correlation coefficients andmultivariate regression analysis were used. The results showed a significant positive relationship between students" pessimistic style andstudents"test aفایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنماییiety.and also the correlation coefficient between the two variables is equal to 27/0. And also concerned that there is significant negative correlation between pessimistic style with and satisfactory from family,friends and self- satisfactory and correlation coefficient between pessimistic style and satisfactory from family concerns 31/0 and self- satisfactory with affectivity is equals with 0.24.

Thecynicalstyleisnegatively correlatedwithlife satisfactionof students. Thecorrelation coefficientbetweenthetwo variables isequal to15/0.Theresultsshowed that, and find out that there is a significant negative relationshipthecynicalstylewith the consentof thefamily, theirfriends.The correlation coefficient between and pessimismstyle, with the consent of the familyis 24/0, cynical style, with and cynical style of consent to 12/0.According to the results of the research can be said that in whole we can say that there is positive relationship between students" pessimistic style and student satisfactory from family.And predict that cynical style of aفایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنماییiety and life satisfaction of students.

Keywords:pessimism style,test aفایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنماییiety,satisfactory from life, students

لینک کمکی