فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برمديريت دانش با رويکرد خلاقانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برمديريت دانش با رويکرد خلاقانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد خلاق

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سازمان ها دریافته اند که کاربرد موثر منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند. مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید می نما ید. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش با رویکرد نوآوری و تاثیر مولفه های آن روی نوآوری در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات می باشد. در این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 110 نفر کارشناس مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 0.844 بود. روش تحقیق توصیفی و از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و رویکرد نوآوری وجود دارد و بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری هم رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد که شدت رابطه بین متغیرهای پرورش و بکارگیری دانش، محقق سازی دانش و کشف و ایجاد دانش به ترتیب برابر با 561/0، 521/0، 183/0 است که بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری می گذارند. سازمان ها با استفاده از اشتراک گذاری اطلاعات، دانش تکنولوژیک جدید و یادگیری از الگوها و مدل ها می توانند رویکرد خلاقانه داشته باشند

لینک کمکی