فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تغييرات خصوصيات آب شرب شبکه توزيع روستاهاي شهرستان شهريار در يک دوره 10 ساله 1386-1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تغييرات خصوصيات آب شرب شبکه توزيع روستاهاي شهرستان شهريار در يک دوره 10 ساله 1386-1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بی شک سلامت و بهداشت جامعه در گرو سلامت و بهداشت آب آشامیدنی میباشد. تغییرات جوی و دمایی، pH ،کدورت و مقدار باقیمانده کلر آزاد از جمله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب آشامیدنی در شبکه توزیع است. در این پژوهش به بررسی نقش pH ،کدورت و مقدار باقیمانده کلر آزاد در شبکه توزیع روستاهای تحت پوشش امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان شهریار پرداخته شده است. نتایج مبین عدم وابستگی pH به تغییرات سال، فصل و دما و ثبات نسبی آن میباشد. از طرف دیگر مقادیر کدورت و کلر باقیمانده آزاد در طول زمان متغییر میباشند. در فصل تابستان میزان کدورت به بیشترین مقدار خود میرسد. با بررسی نتایج حاصل از دادههای آزمایشگاهی 10 ساله اخیر شهرستان شهریار به نکته دیگری که میتوان پی برد تاثیر پارامترهای و عوامل خارجی دیگر بر وضعیت بهداشتی آب است که از جمله آن میتوان به تعداد شکستگیها و حوادث شبکه، وجودانشعابات غیر مجاز و پمپهای خانگی، تغییرات فشار و سیفوناژ معکوس اشاره نمود. از نتایج اینطور فهمیده میشود که علیرغم افزایش کدورت در فصل تابستان و همچنین افزایش احتمال آلودگی میکروبی با اهتمام و جدیت در امر گندزدایی و کلر زنی میتوان میران کلر باقیمانده آزاد شبکه را جهت اطمینان از حفظ سلامت مردم در بالاترین میزان مورد نیاز نگه داشت. و از عالی بودن کیفیت و مطلوبیت آب ارایه شده اطمینان خاطر داشت.

لینک کمکی