فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

چکیده

فایل حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این فایل نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در فایلات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. فایل حاضر از نوع همبستگی است و از جمله فایلات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر نفر است که نهایتا نمونه ای نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد فایل قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این فایل از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این فایل بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت
فهرست مطالبفصل اول
موضوع فایل
ـ مقدمه
ـ بیان مسئله
ـ ضرورت و اهمیت فایل
ـ اهداف فایل
ـ فرضیات و سوال فایل
ـ تعریف متغیرهای فایل
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی فایل
ـ مقدمه
ـ تعریف راهبردهای یادگیری
ـ راهبردهای شناختی
ــ راهبردهای تکرار یا مرور
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار
ــ راهبرد بسط و گسترش معنایی
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی
ــ راهبرد سازمان دهی
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی
ـ راهبردهای فراشناختی
ـ دانش ویژه راهبرد
ـ دانش راهبرد اسنادی
ـ تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد
ـ راهبردهای یادگیری و رشد
ـ پیشینه عملی فایل
ـ فایل‌های خارجی
ـ فایل‌های داخلی
فصل سوم
ـ مقدمه
ـ نوع و روش انجام فایل
ـ جامعه آماری
ـ حجم نمونه
ـ روش نمونه‌گیری
ـ ابزار اندازه‌گیری فایل
ــ پایایی
ــ اعتبار
ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های فایلی
ـ مقدمه
ـ ویژگی های جمعیت شناختی نمونه
ـ آزمون فرضیه‌ها و سوال فایل
مقدمه
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون سوال فایل
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال فایل
ـ مقدمه
ـ فرضیه اول
ـ فرضیه دوم
ـ فرضیه سوم
ـ فرضیه چهارم
ـ سوال فایل
ـ نتیجه کلی
ـ محدودیت های محقق
ـ پیشهادات
فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت
فهرست منابع فارسی
فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت
فهرست منابع انگلیسی
ضمیمه

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل (-) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری
شکل (-) نمونه‌ای از نقشه مفهومی
شکل (-) طرح شعاعی
شکل (-) طرح هرمی
شکل (-) طرح همپوشی
شکل (-) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری
جدول (-) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور
جدول (-) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی
جدول (-) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی
جدول (-) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت
جدول (-) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس
جدول (-) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت
جدول (-) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل
جدول (-) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل
جدول (-) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان
جدول (-) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر
جدول (-) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت
فهرست منابع فارسی
آقازاده، محرم واحدیان، محمد. (). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت، نشر نوپردازان.
ابراهیمی قوام آبادی، صغری. (). اثربخشی سه روش آموزش راهبردهای یادگیری آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخه افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناختی، خودپندار، تحصیلی، سرعت یادگیری در دانش‌آموزان دختر پایه دوم راهنمایی با معدل کمتر از شهر تهران. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
انصاری جعفری، رقیه. (). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان، کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
با عزت، فرشته. (). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

لینک کمکی