فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

چکیده :

اگرچه مطالعات متعددی در رابطه با اهمیت بین دانش و بهبود مدیریت فرایند و سیستم نرمافزاری SPIمورد بحث قرار داده است ، یک شکاف فایلاتی هنوز در ارتباط با چگونگی نقش ان در تاثیرگذاری در به اشتراک گذاری دانش در اجرای موفقیت امیز SPI وجود دارد این مطالعه پیشرفتهای ما را برای دانش با توسعه یک مدل ابتکاری برایکاوش در اثر اشتراک گذاری موفق دانش در SPIو تاثیر به اشتراک گذاری دانش در فرهنگ سازمانی خاص پرداخته است وچگونگی تاثیر گذاری مدیریت در مسیر موفقیت SPI بررسی میشود برای تست تجربی مدل واین مطالعه تصویب روشهای اماری را با حداقل مربعات جزئی (PLS) به تجزیه و تحلیل 118 نمونه جمع آوری شده ازSPI در یک سازمان تایوانی را انجام داد. نتایج نشان می دهد که نوع فرنگ سازمانی ارتباط قوی تری با به اشترک گذاری دانش از سلسله مراتب در زمینه موفقیت SPIدارد. در SPIبه اشترک گذاری دانش به صورت یک میانجی از هردو فرهنگ و حمایت مدیر ارشد در زمینه موفقیت SPI دارد. این یافته ها همچنین شامل مفهومی برای بهبود دانش ما در مورد چگونگی فرهنگ سازمانی و پشتیبانی مدیریت ارشد در به اشتراک گذاری موثر دانش در مسیر SPIموفق می باشد.

کلات کلیدی:بهبود فرایند نرم افزاری SPI،به اشترک گذاری دانش،فرهنگ سازمانی،حمایت مدیریت ارشد،موفقیت SPI.

