فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار :

کارشناسی ارشدفایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار

بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهكارها و مدلهای مناسب كنترل موجودی - فایل و فایل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

فرمت فایل اصلی : doc

حجم فایل : 288 KB

تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم

این فایل و فایل جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده فایل و فایل

هدف از ایجاد انبار ، نگهداری مواد اولیه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها می باشد . گاها پیش می آید كه بسته به نوع فعالیت شركت ، بیش از هفتاد درصد از سرمایه شركت را مواد اولیه و یا محصول شامل می شود ، بنابراین نقش انبارها بسیار حساس می باشند . در حال حاضر بهترین روش در تهیه اجناس در كشورهای توسعه یافته روش Just InTime می باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقیما از تولید به محل مصرف انتقال می یابند كه متاسفانه بستر لازم برای اینگونه تهیه اجناس در كشور ما ایجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمینان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نیاز به انبارش اجناس احساس می گردد . در شركتهای توزیع بیشترین سرمایه درگیر در انبارها متمركز می باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودی بمنظور كاهش هزینه نگهداری و همچنین كاهش ضایعات و دسترسی به موقع به اجناس امری اجتناب ناپذیر می باشد . با انتخاب و پیاده نمودن مدل كنترل موجودی متناسب با انبار شركت توزیع ، مدیریت شركت مطمئن خواهد شد :

الف – ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندی اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابی توسط مدیریت شركت بستگی خواهد داشت .

ب – سرمایه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .

ج – میزان رضایت مندی مشتركان بالا خواهد رفت .

این مجموعه دارای پنج فصل است :

فصل اول ، كلیات فایل بوده كه شامل بیان موضوع ، اهمیت فایل ، اهداف فایل ، سوالات فایل ، قلمرو مكانی فایل ، روش انجام فایل و تعریف عملیاتی واژه ها می باشد .

فصل دوم ، ادبیات فایل بوده كه از دو بخش 1- تئوری كنترل موجودی و 2- سیستم مدیریت انبار در شركت توزیع نیروی برق قزوین می باشد .

فصل سوم ، شامل روش فایل می باشد .

فصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می پردازد .

فصل پنجم ، شامل نتیجه گیری از فایل ، پیشنهادات به مدیریت شركت و پیشنهادات به محقق آینده می باشد .

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست فایل و فایل

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده فایل الف

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست مطالب ب

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست جداول ت

نمودارها و اشكال ج

مقدمه 1
فصل اول : كلیات فایل

مقدمه 4

عنوان فایل 5

بیان موضوع فایل 5

اهمیت فایل 5

اهداف فایل 6

سئوالات فایل 6

قلمرو مكانی فایل 7

روش انجام فایل 7

تعریف عملیاتی واژه ها 7

فصل دوم: ادبیات فایل
بخش اول : كنترل موجودی

تئوری كنترل موجودی 11

حالت سیستم موجودی 12

هدف ازنگهداری موجودی ها 14

هزینه نگهداری موجودی 14

طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی 17

اصول طبقه بندی ABC 18

كاربردهای طبقه بندیABC 18

كنترل سفارشات 19

سیستمهای محتلف سفارشات 19

ـــ سیستم مقدار سفارش ثابت 20

ـــ سیستم دوره سفارش ثابت 21

ـــ سیستم ظرف ذخیره 22

ـــ سیستم بازدیدهای عینی 23

ـــ سیستم موجودی پایه 23

مقایسه سیستمهای مختلف سفارش 23

موجودی اطمینان 24

سطح خدمت 24

محاسبه موجودی اطمینان 25

روشهای پیش بینی تقاضا 28

ـــ روشهای نظری 29

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــ روشهای آماری و محاسباتی 29

مقدار سفارشات اقتصادی (EOQ) 32

هزینه متوسط سالیانه 34

نقطه سفارش 36

مقایسه و تعیین مدل مناسب برای اقلام طبقات مختلف 37

بخش دوم : سیستم مدیریت انبار در شركت توزیع برق قزوین

تاریخچه شركت توزیع نیروی برق استان قزوین 39

بررسی سیستم انبار شركت توزیع نیروی برق استان قزوین 40

مواد اولیه شركت 42

سیستم موجودی در كنترل موجودی انبار

بخش سوم : فایلات انجام شده

طراحی و پیاده سازی كنترل موجودی در واحد یك شركت شتابكار

طراحی جامع سیستمهای اطلاعاتی انبارهای شركت توزیع برق مشهد و مدیریت كالا

برنامه ریزی و كنترل موجودی مواد اولیه كارخانجات آلومتك و آلومراد42

فصل سوم : روش فایل

مقدمه 48

روش فایل 48

قلمرو مكانی فایل 48

روش جمع آوری داده های اولیه و ثانویه 49

روش سنجش پایائی ابزار جمع آوری داده ها 49

روش سنجش روائی ابزار جمع آوری داده ها 49

روش تجزیه وتحلیل داده ها

مدل كنترل موجودی و علت انتخاب آن50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

