فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی :

فایل و فایل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی(M.A)

مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی

چکیده

هدف فایل حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی است.روش فایل توصیفی از نوع پس رویدادی وعلی مقایسه ای است جامعه آماری این فایل کلیه دانش آموزان دارای افت تحصیلی و عادی که در سال 93-94 در اردبیل مشغول تحصیل هستند .از بین این جامعه تعداد 100 نفر (50 نفر دانش آموز عادی و 50 نفر دانش آموز دارای افت تحصیلی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هیجانات مثبت و منفی TMMS و کمالگرایی تری شورت و تیپ شخصیتی آیزنگ استفاده شده است . داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شده نمرات عاطفه منفی و کمالگرایی منفی و تیپ شخصیتی A در بین دانش آموزان دارای افت تحصیلی بالاست و همچنین کمالگرایی مثبت و تیپ شخصیتی B در دانش آموزان عادی پر واضح است. همچنین والدین کودکانی که افت تحصیلی دارند دارای تحصیلات کمتر و میزان درآمد کمتری هستند .

کلمات کلیدی: تیپ شخصیت A- تیپ شخصیتی B – افت تحصیلی – کمالگرایی – عاطفه منفی

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهمیت وضرورت فایل 5

اهداف فایل 6

فرضیه ها: 6

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 7

فصل دوم

مقدمه 10

افت تحصیلی 10

شاخص‌هایی كه برای شكست تحصیلی استفاده می‌شوند عبارتند از: 11

عوامل افت تحصیلی 12

عوامل داخلی 12

عوامل خارجی 12

انواع شكستهای تحصیلی 12

بحثی در مورد تكرار پایه 17

بررسی افت تحصیلی و عوامل موثر در آن در چند كشور خارجی 21

بررسی مسأله افت تحصیلی و ارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران 22

خسارتهای ناشی از شكست تحصیلی در ایران 25

راه‌حلهای پیشنهادی و اجرایی 26

روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی 26

رویكردهای جامعه شناسی به آموزش و پرورش 29

آلتوسر 31

بولز و گین تیس 32

پائولو فریره 32

پی یر بوردیو 33

عواطف 35

عاطفه یا هیجان به چه معناست 36

نگاه کارکردی به عواطف و هیجانات 40

محدودیت های نظریه 41

کارکرد عواطف و هیجانات مثبت 41

تعداد حالت های عاطفی ـ هیجانی 42

حالت های چهره 43

شواهد و مدارک 47

انتقاد از فایلات متکی بر روشهای خود سنجی 48

در مورد عواطف و هیجانات مثبت 50

تاریخچه و تعاریف شخصیت 51

عوامل بوجود آورنده شخصیت 51

رشد شخصیت 53

طرح پنج عاملی شخصیت 54

پنج عامل اصلی 56

عصبیت یا شاخص بی ثباتی هیجانی (N) 56

برونگرایی (E) 57

باز بودن (O) 58

وجدانی بودن (C) 60

كمال گرایی 62

تعاریف كمال گرایی 62

ابعاد كمالگرایی 63

ویژگیهای افراد كمالگرا 66

وراثت 68

زیست شیمیایی 68

یادگیری 68

نگهدارنده های كمالگرایی 69

همبسته های كمالگرایی 71

پیامدهای كمالگرایی 73

درمان كمالگرایی 73

پیشینه فایل 75

فصل سوم

روش فایل 80

جامعه آماری 80

حجم نمونه و روش نمونه گیری 80

روش جمع آوری داده ها 80

ابزارگرد آوری اطلاعات 80

روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

فص چهارم

مقدمه 83

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 83

ب-یافته های توصیفی 86

ج-یافته های استنباطی 87

بحث و نتیجه گیری 90

محدودیت های فایل 93

پیشنهادهای فایل 93

لینک کمکی