فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان :

کارشناسی ارشد مدیریت

بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان

چكیده:

كوتاهی كارفرمایان در پرداخت حق بیمه واقعی و ناكامی سازمان تأمین اجتماعی در التزام كارفرمایان به پرداخت حق بیمه، به عنوان عمده­ترین تهدید برای سازمان تأمین اجتماعی تلقی می­شود كه، زمینه های به مخاطره افتادن منابع درآمدی سازمان و تحت الشعاع قرار گرفتن منافع نسل های گذشته می­باشد. علیهذا گریز از پرداخت حق بیمه به وضعیتی اشاره دارد كه، كارگران و كارفرمایان حق بیمه های الزامی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت ننموده و یا كمتر از میزان واقعی ( مقرر در قانون) پرداخت می­نمایند. هدف كلی مورد نظر در این فایل، شناخت علل گریز از پرداخت حق بیمه و یافتن راهكارهای مناسب در راستای جلوگیری از این پدیده و وصول به موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل طی سال 1390 بوده است كه با استفاده از روش پیمایشی از نوع همبستگی و با بهره گیری از ابزار اندازه گیری پرسشنامه، جمع­آوری داده های فایل در سطح شعبات شهرستان اردبیل مطابق با روش نمونه گیری طبقه بندی شده به شكل تصادفی متناسب و نمونه آماری 120 نفر انجام گرفت. نتایج حاصله از آزمون فرضیات فایل، نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین احساس نارضایتی كارفرمایان نسبت به ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی، سطح آگاهی كارگران و كارفرمایان، احساس بی­عدالتی در حق بیمه پرداختی متفاوت بودن نرخ حق بیمه، از دیدگاه كارفرمایان به عنوان متغیرهای پیش بینی كننده و گریز از پرداخت حق بیمه به عنوان متغییر ملاك فایل می­باشد. نتایج تفسیری از تحلیل همبستگی پیرسون دال بر وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای احساس نارضایتی، ضعف در اطلاع رسانی، احساس بی­عدالتی و سطح آگاهی از یك طرف و متغیر گریز از پرداخت حق بیمه از طرف دیگر بوده است.

كلید واژه ها: ضعف در اطلاع رسانی، سطح آگاهی، احساس بی­عدالتی در حق بیمه پرداختی، متفاوت بودن نرخ حق بیمه

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده.......................................... 10

فصل اول:كلیات فایل

مقدمه........................................... 12

1-1- بیان مسئله................................. 13

1-2- هدف های فایل.............................. 14

1-1-2- هدف اصلی ................................ 14

2-1-2- هدف های فرعی ............................ 14

1-3- اهمیت موضوع فایل و انگیزه انتخاب آن....... 15

1-4- سؤالات و فرضیه های فایل.................... 16

1-1-4- سوالات فایل.............................. 16

2-1-4- فرضیه‌های فایل........................... 16

1-5- روش فایل.................................. 17

1-6- قلمرو فایل................................ 17

1-7- جامعه آماری و حجم نمونه.................... 18

1-8- متغیر ها یا مفاهیم اساسی فایل............. 18

1-9- تعریف واژه ها ............................. 21

1-10- ساختار فایل.............................. 21

فصل دوم: مبانی نظری فایل

مقدمه:.......................................... 24

عملكرد تأمین اجتماعی استان اردبیل در سال 1390... 24

2-1 گفتار اول: پیشینه تاریخی تامین اجتماعی...... 27

1-2-1 تاریخچه و سیر تحولات تامین اجتماعی......... 27

2-2-1تحولات فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی....... 28

3-2-1 نظام بیسمارکی............................ 30

4-2-1 نظام بوریجی............................... 30

5-2-1 تامین اجتماعی درسازمانهای بین المللی..... 30

6-2-1 سیر تحول سازمان تامین اجتماعی در ایران.... 32

6-2-2 تاریخچه سازمان تامین اجتماعی در ایران..... 32

6-2-3 اهداف و وظایف سازمان تامین اجتماعی........ 32

6-2-4 نظام تامین اجتماعی در ایران............... 32

2-1- عضویت سازمان تامین اجتماعی در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)........................................... 35

7-2-1ساختارتشكیلاتی سازمان تامین اجتماعی ایران .. 37

2-2-گفتار دوم: خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 46

1-2-2- حمایت ها وتعهدات قانونی بلند مدت......... 46

مستمری بازنشستگی................................ 46

مستمری از كارافتادگی............................ 48

مستمری بازماندگان............................... 50

2-2-2-حمایت ها و کمک های قانونی کوتاه مدت....... 52

1-2- غرامت دستمزد ایام بیماری................... 53

2-2-نحوه محاسبات غرامت دستمزد ایام بیمای........ 54

1-3-شرایط دریافت کمک هزینه بارداری.............. 54

كمك هزینه ازدواج................................ 55

3-2-2- مقایسه حمایت های بلندمدت در سازمان های تامین اجتماعی با سازمان بازنشستگی کشوری........................... 58

4-2-2- مقایسه حمایت های بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران با سایر کشور های جهان61 ............................