برآورد تقاضا 54

آنالیز ABC

70

قدار سفارش اقتصادی

تعیین مقدار شفارش اقتصادی هر یك از اقلام مواد اولیه 77

تعیین ذخیره اطمینان 101

نقطه سفارش 111

هزینه سیستم سفارشی دهی پیشنهادی برای سال 81 114

ارزیابی سیستم پیشنهادی برای سال 80 114

هزینه ذخیره اطمینان 120

هزینه كل سیستم كنترل موجودی پیشنهادی برای سال 80 120

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 21

نتیجه گیری 121

پیشنهادات 123

پیشنهادات به محقق آینده 124

ضمائم

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست منابع

قسمتی از متن اصلی فایل و فایل

1- تئوری كنترل موجودی :

با توجه به اینكه مدلهای علمی و ساده كنترل موجودی در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازمانی بین برنامه ریزی و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع فایل كنونی كه ایجاد مدلهائی آن هم در خصوص مواد اولیه مورد نیاز شركت می باشد را مطرح می كند .

پیش از آنكه این فایل آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمی با مساله روشن شود پس تئوری عمومی كنترل موجودی را مطرح می نمائیم .

موجودی ، مقداری از كالاها یا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه برای مدتی به منظور فروش و یا مصرف در یك حالت نسبتا راكد و یا غیر تولیدی نگهداری می شوند ( الوانی و میرشفیعی ، 1378، 234) . بنابراین تعریف موجودی نشانه سكونی موقت بین دو فعالیت موسوم به جریانهای تدارك و تقاضا است كه معمولا جریان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودی انباشته می كند حال آنكه جریان تقاضا موخر بوده و همان موجودی را تخلیه می كند .

در یك سازمان تولیدی ، موجودیها به صورت مواد اولیه و قطعات خریداری شده ،كالاهای نیمه ساخته و كالای ساخته شده می باشند . در شركت توزیع موجودیها فقط به صورت مواد اولیه شبكه ها می باشند و این موجودیها نیاز به سرمایه دارند كه غیر عادی نخواهد بود ، اگر در شركتی مقدار سرمایه درگیر در موجودیها برابر 25% كل سرمایه گذاری های آن باشد .

از طرفی نگهداری موجودیها مستلزم هزینه هایی است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسیسات ، درگیری سرمایه . بیمه و غیره ناشی می شوند . در پویش تولید ، نگهداری موجودی بواسطه تغییرات تقاضا ، نیاز به تولید مداوم ، تولید دسته ای و مواقعی كه فاصله دسترسی به مواد اولیه زیاد می باشد امری ضروری است . نظارت در نگهداری سطح موجودیها در یك سطح اقتصادی به منظور كارآیی موثر پویش تولید «كنترل موجودی» نام دارد ( حاج شیر محمدی ، 1371 ، 38 ) .

2- حالت سیستم موجودی :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار
فهرست منابع فایل و فایل

1 ـ دكتر حجی ، رسول ، “ برنامه ریزی و كنترل موجودیها “ ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف

2 ـ حاج شیر محمدی ، علی ، “ برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها “ . جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان . 1371 .

3 ـ جانسون ، لیموت و مونت گومری ، داگلاس ، “ برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها “ .

4 ـ اخوان نیاكی ، سید تقی . “ جزوه نظریه احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف . تكثیر چهارم . 1377.

5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمریكا ) و BS ( انگلستان ) هادیهای هوائی . سال 1998

6 ـ نبوی ، بهروز ، “ روش فایل در علوم اجتماعی “ . تهران : كتابخانه فروردین . 1372.

7 ـ ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، “ روشهای فایل در علوم اجتماعی “ . تهران : نشر مدیران . 1378.

8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن “ . دانش مدیریت . 1371 .

9 ـ مقیمی ، محمد ، “ سازمان و مدیریت رویكردی فایلی “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS

OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition

لینک کمکی