فایل PowerPoint (اسلاید ها) تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدنيوم (VI) با ليگاند باز شيف 4 متوکسي سالسيل آلدهيد آنترانيل -هيدرازون و بررسي فعاليت ضد باکتريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تهيه و شناسايي کمپلکس موليبدنيوم (VI) با ليگاند باز شيف 4 متوکسي سالسيل آلدهيد آنترانيل -هيدرازون و بررسي فعاليت ضد باکتريايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک لیگاند بازشیف سه دندانه H2L با استفاده از واکنش تراکم 2- هیدروکسی 4- متوکسی بنزآلدهید و 2- آمینو بنز هیدرازید تهیه شد و در ادامه با بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدنیوم VI واکنش داده و کمپلکس MoO2L(VI) تهیه شد. کمپلکس و لیگاند سنتز شده با استفاده از طیف سنجی های NMR,FT-IR و آنالیز وزن سنجی گرمایی شناسایی شدند. همچنین به منظور ارزیابی فعالیت زیستی لیگاند بازشیف و بررسی نقش زیستی کمپلکس مولیبدنیوم در شرایط آزمایشگاهی بر علیه گونه باکتریایی مختلف مطالعه شده است و مشاهده شده است که فعالتی ضدباکتریایی کمپلکس بهتر از لیگاند مربوطه می باشد.

لینک کمکی