1-مقدمه

اهداف اصلی بهبود فرایند نرم افزار SPIجهت توسعه با کیفیت بهتر و نرم افزار قابل اطمینان تر و افزایش رضایت مشتری و افزایش بازده سرمایه گذاری است. SPIممکن است رویکرد غالب استفاده شده توسط شرکت نرم افزاری و سازمان ها را برای هببود موقعیت رقابتی خود در بازار داته باشد. SPIدر پاسخ به توسعه نیاز برای مدیریت و بهبود کیفیت توسعه نرم افزار وارد می شود. به طور خاص SPIمنجر به بهبود حل و فصل مسائل مختلف ناشی از فرایندهای نرم افزاری موقت بوده وبا هدف بدست اوردن راه حل مطوب برای مسائل مربوط به فرایند در سراسر برنامه ریزی و توسعه و چرخه تولید وارد می شود و همچنین به حل و فصل مسائل سازمانیو مربوط به مدیریت می پردازد. ارائه راهنمایی برای پیاده سازی SPI،یک تعدادی از مدل های فرایند نظری مرجع را توسعه داده است که مانند استانداردهای سری ایزو و مدل قابلیت ادغام بلوغCMMI ،برنامه بهبود کیفیت QIP، بهبود پردازش نرم افزاری و قابلیت تعیین روند (SPICE) از آن جمله اند. به عنوان یک فعالیت دانش محو در SPI نظریه شناخت مدیریتی به عنوان مبنای نظری این مطالعه استفاده می شود. مدیریت دانش با توجه به دانش به عنوان پایه و اساس عملکرد شرکت می باشد. فرایند مدیریت دانش کسب و ذخیره سازی و به اشتراک گذاری و ایجدا را با استفاده از دانش به وجود می آورد در زمینه SPI،بهبود فرایندهای نرم افزاری شامل یک کارگروه فشرده و تولید مقدار قابل توجهی از دانش است و اشترک گذاری موثر دانش در میان افراد ضروری را دارد. در فرایند توسعه نرم افزار،اشتراک دانش کمک می کند تا از اشتباهات جلوگیری شده و کاهش وابستگی به کارکنان در حالت دانش انتقادی بوجود آید و افزایبش ادغم صلاحیت های فرد از جمله دانش،تجارب و مهارت انجام شده وبهبود تصمیم گیری لحاظ شود. براساس اشتراک گذاری،کارکنان به طور موثر می توانند درک خود را از شناسایی و براورد نیازهای بهبوددهنده بالقوه از فرایندها برای دستیابی به اهداف موقت افزایش داده و SPIافزایش عملکرد کلی را داشته باشد. د مطالعات قبلی،سهم مدیریت دانش در اجرای موثر فرایند نرم افزاری و افزایش شایستگی هاو مهارت کارکنان مربوط به توسعه نرم افزار شرح داده شده است.با این حال،این مطالعات عمدتا مبتنی بر مشاهدات موردی از شرکت های منحصر به فرد بوده است. در حال حاضر هیچ شواهد تجربی و کمی قابل توجهی برای درک جامعی از تاثیر مدیریت دانش در اجرای SPI و موفقیت SPI وجود ندارد. بنابراین در این مظالعه ما تلاش به بررسی بیشتر چگونگی به اشتراک گذاری دانش در موفقیت SPI می پردازیم. علاوه براین،با توجه به فایلات قبلی در مورد مدیریت دانش ،دو پازرامتر فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد ممکن است حالت انتقادی را در تعیین دانش کارکنان جهت به اشتراک گذاری فعالیت ها داشته باشد. SPI ر مطالعات قبلی اندکی در مورد چگونگی فرهنگ سازمانی توضیح داد و حمایت از مدیریت شناخته شده ممکن است با به اشترک گذاری دانش در زمینه موفقیت SPI تاثیر بگذارد. فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده به طور قابل توجهی به عنوان یک عامل در اجرای SPI می باشد. فرهنگ سازمانی روشی است که در ان کارکنان تحت تاثیر فرهنگ عمل و پاسخ به پردازش بهبود ماموریت را تحت تاثیر قرار می دهند. هاید و ویلسون در ساتل 2004 اظهار داشت که فرهنگ سازمانی تحت تاثیر وسعت همکاری ردر میان کارکنان ق ار می گیرد. در حالی که بهبود کار نیز انجام می شود. علاوه براین فرهنگ آن را به صورت متمایلی تحت تاثیر قرار داده ورفتار کارکنان را د زمینه دانش به اشتراک می گذارد. اثرات فرهنگی ممکن است تشویق یا مانع فعالیت های به اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شود. شی و هوانگ در سال 2010 استدلال می کند که اثر قابل توجهی از فرهنگ سازمانی برSPIلازم است که به بررسی چگونگی فرهنگ بر توسعه دانش در طول پیاده سازی SPIمی پردازد. با این وجود در عین حال هیچ مطالعه ای به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در به اشاک گذ اری دانش در زمینه SPIنپرداخته است. بنابراین در این مطالعه به بررسیس چگونگی اینکه فرهنگ می تواند کارکنان را تشویق به شرکت در به اشتراک گذاری دانش کند که ممکن استا به موفقیت SPI می شود می پردازیم. عامل دیگر می تواند تاثیر قابل توججهی در اعمال موفقیت SPIفردی را داشته باشد. مدیریت ارشد ممکن است یک فرد یا گروه کوچک از افراد مهم را تحت تاثیر قرار دهد و تمایل به انجام وظایف در شرکت را افزایش دهد. حمایت بالای مدیریت نشان می دهد که ترویج موفقیت با پیاده سازی فناوری بوجود می آید. با این حال،در حال حاضر فایلات در مورد SPIبراساس مکانیزم هایی است که حمایت مدیریت ارشد تسهیل به اشتراک گذاری دانش در رابطه با موفقیت SPI را داشته و در نتیجه چگونگی کمک آن به حفظ موفقیت ارائه می شود. مطالعه مدیریت دانش قبلی مستند کردند که چگونه رفتار حمایتی توسط مدیریت ارشد ضروری برای تغذیه روحی مساعد برای کارکنان و محل کار خواهد بود و تشویق با استفاده از دانش خودشان در کارشان خواهد بود.

علاوه براین ،پشتیبانی مدیریت ارشد افزایش سطح و کیفیت به اشتراک گذاری دانش را از طریق کارکنان متعهد به طور موثر بوجود می ارود. حمایت مدیران ارشد با مکانیزم های تشویقی کارکنان مناسب،تسهبیل به اشتراک گذاری دانش و تحریک کارمندان جهت به اشتراک گذاری دانس را به دنبال دارد که به نوبه خود ممکن است به موفقیت سازمانی کمک کند. در زمینه spi،تقاضای بالا برای به اشتراک گذاری دانش وجود دارد که به نوبه خود ممکن است منجر به کمک به موفقیت سازمان را داشته باشد. در زمینه SPI که در ان تقاضا بالا برای به اشتراک گذاری دانش وجود دارد،مدیریت ارشد،پشتیبانی از دانش را تحت تاثیر به اشتراک گذاری از طریق نوفذ هنجارها در محیطهای کاری کارکنان را ارائه می کند. بنابراین در این مطالعه،بررسی روابط میان پشتیبانی مدیریت قوی و به اشتراک گذاری دانش و موفقیت SPIانجام می شود. براساس دانش که در بالا شرح داده شد چند سوال فایل به شرح زیر می باشد.

لینک کمکی