فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: جغرافیای طبیعی

گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط

با فورمت ورد قابل ویرایش

عنوان:

تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

عنوان فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست مطالب صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................2

فصل اول:کلیات فایل...........................................................................................................................3

1-1- بیان مسئله.................................................................................................................................................4

1-2- اهداف فایل............................................................................................................................................4

1-3- سئوال های فایل....................................................................................................................................5

1-4- فرضیه های فایل....................................................................................................................................5

1-5- پیشینه فایل در جهان.............................................................................................................................5

1-6- پیشینه فایل در ایران...............................................................................................................................6

1-7- روش کار..................................................................................................................................................7

1-8- مشکلات و موانع فایل……………………………........................................................................................7

فصل دوم : مبانی نظری فایل................................................................................................................8

مقدمه...................................................................................................................................................................9

2-1- اقلیم……………………………………....................…………........................................................................9

2-2- اقلیم شناسی کشاورزی.............................................................................................................................9

2-3- هواشنناسی کشاورزی.............................................................................................................................10

2-4- خشکسالی کشاورزی..............................................................................................................................10

2-5- اثرهای آب و هوا بر کشاورزی...............................................................................................................11

2-6- تاریخچه پیدایش ذرت...........................................................................................................................11

2-7- اهمیت اقتصادی ذرت............................................................................................................................12

2-8- پراکندگی جغرافیایی ذرت..................................................................................................................... 12

2-9- خاک های مناسب کاشت ذرت..............................................................................................................13

2-10- مشخصات گیاه شناسی ذرت................................................................................................................13

2-10-1- ریشه ...............................................................................................................................................13

2-10-2- ساقه.................................................................................................................................................14

2-10-3- برگ................................................................................................................................................ 15

2-10-4- گل آذین.........................................................................................................................................15

2-10-5-.دانه ذرت........................................................................................................................................15

2-11- عوامل اقلیمی مؤثر بر عملکرد ذرت....................................................................................................15

2-11-1- حرارت (گرما).................................................................................................................................16

2-11-2- رطوبت............................................................................................................................................16

2-11-3- نور...................................................................................................................................................16

2-12- مراحل مختلف رشد در گیاه ذرت.......................................................................................................16

2-12-1- مرحله کاشت و جوانه زنی ذرت.....................................................................................................16

2-12-2-.مرحله سبز شدن تا تشکیل اندام های گل (اوایل رشد سبزینه ای)..................................................17

2-12-3- مرحله اصلی رشد رویشی (مرحله طویل شدن سریع ساقه تا ظهور گل تاجی)..............................18

2-12-4- مرحله ظهور گل تاجی، ظهور کاکل ها و گرده افشانی....................................................................19

2-12-5- مرحله پر شدن دانه..........................................................................................................................20

2-13- آفات ذرت............................................................................................................................................20

2-13-1- شب پره زمستانی یا کرم طوقه بر....................................................................................................20

2-13-2- کرم ساقه خوار ذرت (سزامیا).........................................................................................................21

2-13-3- کرم قوزه پنبه (هلیوتیس).................................................................................................................21

2-13-4- جوندگان..........................................................................................................................................21

2-14- بیماری های مهم ذرت.........................................................................................................................21

2-14-1- پوسیدگی ریشه و طوقه...................................................................................................................21

2-14-2- پوسیدگی نرم ساقه و گره ها...........................................................................................................22

2-14-3- سیاهک معمولی ذرت......................................................................................................................22

2-14-4- پوسیدگی های بلال و دانه ذرت......................................................................................................22

2-14-5- کوتولگی بوته های ذرت.................................................................................................................22

2-14-6- بیماری های فیزیولوژیک ذرت........................................................................................................23

2-15- نیاز غذایی ذرت...................................................................................................................................23

2-15-1- عناصر غذایی پر مصرف..................................................................................................................23

2-15-1-1- ازت.............................................................................................................................................23

2-15-1-2-.فسفر............................................................................................................................................23

2-15-1-3- پتاسیم..........................................................................................................................................24

2-15-1-4- گوگرد.........................................................................................................................................24

2-15-1-5- منیزیم..........................................................................................................................................25

2-15-2- عناصر غذایی کم مصرف.................................................................................................................25

2-15-2-1- آهن............................................................................................................................................ 25

2-15-2-2- روی............................................................................................................................................25

2-15-2-3- منگنز...........................................................................................................................................25

2-15-2-4- مس............................................................................................................................................26