2-3-گفتار سوم: تامین مالی طرح های تامین اجتماعی. 70

1-2-3-ساختار مالی یک طرح تامین اجتماعی.......... 70

2-2-3-تامین مالی از محل مالیات.................. 71

منابع تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی........... 71

2-4-گفتار چهارم: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 79

2-5-گفتار پنجم : ادبیات نظری و پیشینه تجربی فایل 83

2-5-1-ادبیات نظری فایل......................... 83

2-5-2-پیشینه ی تجربی فایل...................... 90

2-5-3-تفاوت فایل حاضر با پیشینه های تجربی مذکور: 91

فصل سوم: روش فایل

مقدمه............................................ 93

3-1- روش فایل................................... 93

3-2- جامعه آماری ................................ 93

3-3- شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه........... 93

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات........................ 94

3-5-تعیین اعتبار ابزار فایل و قابلیت اعتماد یا پایایی 95

3-5-1- تعیین اعتبار ابزار فایل................. 95

3-5-2- تعیین پایایی ابزار فایل.................. 96

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها............... 97

فصل چهارم:یافته های فایل

مقدمه........................................... 100

4-1- نتایج توصیفی.............................. 100

4-1-1- وضعیت سنی................................ 100

4-1-2- وضعیت مدت فعالیت......................... 100

4-1-3- وضعیت سطح تحصیلات........................ 101

4-1-4- وضعیت نوع محل فعالیت.................... 102

4-1-5- وضعیت تعداد كارگران مشغول به كار......... 102

4-1-6- آماره های توصیفی احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه............................................ 103

4-1-7- آماره های توصیفی ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی 104

4-1-8- آماره های توصیفی سطح آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری............................................. 105

4-1-9- آماره های توصیفی احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی 106

4-1-10- آماره های توصیفی گریز از پرداخت حق بیمه. 107

4-3- نتایج استنباطی دو متغیره فایل............. 108

4-3-1- فرضیه اول : بین احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد... 108

4-3-2- فرضیه دوم : بین ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی و گریزاز پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد.................. 109

4-3-3- فرضیه سوم : بین آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد.......... 110

4-3-4- فرضیه چهارم : بین احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی و گریز از پرداخت حق بیمه رابطه وجود دارد............... 111

فصل پنجم:نتیجه گیری (بررسی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهادها)

مقدمه.......................................... 115

5-1- نتیجه گیری................................ 115

5-2- پیشنهادها و راهکارهای فایل................ 119

منابع و مآخذ.................................... 121

پیوست........................................... 123

چكیده انگلیس.................................... 124

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی علل گریز از پرداخت حق بیمه واقعی توسط كارفرمایان
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-2 حداکثر دستمزد ماخذ کسر حق بیمه کارگران از سال 1385 تا 1390............................................. 74

جدول ( 1- 3 ) ضریب پایایی مربوط به متغیرهای فایل 97

جدول ( 2-3 ) آزمون آماری فرضیه های فایل......... 98

جدول 1- 4 : آماره های توصیفی مربوط به سن پاسخگویان 100

جدول 2- 4 : آماره های توصیفی مربوط به مدت فعالیت پاسخگویان 100

جدول 3- 4 : توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان.. 101

جدول 4- 4 : توزیع فراوانی وضعیت محل فعالیت پاسخگویان 102

جدول 5- 4 : آماره‌های توصیفی مربوط به‌تعداد كارگران مشغول به كار................................................ 102

جدول 6-4 : آماره های مربوط به احساس رضایتمندی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه..................................... 104

جدول 7-4 : آماره های مربوط به ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی 105

جدول 8-4 : آماره های مربوط به سطح آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری........................................ 106

جدول 9-4 : آماره های مربوط به سطح احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی......................................... 107

جدول 10-4 : آماره های مربوط به گریز از پرداخت حق بیمه 0823

جدول 11-4: آزمون همبستگی بین احساس نارضایتی نسبت به متفاوت بودن نرخ حق بیمه و گریز از پرداخت حق بیمه............ 109

جدول 12-4: آزمون همبستگی بین ضعف در اطلاع رسانی تامین اجتماعی و گریز از پرداخت حق بیمه.......................... 111

جدول 13-4: آزمون همبستگی بین آگاهی نسبت به قوانین و موازین بیمه گری و گریز از پرداخت حق بیمه.................... 112

جدول 14-4: آزمون همبستگی بین احساس بی عدالتی در حق بیمه پرداختی و گریز از پرداخت حق............................. 118

جدول 1-5 : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های فایل بیمه 118

لینک کمکی