فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه تیم محوری (مقیاس لیکرت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه تیم محوری (مقیاس لیکرت) :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) پرسشنامه تیم محوری (مقیاس لیکرت)

پرسشنامه تیم محوری

روایی و پایایی این پرسشنامه گرفته شده و آلفای کرونباخ آن 86/0 براورد شد.

مقیاس لیکرت

هفت مولفه استاندارد ارتباطات، هماهنگی، پشتیبانی متقابل، همبستگی، رهبری شایسته، تصمیم­ گیری، اهداف مشخص

خواجه اناری، زهرا(1388). بررسی رابطه نوع فرهنگ با كیفیت كار تیمی در تیم های توسعه نرم افزار یزد. کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

لینک کمکی