2-15-2-5- بُر...............................................................................................................................................26

2-16- عمده ترین مصارف ذرت.....................................................................................................................26

2-16-1- تغذیه حیوانات.................................................................................................................................26

2-16-2- تغذیه پرندگان..................................................................................................................................26

2-16-3- مصارف صنعتی................................................................................................................................27

2-16-4- تهیه نان............................................................................................................................................27

2-17- طبقه بندی ذرت...................................................................................................................................27

2-17-1- ذرت آجیلی.....................................................................................................................................27

2-17-2- ذرت دندان اسبی.............................................................................................................................27

2-17-3- ذرت آردی.......................................................................................................................................28

2-17-4- ذرت شیرین.....................................................................................................................................28

2-17-5- ذرت غلاف دار................................................................................................................................28

2-17 -6- ذرت مومی.....................................................................................................................................28

2-17-7- ذرت بلوری (ذرت سخت)..............................................................................................................28

2-18- عملیات تهیه زمین................................................................................................................................29

2-18 -1- زمین مناسب کشت ذرت...............................................................................................................29

2-18-2- آبیاری سنگین قبل از کاشت (ماخار)...............................................................................................29

2-18-3- پاشیدن کود ازت..............................................................................................................................29

2-18-4- عملیات شخم..................................................................................................................................30

2-18-4-1- دیسک........................................................................................................................................ 30

2-18-4-2- ماله..............................................................................................................................................30

2-18-4-3- کودپاشی.....................................................................................................................................30

2-19- عملیات کاشت ذرت............................................................................................................................30

2-19-1- ایجاد فارو........................................................................................................................................30

2-19-2- شیپر.................................................................................................................................................30

2-19-3- ایجاد نهر مضاعف...........................................................................................................................31

2-19-4- ایجاد نهر پالشت (خروجی)............................................................................................................31

2-20- داشت ذرت..........................................................................................................................................32

2-20-1- آبیاری..............................................................................................................................................32

2-20-2- تعیین زمان آبیاری............................................................................................................................32

2-20-3- مراحل حساس ذرت به کم آبی.......................................................................................................33

2-20-4- مدت زمان آبیاری............................................................................................................................33

2-21- زمان کاشت ذرت.................................................................................................................................33

2-22- زمان برداشت ذرت..............................................................................................................................34

2-23- اجزای عملکرد ذرت............................................................................................................................34

فصل سوم : ویژگی های محیطی منطقه مورد مطالعه.....................................................................................35

3-1- و یژگی های جغرافیایی استان خوزستان................................................................................................36

3-1-1- مشخصات جغرافیایی استان خوزستان...............................................................................................36

3-2- ویژگی های شهرستان شوش..................................................................................................................38

3-2-1- موقعیت جغرافیایی.............................................................................................................................38

3-2-2- محدوده حوزه نفوذ............................................................................................................................40

3-2-3- زمین شناسی......................................................................................................................................40

3-2-4- وضعیت توپوگرافی............................................................................................................................42

3-2-5- وضعیت آب و هوایی.........................................................................................................................42

3-2-5-1- درجه حرارت................................................................................................................................42

3-2-5-2- بارش.............................................................................................................................................42

3-2-5-3- باد..................................................................................................................................................42

3-2-6- هیدرولوژی منطقه..............................................................................................................................45

3-2-6-1- آبهای زیر زمینی............................................................................................................................45

3-2-6-2- آبهای سطحی................................................................................................................................45

3-2-6-2-1- رودخانه شاوور.........................................................................................................................46

3-2-6-2-2-رودخانه کرخه............................................................................................................................46

3-2-6-2-3- رودخانه دز...............................................................................................................................46

3-2-7- وضعیت خاک....................................................................................................................................47

3-2-8- کشاورزی...........................................................................................................................................49

3-2-9- پوشش گیاهی....................................................................................................................................49

3-2-10- تعیین انواع اقلیم منطقه....................................................................................................................49

3-2-10-1- روش کوپن.................................................................................................................................50

3-2-10-2- روش دمارتن...............................................................................................................................51

3-2-10-3- روش آمبرژه................................................................................................................................52

3-2-11- بررسی دمای ماهانه..........................................................................................................................53

3-2-12- وضعیت دما در شوش.....................................................................................................................53

3-2-13- توزیع میانگین حداقل های دمای شوش..........................................................................................54

3-2-14- توزیع میانگین حداکثرهای دمای شوش..........................................................................................54

