فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن:

جامعه آماری و حجم نمونه مورد فایل

قلمرو موضوعی فایل: باتوجه به بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران فلذا قلمرو موضوعی فایل مورد نظر سیستم های اطلاعاتی می باشد

قلمرو مكانی فایل :این فایل شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور های ستادی ، فرمانداری استانداری گیلان که ازسیستم اتوماسیون اداری استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماری ، جمع آوری اطلاعات به شیوه تمام شماری می باشد و کل جامعه اماری را شامل می شود .

قلمرو زمانی :قلمرو زمانی فایل در سال 88-87 می باشد

4-3 نمونه و نمونه گیری

نمونه فایل حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این فایل ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته ای از متغیر های دیگر است . با این اوصاف لازم است تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضای نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .

هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد ، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد . می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است . در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده می شود ( میلر ص 210 – 209 ، 1380 )

5-3 بر آورد حجم نمونه

بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی) ( مولر و همکاران ، ص 405 ، 1387 ) و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی فایلگر خواهدبود در فایل حاضر 30 تن از مدیران استانداری گیلان از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده فایلگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند .

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در فایل حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

1-6-3 مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد استانداری و حوزه ستادی آن در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن . سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات فایل قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه فایل شده است .

2-6-3پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در فایلات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :

الف ) انتخاب موضوع سوالها

ب) محتوای سوال .

ج )جمله بندی پرسش ها.

د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، ص 242: 1382 ).

1-2-6-3 معرفی پرسشنامه

پرسشنامه فایل حاضر حاصل مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات فایل قرار داشته و ، با استفاده از طیف لیكرت در « پرسشنامه ارزیابی نگرش » و به منظور ارزیابی نگرش مجموعه مدیران استانداری گیلان بر سیستم اتوماسیون جامع و اثرات آن بر تصمیم گیری مدیران تهیه شده است .

منظور حصول اطمینان در خصوص ابزار فایل و بررسی صحت آن پرسشنامه در بین 7 نفر از مدیران بصورت آزمایشی توزیع و پس از رفع اشکالات آن ، پرسشنامه نهایی بر این اساس منطقی که لازم است ارزیابی های خود را در قالبی دقیق تر از یک ارزیابی صرفاً کلی در اختیار فایلگر قرار دهند ، طراحی شد .

به منظور ارزیابی اثر متغیر مستقل اتوماسیون اداری بر هر یک از متغیر های وابسته ،. نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه هم از امیتاز 1 تا 5 بوده و با توجه به باز گشت 30 پرسشنامه ، از 35 پرسشنامه داده شده ، ارزیابی نهایی نیز در میان این30 پرسشنامه برگشتی انجام گرفته است

2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:

از بین مدلهای مشهور لیكرت، اوزگود، بوگاردوس، تریستون و گاتنم، از طیف لیكرت كه كارآمدترین طیف ارزیابی نگرش در میان طیف های موجود است، استفاده شده است.

هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد گویه ها در این طیف حداقل 15 تا 30گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشدو نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از 5 قسمت تشکیل شده است (بسیارزیاد- زیاد – بسیاركم – كم – متوسط) که براساس هدف و روش فایل می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.

در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از فایلات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی حداقل با 30 نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد.

در این روش نیز تعدادی گویه كه نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رویدادی خاص هستند آماده می شود. این گویه هابا ترتیب اتفاقی در اختیار پاسخگو گذاشته می شود. در اینجا پاسخگو در خواست می شود كه میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه بر مبنای یك طیف بیان كنند. این طیف كه معمولاً از پنج قسمت تشكیل شده است :

پاسخگویان گویه ها را بر مینای این طیف بررسی می نماید اما این طیف با اعداد مشخص نشده است تا بر روی پاسخگویان تاثیر نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگویان، طیف با اعداد شماره گذاری می شود. طرز شماره گذاری بطور دلخواه است یعنی در یك طیف پنج قسمتی می توان به كاملاً موافق نمره1 و كاملاً مخالف عدد 5 یا به جای عدد یك از صفر استفاده كرد. مجموع نمرات كه پاسخگویان بدست می آورند بیانگر گرایش آنهاست. به همین دلیل این طیف را طیف مجموع نمرات نیز می نامند.

