فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه نظري اثر حلال بر انرژي پايداري اسيد آمينه هايآلانين و فنيل آلانين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه نظري اثر حلال بر انرژي پايداري اسيد آمينه هايآلانين و فنيل آلانين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با استفاده ازنرم افزار گوسین و تراز محاسباتی هارتری فاک (HF ) و مجموعه ردیف های 6-31+G, 6-31G, 3-21G و عمل opt اسید آمینه های آلانین و فنیل آلانین بهینه سازی ساختاری شد و پایین ترین سطح انرژی یعنی پایدارترین حالت هر یک از اسید آمینه های آلانین و فنیل آلانین مربوط به تراز HF/6-31+G بودو سپس با استفاذه ازروش دوقطبی سازی پی در پی( عمل PCM ) در همین تراز محاسبات اثر حلال بر انرژی پایداری اسید آمینه های آلانین و فنیل آلانین برای سه حلال( آب ، متانول و اتانول) با قطبیت متفاوت انجام شد و اثر دی الکتریک حلال پیرامون هر مولکول مورد مطالعه قرار گرفت.. اثر حلال بر پایداری اسید آمینه های آلانین و فنیل آلانین مورد بحث قرار گرفته است.

لینک کمکی