فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثرات منافع سیاسی دولتها و خروجی دانشگاهی در درآمد دانشگاه های دولتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثرات منافع سیاسی دولتها و خروجی دانشگاهی در درآمد دانشگاه های دولتی :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثرات منافع سیاسی دولتها و خروجی دانشگاهی در درآمد دانشگاه های دولتی

چکیده:

با استفاده از داده های 428 دانشگاه در 50 ایالت ، نشان میدهد که بودجه دولتهای ایالتی و شهریه و هزینه دانشگاهها بستگی به درآمدهای عمومی ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی دارد. بودجه دولت متفاوت بوده و بستگی به اندازه نسبی گروه های مختلف ذینفع در هر ایالت داشته و همچنین توانایی عمومی دانشگاه در هنگام برخورد با دولت مدنظر است. تفاوت در بودجه دولتی در دانشگاه های خاص از لحاظ منافع سیاسی که منعکس کننده تفاوت در مقامات سیاسی منابع آموزشی را دارد، فایلات دانشگاهی و خدمات عمومی را تحت تاثیر میگذارد. شهریه خالص، هزینه ی درامدها در فضاهایی که بودجه دولت کمتر دریافت میشود بالاتر بوده،اما همچنین در کشورهایی که در ان دانشگاه های دولتی استقلال مالی بیشتری دارند، این موضوع دیده میشود. شهریه های بالا برای حضور در دانشگاه با وجود فعال بودن،آیا مربوط به وابستگی تصمیم گیرندگان مقامات دولت ایالتی یا مدیران دانشگاه میباشند.

کلمات کلیدی: امور مالی آموزشی، کمک های دولت فدرال.

1.مقدمه:

اگرچه بدست آوردن درامد در دانشگاه های دولت طیف گسترده ای از منابع را در برمیگیرد،(نول 1998) این به مراتب بیشتر در منابع مهم درامد نا محدود دولتها و دانشجویان باقی می ماند. برای شرایط تجزیه و تحلیل در این ،سهم متوسط از درامد نامحدود از این منابع 78% در سال 1995-1994 بوده و 5/93 % در صورت حذف فعالیتهای مستقل مانند بیمارستانها و مراکز فایلاتی فدرال بوده است. درامد حاصل از این منابع به نسبت ثبت نام به طور گسترده ای متفاوت در سراسر دانشگاه ها میباشد. بودجه دولت در شرایط تمام وقت معادل 102/17 دلار آمریکا در دانشگاه آلاسکا فینرنیکس بوده، و مقدار 935 دلار در دانشگاه ورمونت را دارد. شهریه خالص و هزینه درامد هر دانشجو 885/10 دلار در دانشگاهو کستلتون 871 دلار برای دانشگاه ایالتی اوکلاهاما میباشد.(مرکز ملی آمار آموزش و پرورش 1994-1995). مقایسه بر اساس دلار برای هر دانشجومشخص میباشد. با این حال، به عنوان درامد حاصل از تعدادی از منابع هردو عوامل سیاسی و اقتصادی متفاوت میباشد. که در ابتدا باید در دسترس برای دانشگاه های دولتی مربوط به دولت بوده و هزینه های سیاسی و منابع از تخصیص منابع مالی قانونگذاران و فرمانداران برای آموزش دولتی میباشد. سرمایه گذاری برای دانشگاه همچنین باید به ترکیب خاصی از دانشجویان دانشگاه بستگی دارد و محدوده خدمات عمومی و فایلات دانشگاهی، خدمات کشاورزی و سیاست های عمومی را مشاوره میدهد .نرخ شهریه بدیهی است برای افراد دولتی و غیر دولتی متفاوت بوده باشد و همچنین باید بستگی به بودجه دولت و تمایل داشتن جریان برای پرداخت در هر دانشگاه دارد. علاوه بر این،دانشگاه های دولتی در ایالت مختلف دارای درجه استقلال مختلفی در مسائل مالی میباشند. شهریه و هزینه ممکن است بستگی به این موضوع داشته باشد که ایا تصمیم گیرندگان دولت با مدیران دانشگاه های دولتی و یا مقامات آن در ارتباط هستند. با این حال فایلات ، فایلات کمی برای توضیح درامد حاصل از دولتهای ایالتی و محیط های دانشگاه های عمومی وجود دارد. تقریبا تمامی مطالعات قبلی در بودجه دولت منحصر و محدود به دانشگاه و یا فایل و یا داده های کاربردی میباشد. بسیاری از این مطالعات مشخص میکند که انها بودجه دولت تاثیر منافع سیاسی قرار میگیرد یا نه و یا اینکه آیا این برای دانشگاه تحت تاثیر عرضه خدمات عمومی و یا نیمه دولتی میباشد یا نه. مطالعاات در مورد تجزیه و تحلیل بودجه دولت و درامد از شهریه کمتر رایج است.مطالعات قبلی به طور کامل بر اساس حذف درامدهای شهریه بوده است،درحالی که فرض میکنیم نرخ شهریه مستقل از بودجه دولت است. تخمین زده میشود که یک سیستم چهر معادله ای به ممنظور جمع بندی اثرات و منافع سیاسی و خروجی درامد دانشگاه های دولتی در 428دانشگاه استفاده میشود. این معادلات درامد برای تخصیص بودجه دولت و کمک های مالی و قراردادها و کمک درسی ها هزینه درامد میباشد. همچنین براورد معادلات به طور جداگانه برای هزینه بودجه در زمینه فایلات و خدمات عمومی به غیر از حوزه دانشگاهی به این منظور اجازه میدهد که به طور همزمان برای علت بین هزینه و درامد است.درامدهای مالیاتی با توجه به بودجه دولت برای دانشگاه های عمومی در ایالات با ساکنان مسن بوده و سود کم و یا هیچ سود حاصل از دانشگاه ها به طور مستقیم دریافت نمیشود. اما از دیگر برنامه ها ی دولت بهره مند میشوند. بودجه دولت نیز در ایالتهای کوچک با بخش بزرگ آموزش عالی خصوصی بوده که در ان یک تعداد زیادی از توانایی های دانشگاههای دولتی در ان به صورت لابی ارائه میشود.اثرات حاشیه ای خروجی های بودجه دولت از دانشگاه بستگی به اهمیت حوزه دولت بوده و شامل تمایل برای مدیران دانشگاه و اعضاءهیئت علمی برای گردش برنامه به جای حداکثر رساندن درآمد بوده است. اثرات حاشیه ای دولت در مقطع کارشناسی ساکن بیش از اثرات آندر مقطع کارشناسی یا کارشناس ارشد غیر ساکن بوده است.در حالی که اثر حاشیه های هزینه های خدمات عمومی در حوزه غیر دانشگاهی بیش از هزینه های فایل علمی است. شهخریه خالص و هزینه درامد هر دو منعکس کننده ملاحظات اقتصادی و سیاسی میباشد. کنترل ثبت نام ،قیمتهای ورود به دانشگاه و تمایل به اشتراک گذاری دانش جویان، شهریه خالص و هزینه های در امد را در بودجه محدود دولت داشته و همچنین در دانشگاه هایی که استقلال مالی بیشتری دارند بالاتر است.این بدان معنی است که مدیران دانشگاه کمتر نگران حفظ شهریه های نسبت به قانون گذاری ایالتی و مدیریتی میباشند. در نهایت، عوامل تعیین کننده به طور جداگانه در هزینه های فایل دانشگاهی تا حدودی مقررات در عوامل موثر بر هزینه های آنها از خدمات عمومی است

لینک کمکی