در مقیاس لیكرت حداقل تعداد پاسخگویان مورد نیاز بین 100 تا 120 نفر تخمین زده شده است. در این طیف فواصل بین درجات،یك اندازه پذیزفته شده است. مثلاً فاصله بین كاملاً موافق تا موافق به همان اندازه فاصله بین بی تفاوت تا موافق فرض شده است در صورتیكه عموماً این واقعیت ندارد مثلاً اگر شخص(A) به یك گویه پاسخ بی تفاوت،شخصB موافق و شخصC كاملاً موافق پاسخ دهد. تفاوت گرایش C,B به همان اندازه تفاوت گرایشB,A نیست.

بطور كلی طیف لیكرت نسبت به طیف های قبلی دارای مزایای زیادی است چون نه به تعداد زیادی گویه نیاز دارد نه به قضاوت داوران و در عین حال نتایج حاصله از دقت و اعتبار بیشتری بر خوردار است. لذا این طیف برای بسیاری از فایلات میدانی وسیع، در علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی كاربرد دارد و می توان بوسیله آن انواع مسائل (گرایش های سیاسی، مذهبی، نژادی، شغلی و.....) را سنجید.

7-3 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

در هر فایل علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .......................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات فایل

1-1 مقدمه ..................................................................................................................................3

2-1 تبیین موضوع فایل.............................................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت فایل ....................................................................................................6

4-1 اهداف فایل ......................................................................................................................7

1-4-1اهداف اصلی فایل..........................................................................................................7

2-4-1اهداف فرعی فایل..........................................................................................................8

5-1 سوالات فایل .....................................................................................................................8

1-5-1سوالات اصلی ..................................................................................................................8

2-5-1سوالات فرعی ..................................................................................................................8

6-1 تبیین فرضیه های فایل .......................................................................................................8

7-1 متغیر های فایل .................................................................................................................8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................9

خلاصه فصل .......................................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه فایل

مقدمه ........................................................................................................................................14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها...................................................................................................14

2-2 مدیریت در قرن 21............................................................................................................16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................................................19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................................................20

5-2 چرخه حیات سیستم.................................................................................... ........................22

6-2 اطلاعات ......................................................................................................... .................. 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .......24

8-2 سیستم های اطلاعاتی...........................................................................................................24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..........................................................................................25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی...............................................................................................26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................................................. 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................................27

13-2 طرح ریزی سازمان............................................................................................................28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ........................................................................................29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور.......................................................................... 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی......................................................................................36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...........................................................................................37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ...................................................................................................37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی............................................................................................37

20-2 سیستم های میان سازمانی ...................................................................................................38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ...............................................................................................38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری......................................................................................38

23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی.............................................................................39

24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................................................................................40

25-2 هوش مصنوعی .................................................................................................................40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ........................................................................43

27-2 سیستم کارکنان دانشی.......................................................................................................44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .....................................................................................45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی.............................................................................................45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................................46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان .................................................................................... 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی ..................................................................................... 48

34-2اتوماسیون اداری...............................................................................................................49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری............................................................................. ...........49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ......................................................................................50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..........................................................................51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ....................................................................................52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ...............................................................................................52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ............................................................................54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری .......................................................................55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ............................................................................56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ..................................................59

44-2 خود کار سازی ..............................................................................................................60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده ...............................................................................................61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون ....................................................................................................61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران ....................................................................................63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی........................................................................................64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .............................................................................................64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ................................................................................................65

51-2 نقد و بررسی فایلات انجام شده ....................................................................................65

خلاصه فصل ........................................................................................... ..................................71

فصل سوم: روش اجرایی فایل

1-3 مقدمه ..............................................................................................................................73

2-3 روش فایل .....................................................................................................................73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد فایل ...............................................................................74

4-3 نمونه و نمونه گیری...........................................................................................................75

5-3 برآورد حجم نمونه ...........................................................................................................75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ..............................................................................75

1-6-3 مصاحبه .................................................................................................................75

2-6-3 پرسشنامه ................................................................................................................75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ...................................................................................................77

8-3 خلاصه فصل ....................................................................................................................79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های فایل

1-4 مقدمه ...........................................................................................................................81

2-4 داده .............................................................................................................................81

3-4 اطلاعات ......................................................................................................................81

4-4 سیستم های پردازش ......................................................................................................83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................83

6-4 جامعه آماری فایل ......................................................................................................84

تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................................94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ....................................................................................................................................96

2-5 نتایج فایل ...................................................................................................................97

3-5 پیشنهادات .....................................................................................................................97

محدودیت ها ......................................................................................... ..............................98

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ..........................................................................................................................99

منابع انگلیسی.....................................................................................................................102

پرسشنامه ............................................................................................................................103.

لینک کمکی