فایل PowerPoint (اسلاید ها) توسعه يک مدل رياضي بدون شرط به منظور مقايسه با روابط تجربي بارش رواناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) توسعه يک مدل رياضي بدون شرط به منظور مقايسه با روابط تجربي بارش رواناب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در مقاله ی حاضر از شبکه عصبی مصنوعی فازی ANFIS و الگوریتم ژنتیک GA استفاده شده است و عملکرد آنها با روشهای تجربی مورداستفاده قرار گرفته است که پس از مدلسازی و محاسبه رواناب حوضه موردنظر توسط مدلهای مصنوعی و نیز روشهای تجربی نتایج حاصل از هرکدام با یکدیگر مقایسه شد. با بررسی و تجزیهوتحلیل نتایج حاصل ازهرکدام از روشهای پیشنهادی، مشاهده گردید که سیستم فازی عصبی ازدقت وکارایی بالایی برخوردار بوده و در مقایسه با سایر روشهای پیشنهادی نیز نتایج بهتری ارایه کرد. در استفاده از سیستم فازی عصبی مشاهده شد که افزایش تعداد توابع عضویت و نیز تعداد دور اجرای مدل نیز سبب کاهش خطای مدلسازی میگردد

لینک کمکی