3-2-15- تغییرات فصلی دما...........................................................................................................................55

3-2-16- تعداد روزهای بارانی........................................................................................................................57

3-2-17- بررسی میانگین بارش......................................................................................................................57

3-2-18- نمودار آمبروترمیک..........................................................................................................................60

3-2-19- بررسی تغییرات رطوبت در شهرستان شوش...................................................................................61

3-2-20- توزیع میانگین حداقل های رطوبت در شوش.................................................................................61

3-2-21- توزیع میانگین حداکثرهای رطوبت در شوش..................................................................................62

3-2-22- بررسی میانگین رطوبت ماهانه.........................................................................................................62

3-2-23- بررسی ساعات آفتابی......................................................................................................................65

3-2-24- بررسی تبخیر ماهانه.........................................................................................................................66

3-2-25- بررسی یخبندان................................................................................................................................68

3-2-26- بررسی سرعت باد............................................................................................................................70

فصل چهارم : روش ها و یافته های فایل..................................................................................................71

4-1- مواد و روش های تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................72

4-2- داده ها و اطلاعات فایل..................................................................................................................... 72

4-3- جمع آوری داده ها و اطلاعات...............................................................................................................72

4-4- طبقه بندی داده ها و اطلاعات............................................................................................................... 72

4-5- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت بهاره با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون..............................................................................................................................................................74

4-5-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت بهاره.............................................................................74

4-5-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت بهاره................................................................................74

4-5-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت بهاره....................................................................................75

4-5-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت بهاره................................................................................75

4-6- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه با استفاده از ضریب همبستگی

همبستگی پیرسون.............................................................................................................................................76

4-6-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت پاییزه........................................................................... 76

4-6-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت پاییزه...............................................................................76

4-6-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت پاییزه...................................................................................76

4-6-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت پاییزه...............................................................................77

4-7- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت (سالانه) با استفاده از ضریب همبستگی

پیرسون..............................................................................................................................................................78

4-7-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت (سالانه)........................................................................78

4-7-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت (سالانه)..........................................................................78

4-7-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت (سالانه)...............................................................................78

4-7-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت (سالانه)...........................................................................79

4-8- عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه با توجه به چهار عامل(دما، بارش، رطوبت، تبخیر).....................83

4-8-1- مقایسه عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه.....................................................................................83

4-9- محاسبه تبخیر و تعرق گیاه ذرت بهاره و پاییزه......................................................................................90

4-9-1- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت بهاره.........................................................................................90

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات..............................................................................92

5-1- آزمون فرضیه ها.....................................................................................................................................93

5-2- نتیجه گیری.............................................................................................................................................95

5-3- ارائه راهکارها و پیشنهادات....................................................................................................................96

فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست منابع ...................................................................................................................................................97

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................100

عنوان فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست جداول صفحه

جدول3-1- طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش کوپن......................................................................................51

جدول3-2- طبقه بندی اقلیمی بر اساس ضریب دمارتن..................................................................................51

جدول3-3- ضرایب اقلیمی طبقه بندی اقلیمی آمبرژه......................................................................................52

جدول3-4- میانگین دمای ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)....................................53

جدول3-5-تغییرات ماهانه پارامترهای دما در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)......................54

جدول3-6-تغییرات تعداد روزهای بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)............57

جدول3-7- میانگین بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..................................57

جدول3-8- میانگین بارندگی فصلی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...............................58

جدول3-9-تغییرات ماهانه پارامترهای رطو بت در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..............61

جدول3-10- میانگین رطوبت نسبی ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...................62

جدول3-11- میانگین ساعات آفتابی ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...................65

جدول3-12- میانگین تبخیر ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).................................66

جدول3-13-تغییرات فصلی تبخیر در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..................................67

جدول3-14- میانگین یخبندان ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).............................67

جدول3-15-تغییرات ماهانه سرعت باد در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382).........................70

جدول4-1- سطح زیر کشت ذرت بهاره و پاییزه و میزان عملکرد ذرت در شهرستان شوش طی

دوره آماری(1391-1382)...............................................................................................................................73

جدول4-2-تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر)بر محصول ذرت بهاره در شهرستان

شوش طی دوره آماری(1391-1382)..............................................................................................................73

جدول4-3- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت در فصل بهار در

شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).............................................................................................74

جدول4-4-تأثیر چهار عامل (دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-382).................................................................................................................................75

