فایل PowerPoint (اسلاید ها) روشي جديد براي سنتز نانوذرات هيدروکسيد دوگانهي لايهاي Mg-Al-Mn-LDH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) روشي جديد براي سنتز نانوذرات هيدروکسيد دوگانهي لايهاي Mg-Al-Mn-LDH :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هیدروکسید دوگانه ی لایهای منیزیم آلومینیوم منگنز (- - Mg-Al-Mn-LDH ) به روش همرسوبی در شرایط ترمال 0C 47 T= 47 ، t= و =10 pH سنتز شد. Mg-Al-Mn-LDH حاصل به وسیله ی پراش اشعه ی ایکس (XRD )، ترموگراویمتری ( TG ) و اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه ی مادون قرمز FT-IR آنالیز شد. الگوی اشعهی ایکس نمونه صفحات کریستالی 003، 006، 009 شاخص LFH را نشان داد. ترموگراویمتری چهار پیک مربوط به حذف آب جذب فیزیکی شده، آب بین لایه ای، حذف گروه هیدروکسیل از لایه ها و حذف آنیون بین لایه ای را نشان داد. در طیف مادون قرمز جذب پهن و قوی در 3452 cm(-1) مربوط به گروه هیدروکسیل بین لایه ای و مولکول آب، ارتعاشهای مربوط به شبکهی LDH و (M-O-H,O-M-O) در cm(-1) 541,522,430 و جذب مبوط به کربنات در cm(-1) 1365دیده شد.

لینک کمکی