فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين تاثير حذف ستون يا تير ناشي از خرابي پيش رونده در رفتار سازههاي بتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين تاثير حذف ستون يا تير ناشي از خرابي پيش رونده در رفتار سازههاي بتني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

خرابی پیشرونده هنگامی رخ می دهد که یک عضو اصلی یا اعضای کلیدی سازه شکسته شوند، سپس شکست عضو به سمت تخریب اعضای مجاور گسترش یافته و در نهایت کل سازه یا قسمتی از آن فرو میریزد. هدف کلی از تحقیق حاضر ارزیابی خرابی پیش رونده در مقاومت سازههای بتنی مسلح میباشد. بدین منظور روش اجزاءمحدود غیرخطی سهبعدی و نرمافزار ABAQUS برای آنالیزها انتخاب شده است.نتایج آنالیز مدلها نشان داد با حذف دو ستون و یا دو تیر از سازه خرابی پیشرونده در سازه رخ خواهد داد. حذف یک ستون از سازه تحت بار فشاری باعث ایجاد خرابی پیشرونده و انهدام کل سازه نخواهد شد. ولی در اثر حذف این ستون بیشترین تمرکز تنشها در ناحیهی اتصال تیر به ستون رخ خواهد داد و ستونهای مجاور ستون حذف شده حدود 112 % بیشتر از ستون دورتر نیروی محوری تحمل میکنند.. حذف یک تیر از سازه تحت بار فشاری باعث ایجاد خرابی پیش رونده در سازه نخواهد شد و ستونهای غیر متصل به تیر حذف شده حدود 20 تا 27 درصد بیشتر از ستونهای متصل به تیر نیروی محوری ایجاد شده است.

لینک کمکی