فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از خدمات پزشکي-پرستاري و عمومي مجتمع آموزشي درماني پژوهشي حضرت سيدالشهداء (ع) شهر اصفهان در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از خدمات پزشکي-پرستاري و عمومي مجتمع آموزشي درماني پژوهشي حضرت سيدالشهداء (ع) شهر اصفهان در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پیش زمینه و هدف: میزان رضایت مندی بیماران، یکی از شاخص های اصلی برای سنجش اثر بخشی نظام سلامت است. از آنجایی که رضایت مندی بیماران مناطق مختلف تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد، این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی و پرستاری، خدمات کادر پشتیبانی و تسهیلات بهداشتی درمانی و رفاهی در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهداء (ع)در ارتقاء رضایت مندی انجام پذیرفت.مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 230 نفر از بیماران بستری 3 تا 5 روز بعد از ترخیص به صورت ماهیانه که به صورت تصادفی وارد مطالعه شده بودند، انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسش نامه ی مدون پژوهشگر ساخته، که برگرفته از نتایج تحقیقات قبلی و معیارهای رضایت سنجی بیمارستان ها بود، در هنگام ترخیص، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، مجذور کای، آزمونتی مستقل و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میزان رضایت مندی بیماران 65درصد از کل خدمات ، 79.28 درصد از خدمات پزشکی، 65.64درصد از خدمات پرستاری، 69.58 درصد از خدمات کادر پشتیبانی، 71.34 درصد از تسهیلات بهداشتی و درمانی و رفاهی است. نتایج آزمون ANOVA یک طرفه نشان داد که از بین مشخصات دموگرافیک فقط بین رده سنی و سطح تحصیلات و جنس بیماران با رضایت مندی آنان ارتباط معنی داری وجود دارد(P> 0.001).نتیجه گیری: میزان رضایت مندی اکثر بیماران شرکت کننده در این مطالعه در حد مطلوب بوده است و با توجه به نقش به سزای خدمات پزشکی و پرستاری،توانایی برقراری ارتباط کارکنان و نیز مشخصات فیزیکی محیط بخش ها، در افزایش رضایت مندی، لازم است توجه مسیولین به این مقوله جلب گردد و سنجش رضایت بیماران به عنوان بخشی از فرایند ترخیص بیماران در کلیه بیمارستان ها مدنظر قرار گیرد

لینک کمکی