فایل PowerPoint (اسلاید ها) ساماندهي کالبدي فضايي محله براي کودکان -(نمونه موردي:شهرک غرب تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ساماندهي کالبدي فضايي محله براي کودکان -(نمونه موردي:شهرک غرب تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي هنر، معماري و کاربردها

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شهر تبلور تاریخ و اجتماعی است که در آن زندگی میکنیم. از لحاظ مفهومی شهر دوستدار کودک مکانی است که تمام ساختارهای محلی برای دستیابی به حقوق کودکان و نوجوانان در آن به خوبی هماهنگ شده باشد. هدف از این تحقیق، اول دستیابی به ضوابط و راهبردهای کاربردی در سطح محله است که با استفاده از آنها بتوان فضاهای شهری مناسب برای کودکان ایجاد کرد؛ و دوم ساماندهی کالبدی_فضایی فضاهای شهری با توجه به رویکرد شهر دوستدار کودک است. پس از مطالعهی رویکردهایی مانند شهر دوستدار کودک و رویکرد شهر پربازی نظرات صاحبنظران در این موارد مبنای کار پژوهش قرار گرفت. حاصل این تحقیق دستیابی به ضوابط و راهبردهای کاربردی در زمینهی فضاهای شهری مناسب کودکان میباشد. در نهایت با استفاده از تحلیل شهرک غرب با روش سوآت بر اساس همین ضوابط و راهبردها، طرح پیشنهادی برای ساماندهی فضایی کالبدی شهرک غرب برای کودکان به صورت اصولی ارایه شده است . اصول طراحی منتج از این پژوهش به قرار - زیر است: 1 . آرام سازی ترافیکی در معابر و تقاطع ها. 2. بررسی وضعیت سطوح معابر و همسطحی مسیر آن. 3. بررسی مبلمان و امکانات شهری مناسب کودک. 4. بررسی وضعیت روشنایی معابر. 5 . ارتقا فضاهای پربازی و بدین ترتیب تحقیق به هدف دوم خود نیز دست یافته است.

لینک کمکی