فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير شدتجريان الکتريکي و پيريت بر سينتيک رشد باکتريهايترموفيل معتدل اکسيدکننده آهن و گوگرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير شدتجريان الکتريکي و پيريت بر سينتيک رشد باکتريهايترموفيل معتدل اکسيدکننده آهن و گوگرد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات محدودکننده در اجرای فرآیندهای بیولیچینگ کانیهای سولفیدی بهویژه منابع کالکوپیریتی، سرعت کم واکنش به دلیل نرخ پایین رشد و فعالیت باکتریها میباشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جریان الکتریکی و پیریت بر سینتیک رشد و تکثیر باکتریهای ترموفیل معتدل و بهبود فهم اساسی از فرآیند الکتروبیولیچینگ به عنوان روشی نوین برای استحمال مه از کنسانترههای کالکوپیریتی میباشد. در این راستا با استفاده از باکتریهای ترموفیل معتدل جداسازی شده از آ بهای مجتمه مس سرچشمه، تاثیر جریان الکتریکی در محدوده تا 20 میلیآمپر و پیریت تا 8 درصد وزنی بر رشد باکتریها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ماکزیمم رشد باکتری در محیط کشت باکتری در حضور جریان الکتریکی و پیریت به ترتیب در مقادیر 10 میلیآمپر و 4 درصد پیریت حاصل میشد. افزایش تعداد باکتریها در محلول با افزودن پیریت و اعمال جریان الکتریکی به محیط کشت، بهترتیب 5و 23 برابر تعداد اولیه باکتریها در محلول میباشد.

لینک کمکی