فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و بررسي تاثير عدم قطعيت قيمت و عيار در برنامه ريزي توليد معادن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي و بررسي تاثير عدم قطعيت قيمت و عيار در برنامه ريزي توليد معادن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برنامهریزی تولید در توجیه اقتصادی پروژههای معدنی نقش مهمی را ایفا میکند. برنامهریزی تولید، توزیع جریان نقدینگی را معین میکند و در نتیجه به طور مستقیم در ارزش خالص فعلی و توجیه اقتصادی پروژه تاثیر میگذارد. از جمله مهمتر ین پارامترها ی ورودی در فرآیند برنامهریزی تولید معدن، عیار ماده معدنی در بلوکهای استخراجی و همچن ین قیمت فروش محصول معدن میباشند. مدل عیاری کانسار بر اساس نمونههای معدود تهیه میشود، لذا با توجه به کوچک بودن حجم نمونهها نسبت به ابعادذخیره، اطلاعات به دست آمده باید به مناطقی که از آنها نمونهای گرفته نشده تخصیص داده شود. بدیهی است این روند تخم ین همواره با عدم قطعیت همراه خواهد بود. همچنین تغییر و نوسان جزیی از ذات قیمت بوده و لذا عدم قطعیت قیمت همواره باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله عدم قطعیت قیمت با استفاده از روش درخت دوجملهای قیمت و عدم قطعیت عیار با استفاده از روش شبیهسازی گوسی متوالی مدلسازی شدهاند. بر اساس مدلسازیهای انجام شده، برنامهریزی تولید در یک معدنسنگ آهن انجام شده و نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از روشهای سنتی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد استفاده از روش شبیهسازی زمینآماری میتواند عدم قطعیت موجود در مدل عیاری کانسار و برنامهریزی تولید معدن را به خوبی کمیسازی نموده و میزان ریسک موجود را نشان دهد. همچنین با استفاده از روش درخت دوجملهای، ارزش خالص فعلی بالاتری را از پروژه به دست آورد.

لینک کمکی