جدول4-5- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت در فصل پاییز در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..............................................................................................................76

جدول4-6-تأثیر چها ر عامل (دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)................................................................................................................................77

جدول4-7- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................78

جدول4-8- متغیرهای سطح زیر کشت و عملکرد برداشت محصول بهار با توجه به عوامل (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)................................................................82

جدول4-9- متغیرهای سطح زیر کشت و عملکرد برداشت محصول پاییز با توجه به عوامل (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)................................................................83

عنوان فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست نمودارها صفحه

نمودار3-1-گلباد فصل بهار..............................................................................................................................43

نمودار3-2-گلباد فصل تابستان.........................................................................................................................44

نمودار3-3-گلباد فصل پاییز.............................................................................................................................44

نمودار3-4-گلباد فصل زمستان.........................................................................................................................45

نمودار3-5- متوسط دمای ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).....................................53

نمودار3-6-تغییرات فصلی دما در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)........................................55

نمودار3-7- متوسط بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)....................................58

نمودار3-8- میانگین فصلی بارش در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382)..................................58

نمودار3-9- نمودار آمبروترمیک ایستگاه شوش طی دوره آماری(1391-1382).............................................60

نمودار3-10- میانگین رطوبت نسبی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-.1382)..............................63

نمودار3-11-تغییرات فصلی رطوبت در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..............................63

نمودار3-12- ساعات آفتابی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...........................................65

نمودار3-13- متوسط تبخیر در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)............................................66

نمودار3-14- میانگین تبخیر فصلی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).................................67

نمودار3-15- متوسط روزهای یخبندان در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..........................68

نمودار3-16-تغییرات ماهانه سرعت باد در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..........................70

نمودار4-1-تغییرات عملکرد محصول ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...........79

نمودار4-2-تغییرات عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................................80

نمودار4-3-تغییرات عملکرد محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آمازی (1391-1382).......80

نمودار4-4-تغییرات عملکرد و سطح زیرکشت محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................................81

نمودار4-5-تغییرات عملکرد محصول ذرت پاییزه و بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...............................................................................................................................................................81

نمودار4-6-تغییرات سطح زیرکشت محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382)...............................................................................................................................................................82

نمودار4-7- مقایسه میانگین عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت بهاره و پاییزه در شهرستان شوش

طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................84

نمودار4-8-تغییرات دمای سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)...................................84

نمودار4-9- مقایسه تغییرات دمای سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)..................................................................................................................................................85

نمودار4-10- مقایسه تغییرات دمای سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره

آماری(1391-382)......................................................................................................................................... 85

نمودار4-11-تغییرات بارش سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).................................86

نمودار4-12- مقایسه تغییرات بارش سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)..................................................................................................................................................86

نمودار4-13- مقایسه تغییرات بارش سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382....................................................................................................................................................87

نمودار4-14-تغییرات رطوبت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)..............................87

نمودار4-15- مقایسه تغییرات رطوبت سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................................88

نمودار4-16-مقایسه تغییرات رطوبت سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382).........................................................................................................................................88

نمودار4-17-تغییرات تبخیر سالانه در شهرستان شوش طی دوره آمازی(1391-1382)..................................89

نمودار4-18- مقایسه تغییرات تبخیر سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)..................................................................................................................................................89

نمودار4-19- مقایسه تغییرات تبخیر سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره

آماری(1391-1382).........................................................................................................................................90

عنوان فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست تصاویر صفحه

تصویر2-1- ریشه های هوایی در گیاه ذرت....................................................................................................14

تصویر2-2- مزرعه ذرت یک هفته پس از کاشت............................................................................................17

تصویر2-3-مزرعه ذرت در زمان آبیاری..........................................................................................................18

تصویر2-4- ظهور گل تاجی در مزرعه ذرت...................................................................................................20

تصویر2-5- روش آبیاری در مزرعه ذرت........................................................................................................31

تصویر2-6- مزرعه ذرت در مرحله داشت.......................................................................................................32

هدف از انجام این فایل، مطالعه تأثیر عناصر اقلیمی (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) بر کشت ذرت بهاره و پاییزه شهر شوش در یک دوره آماری10 ساله (1391- 1382) بوده است. در مطالعات فوق از اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک دزفول شامل داده های آماری (بارش، دما، رطوبت، ساعات آفتابی، تبخیر، یخبندان) استفاده شده است.

