فایل PowerPoint (اسلاید ها) تدقيق پارامترهاي بيلان آب زيرزميني دشت آستانه کوچصفهان با استفاده از روش - CRD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تدقيق پارامترهاي بيلان آب زيرزميني دشت آستانه کوچصفهان با استفاده از روش - CRD :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به منظور مدلسازی و مدیریت صحیح منابع آب، تعیین تغذیه خالص آب زیرزمینی امری ضروری به به شمار می آید. مدل حرکت تجمعی بارش که بر اساس تعادل آب زیرزمینی استوار است، به دلیل سادگی و حداقل نیاز به پارامترهای تصادفی، به طور گسترده برای تخمین تغذیه آب زیرزمینی به کار می رود. بارندگی مهم ترین منبع تغذیه در حوضه استانه کوچصهان به شمار می آید. منطقه مورد مطالعه در نا یه مرووب قرار گرفته و بارندگی و میزان برگشت از کشاورزی عوامل اصلی تغذیه آب های زیرزمینی میباشد.تخمین تغذیه آب های زیرزمینی از بارندگی کار ساده ای نیست زیرا به پارامترهای نامعلوم و گسترده ای وابسته است در این تحقیق از مدل CRD به منظور تخمین تغذیه آب زیرزمینی استفاده مدل این مدت نسبت به روش های کلاسیک تخمین تغذیه آب های زیرزمینی به داد های زیادی نیاز نداردل بهینه کردن این روش با کوچک کردن جذر میانگین مربع خطا بین داده های اندازه گیری شده و محاسبه شده سطح ایستابی، انجام مدل براساس مدت CDR ، میانگین تغذیه آب زیرزمینی از طریق بارندگی 14.91 درصد و میزان برگشتی اصل از کشاورزی 37 درصد برآورد گردید.

لینک کمکی