فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي سيستم هيبريد بادي-خورشيدي با استفاده از زبان مدلسازي سيستم SYSML

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي سيستم هيبريد بادي-خورشيدي با استفاده از زبان مدلسازي سيستم SYSML :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مقاله به استفاده از شیوه مهندسی سیستم مبتنی بر مدل MBSE در مدلساز ی س یستم های قدرت هیبریدی میپردازد. این روش با مدلسازی سیستم هیبرید بادی خورشیدی با استفاده از زبان SysML که یک زبان مدلساز ی سیستم است در پشتیبانی از MBSE ارایه خواهد شد . رویکرد مهندسی سیستم مبتنی بر مدل به مجموعه ای از روشهای استاندارد توسعه سیستم اشاره دارد که از طریق نرم افزار مدل سازی، روشها و ابزار مربوطه برای کل چرخه عمر یک سامانه انجام می شود. به طور کلی، مدلسازی سیستم های قدرت هیبریدی با استفاده از نرم افزارها یی مانند سیمولینک متلب ، Digsilent ، PowerWorld و غیره انجام میگردد. این برنامهها، مدلساز ی س یستم را با در نظر گرفتن تنها یک دیدگاه خاص، بسته به هدف ی که میخواهد ارزیابی شود انجام می دهند. زبان مدل سازی SysML شامل د یدگاههای مختلف از یک سیستم است که این دیدگاهها به عنوان چهار رکن این زبان مدل سازی شناخته میشود. اولین رکن اشاره به الزامات یک سامانه دارد و شامل تمام الزامات کارکردی و غیرکارکردی آن است. رکن دوم ساختار سامانه را با در نظر گرفتن تمام زیر سیستم ها و اتصالات مختلف ارایه میکند. رکن سوم رفتار سامانه را در نظر میگیرد و شامل ایجاد فعالیتهای کارکردی، سناریوها و حالتهای مختلف سامانه میباشد. رکن آخر شامل ویژگیهای دقیق، قوانین و محدودیتهای فیزیکی بر روی سامانه است.

لینک کمکی