با استفاده از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارEXCEL وSPSS و محا سبه ضریب همبستگی پیرسون بین عناصر اقلیمی و برداشت ذرت بهاره و پاییزه مقایسه انجام شد. با توجه به تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گیاه ذرت در فصول بهار و پاییز عملکرد یکسانی در کشت این گیاه به چشم نمی خورد. در طول دوره آماری10ساله(1391-1382) در شهر شوش همبستگی میان چهار عنصر اقلیمی(دما، بارش، رطوبت، تبخیر) را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد بین رطوبت با میزان تولید محصول ذرت فقط در فصل پاییز با احتمال95% رابطه معنا داری بر قرار می باشد. در صورتی که بین دیگر عناصر اقلیمی در دو فصل پاییز و بهار و سالانه رابطه معنا دار نبوده. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به حساسیت محصول ذرت نسبت به عناصر اقلیمی با در نظر گرفتن میزان کشت ذرت و سطح زیر کشت در فصل بهار تولید ذرت کم است. سطح زیر کشت و محصول ذرت پاییزه نشان می دهد متوسط دمای مناسب در دوره رشد گیاه ذرت از یک طرف و افزایش بارندگی و رطوبت که نیاز آبی گیاه و خاک می باشد تأثیر یکنواختی را بر عملکرد محصول ذرت داشته و باعث شده عملکرد بیشتر ذرت پاییزه را در مقایسه با ذرت بهاره داشته باشیم.

واژه های کلیدی: اقلیم، کشاورزی، ذرت، شوش

فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست منابع :

1- اجلالی، فرید، هوا و اقلیم شناسی، 1389، انتشارات دانشگاه پیام نور.

2- اچ، اس، ماوی، مقدمه ای بر هواشناسی کشاورزی، محمد رضا اردکانی و همکاران،1383، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

3- الهی نیا، سید علی، بیماری های گیاهان زراعی و روش های مبارزه با آنها، 1389، انتشارات دانشگاه گیلان.

4- آی. دی. تی یر– ام. ام. پیت، رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی،1374، عوض کوچکی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

5- تاج بخش، مهدی و پور میرزا، علی اصغر، زراعت غلات،1382، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

6- جاسبرسینگ، اس.اس، دیلون، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی، 1388، علیرضا کوچکی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

7- جهاد کشاورزی، نظام تولید برنامه های ترویجی،.1380، انتشارات دفتر فنی جهاد کشاورزی.

8- چوگان، رجب، ذرت و ویژگی های آن، 1391،سازمان فایلات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج و آموزش، نشر آموزش کشاورزی.

9- خانجانی، محمد، آفات گیاهان زراعی ایران (حشرات و کنه ها با اطلس رنگی)، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

10- خدابنده، ناصر، غلات، 1373، انتشارات دانشگاه تهران.

11- دبیرخانه جهاد کشاورزی، طرح ذرت، 1382، انتشارات جهاد کشاورزی شهرستان شوش.

12- زند، بهرام و لعلی نیا، علی اکبر، زراعت غلات، 1389، انتشارات دانشگاه پیام نور.

13- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران، 1379، انتشارات دانشگاه پیام نور.

14- علیزاده، امین و همکاران، هوا و اقلیم شناسی، 1379، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

15- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، 1389، مشهد، دانشگاه امام رضا (ع).

16- قرینه، محمدحسین و عنایت قلی زاده، محمد رضا، اکولوژی گیاهان زراعی، 1388، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شوشتر.

17- کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول، مبانی آب و هواشناسی،1382، انتشارات دانشگاه سمت.

18- گریک، دیوید، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی، عوض کوچکی و همکاران، 1382، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

19- محمدی، حسین، آب و هواشناسی کاربردی، 1389، انتشارات دانشگاه تهران.

20- محمدی، حسین، مخاطرات جوی، 1390، انتشارات دانشگاه تهران.

21- محمدی، قدیر، کهریزی، دانیال و صادقی، فرهاد، ذرت (به زراعی، به نژادی، آفات، امراض، علف های هرز و فناوری های نوین)،1387، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

22- مظاهری، داریوش و مجنون حسینی، ناصر، مبانی زراعت عمومی،1389، انتشارات دانشگاه تهران.

23- موسوی بایگی، محمد و اشرف، بتول، هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی، 1388، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

24- مهندسین مشاور ایران آمایش، طرح جامع شهر شوش،1390، انتشارات شهرداری شهرستان شوش.

