فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي يک مدل مديريت ريسک براي پروژههاي تونلسازي سد با استفاده از استاندارد PMBOKو روش تصميمگيري چندمعياره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) طراحي يک مدل مديريت ريسک براي پروژههاي تونلسازي سد با استفاده از استاندارد PMBOKو روش تصميمگيري چندمعياره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه سرمایهگذاری در پروژهها به شدت تحت تاثیر عوامل ریسک بوده و تصمیمگیری جهت تامین مالی با در نظر گرفتن ریسک و مدیریت آن اتخاذ میشود. با توجه به تنوع و تعداد زیاد ریسکهایی که پروژههای تونلسازی را تحت تاثیر قرار میدهند عملا بدون یک روند سیستماتیک و صحیح جهت شناسایی و مدیریت آنها را با مشکل و موفقیتشان را با تردید مواجه میسازد. استفاده از روش RBS میتواند به انجام این مهم کمک رساند چرا که این روش ابزار موثری جهت شناسایی هدفدار و ارزیابی ریسکها ارایه میدهد. در این مقاله با استفاده از تحقیقات گذشته و نظر خبرگان، 50 ریسک از مهمترین ریسکهای پروژههای تونلسازی به همراه 4 معیار (زمان، هزینه، کیفیت و عملکرد) برای اولویتبندی آنها شناسایی شدند. سپس یک مدل ترکیبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ،(روش میانگین حسابی و استاندارد PMBOK اوزان معیارها و میزان احتمال و اثرگذاری ریسک بر هر یک از آنها به منظور اولویتبندی ریسکهای شناسایی شده مشخص میشود. با استفاده از الگوی پیشنهادی مهمترین ریسکها با توجه به ساختار شکست ریسک در عملیات تونلسازی پروژه سدگرین نهاوند، ارزیابی و رتبهبندی شدند. در ادامه برخی راهکارهای مناسب جهت پاسخ به ریسکهایی که اولویت بالاتری دارند،ارایه گردید. ساختار ارایه شده میتواند به عنوان مبنایی جهت تبیین ریسکهای پروژههای تونلسازی سد برای تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف قرار گیرد و مناسب با نوع پروژه باز تنظیم شود.

لینک کمکی