فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي دلايل گرايش بانوان به بافندگي فرش دستباف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي دلايل گرايش بانوان به بافندگي فرش دستباف :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

زنان به عنوان مهم ترین کنش گران عرصه فرش دستباف به دلایل مختلفی به سمت این حرفه گرایش پیدا می کنند. شناسایی و رتبه بندی این عوامل می تواند به توسعه این هنر کمک نماید. پژوهش پیش رو، بر روی جامعه زنان قالی باف شهرستان کاشان انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه می باشد. برای بررسی روایی پرسش نامه از رواییصوری و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق 0.95 می باشد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه تحقیق است. ابتدا برابری میانگین جواب ها با استفاده از آزمون فریدمن بررسی گردید. با توجه به رد شدن فرض صفر، دسته بندی عوامل با آزمون ویلکاکسون در نرم افزار spss صورت پذیرفته است. نتایجبدست آمده نشان می دهد عواملی چون کارکردن در خانه، استقلال مالی و زنانه بودن، از مهم ترین عوامل گرایش زنان در جامعه نمونه به سمت بافت فرش است که می توان از آن ها برای طراحی سیاست های توسعه فرش دستباف در بین زنان این منطقه، استفاده نمود

لینک کمکی