25- مهندسین مشاور سبزآب اروند، مطالعات مرحله اول طرح جامع ایمنی شهرهای خوزستان، ایمن سازی شهر شوش در مقابل رخداد حوادث طبیعی، 1386، استانداری خوزستان.

26- نصوحی، غلامحسین، هوا شناسی و محصولات کشاورزی،1386، انتشارات نشر نصوح.

27- نورمحمدی، قربان و همکاران، زراعت غلات، 1389، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

28- واهبی، علی، سیمای تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی شهر شوش،1381، انتشارات عروج اندیشه.

29- وزارت جهاد کشاورزی، کاشت، داشت و برداشت ذرت در استان خوزستان،1386، نشریه شماره149.

30- هار پال اس. ماوی و گرائم جی.تاپر، آب و هوا شناسی، حسین محمدی،1388،

انتشارات دانشگاه تهران.

31- Blacklow, W. M. (1972). Influence of temperature on germination and elongation of the radicle and shoot of corn (Zea mays L.). Crop Seience, 12, 647–50.

32-Bonnett, O. T. (1940). Development of sweet corn. Journal of Agricultural Research, 60, 25-37.

33-Boyer, J. S. (1970). Leaf enlargement and metabolic rates of corn, soybean, and sunflower at various leaf water potentials. Plant Physiology, 46, 233-5.

34-Brown, W. L. & Goodman, M. M. (1977). Races of corn. In Corn and Corn Improvement, ed. G. F. Sprague, pp. 49-88. Madison, Wisconsin: American Society of Agronomy.

35-Chang, J.-H. (1981). Corn yield in relation to photoperiod, night temperature, and solar radiation. Agricultural Meteorology, 24, 253-62.

36-Chaudhary, T.N., Bhatnagar, V.K. & Prihar, S.S. (1975). Corn yield and nutrient uptake as affected by water-table depth and soil submergence. Agronomy Journal, 67, 745-9.

37-Daynard, T.B. & Duncan, W . G . (1969). The black layer and grain maturity in corn. Crop Science , 9, 473 – 6.

38-Daynard, T . B ., Tanner , J . W . & Hume, D.J. (1969). Contribution of stalk soluble carbohydrates to grain yield in corn (Zea mays L.). Crop Science, 9, 831-4.

39-Daynard, T . B ., Tanner , J . W . & Duncan, W .G. (1971). Duration of the grain filling period and its relation to grain yield in corn (Zea mays L.). Crop Science, 11, 45-8.

40-Delouche, J.C. (1953). Influence of moisture and temperature levels on the germination of corn, soybeans and watermelons. Proceedings of the Association of Official Seed Analysts of North America, 43, 117-26.

41-Photosynthate distribution in corn in relation to leaf function. In Proceedings of the 24th Annual Corn and Sorghum Research Conference, pp. 181-9. American Seed Trade Association.

42-Francis, C.A. (1972). Photoperiod sensitivity and adaptation in maize. In Proceedings of the 27th Annual Corn and Sorghum Research Conference, pp. 119-31. American Seed Trade Asso

Abstract

The purpose of this research is to study the effect of climate elements (temperature, precipitation, moisture, evaporation) in spring and autumn cultivation of corn in a statistical period of 10 years (1382-1391) in the city of Shush. Climate data of Dezful synoptic station including statistical data (precipitation, temperature, moisture, sunny hours, evaporation, freezing) have been used in this study.

A comparison was done by collecting data and analyzing the information using the software of EXCEL and SPSS by computing Pearson correlation coefficient between climate elements and spring and autumn harvesting of corn.

Considering the effect of climate elements on corn cultivation in spring and autumn, no identical operation has been seen in this plant. During the 10-year statistical period (1382-1391) in Shush, correlation among four elements (temperature, precipitation, moisture, evaporation) was investigated which showed that there was meaningful relation of 95 percent between moisture and the amount of corn production, while there was no meaningful relation between climate elements in two seasons of spring and autumn. Investigation has shown that considering sensitiveness of corn in comparison to climate elements and considering the cultivated area of corn, the spring production of this crop is insufficient. The cultivated area and production of autumn corn shows that the average suitable temperature in growing period of corn plant and also increasing the precipitation and moisture which is necessary for plant and soil, have identical effect on operation of corn crop and increase the production of autumn corn compared to spring corn.

Key word: climate, agriculture, corn, Shush

لینک کمکی