فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال :

کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال

چکیده: هدف از این فایل تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب تعداد 20 نفر غیر فعال انتخاب شدند. تعداد (10 نفر وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و چربی بدن: 20/25 درصد) در گروه تجربی و تعداد 10 نفر (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن : 9/22 سال و چربی بدن: 24/25 درصد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنام هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنام دویدن به­مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا این­که زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ شد. 2 روز پس از پایان دور تمرینی مجدداً نمونه­های خونی اخذ و اندازه­گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج فایل نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین باعث کاهش غیرمعنی­داری در لپتین پلاسمایی، کورتیزول و درصد چربی بدن و افزایش انسولین را در گروه تجربی در بر دارد. (P≤0/05).

با توجه به نتایج فایل می­توان نتیجه گرفت: 6 هفته فعالیت هوازی با 75-70% توان هوازی بیشینه با تکرار 3 جلسه در هفته بر لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال تأثیر ندارد. شاید کوچک بودن نمونه که موجب انحراف معیار بالای داده­ها شده است علت آن باشد.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
فهرست مطالب

صفحه عنوان

فصل اول

مقدمه و طرح فایل

1-1. مقدمه 1

1-3. ضرورت و اهمیت فایل 5

1-4. اهداف فایل 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. فرضیه های فایل 7

1-6. محدودیت های فایل 8

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل 8

1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7. تعریف واژگان: 9

1-7-1. فعالیت هوازی 9

1-7-2. لپتین: 9

1-7-3. انسولین 10

1-7-4. کورتیزول 10

1-7-5. دختران غیر فعال: 10

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه فایل

2-1. مقدمه 12

2-2. لپتین 12

2-3. بیولوژی مولکولی لپتین 14

2-4. تولید لپتین 16

2-5. عملکرد لپتین 17

2-6. تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین 20

2-7. اهمیت لپتین 21

2-8. لپتین و انسولین 22

2-9. لپتین و گلوکوکورتیکوئیدها 23

2-10. مقاومت لپتین 24

2-11. لپتین و بیماری ها 26

2-12. انسولین 28

2-13. کورتیزول 29

2-14. پیشینه فایل 29

جمع بندی 34

فصل سوم

مواد و روشهای فایل

3-1. مقدمه 37

3-2. روش و طرح فایل 37

3-3. جامعه آماری 37

3-3. نمونه فایل و نحوه نمونه گیری 38

3-3-1. مشخصات عمومی نمونه 38

3-4. متغیرهای فایل 38

3-4-1. متغیر مستقل 38

3-4-2. متغیر وابسته 39

3-5. ابزار و وسایل مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات 39

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 40

3-6-1. اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدن 40

3-6-3. اندازه گیری لپتین 41

3-6-4. اندازه گیری انسولین 41

3-6-5. اندازه گیری کورتیزول 41

3-7. شرایط و نحوه خون گیری 41

3-7-1. زمان خون گیری 42

3-8. پروتکل تمرین فعالیت هوازی 42

3-9. روش های آماری 42

فصل چهارم

یافته های فایل

4-1. مقدمه 44

4-2. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

4-3. فرض همسان بودن (همگنی واریانس ها و برابری میانگین ها) داده های پیش آزمون 45

4-4. تحلیل توصیفی یافته ها 45

4-5. آزمون فرضیه های فایل 47

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه 55

5-2. بحث 55

5-2-1. لپتین 55

5-2-2. انسولین 56

5-2-3. کورتیزول 57

5-2-4. درصد چربی 57

5-3. نتیجه گیری 59

5-4. پیشنهادات فایل 59

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 59

5-4-2. پیشنهادات فایلی 60

چكیده به انگلیسی

فرم ارزشیابی به انگلیسی

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1. ساختار لپتین 13

شکل 2-2. ساختار پروتئینی لپتین 15

شکل 2-3. عملکرد لپتین 19

شکل 2-4. نتیجه بروز موتاسیون ژن لپتین در موش 21

نمودار 4-1. میانگین لپتین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل .46

نمودار 4-2. میانگین انسولین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل. 46

نمودار 4-3. میانگین کورتیزول آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل. 46

نمودار 4-4. تغییرات درصد چربی بدن پس از شش هفته تمرین هوازی در گروه تجربی و کنترل 52

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
فهرست جداول

جدول 3-1. مشخصات عمومی آزمودنی­ها. 38

جدول 4-1. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

جدول 4-2. نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی فرض همسان بودن دو گروه . 45

جدول 4-3 . شاخص­های فیزیکی، فیزیولوژیکی و ... گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرین 45

جدول 4-4. میانگین لپتین گروه تجربی و کنترل قبل از و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-5. میانگین انسولین گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-6. میانگین کورتیزول گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-7. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان لپتین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 47

جدول 4-8. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان انسولین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 48

جدول 4-9. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات کورتیزول در گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 49

جدول 4-10. نتایج آزمون تی همبسته برای تغییرات درصد چربی گروه تجربی پس از تمرینات 50

جدول 4-11. همبستگی لپتین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 51

جدول 4-12. همبستگی انسولین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 52

جدول 4-13. همبستگی کورتیزول پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 53

لینک کمکی