فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت پروژه و بکارگيري مهندسي ارزش در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت پروژه و بکارگيري مهندسي ارزش در آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هرساله بخش عمده ای از درآمدهای ملی کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی می گردد که ساختمان سازی در آن سهم به سزایی دارد. طرح های انبوه سازی مسکن به دلیل مشکلات طراحی، تعداد سازمان ها و افراددرگیر در پروژه، تنوع فعالیت ها، در چارچوب هزینه و زمان تعیین شده اولیه، به صورت مناسب انجام نمی گیرد. لذا نیاز به تکنیک مهندسی ارزش جهت بهینه نمودن هزینه ها و تخصیص منابع در طرح های عمرانی به خصوصانبوه سازی مسکن مشهود می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر در کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های انبوه سازی مسکن و به صورت موردی در پروژه های انبوه سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بررسیمشکلات و موانع کاربرد این تکنیک در زمینه های قوانین و مقررات، ساختار مجموعه های کارفرمایی ، پیمانکاران،مشاوران طرح و مشاوران ارزش است. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران و پیمانکاران فعال در اجرای پروژه های انبوه سازی آشنا با مدیریت پروژه می باشند. جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهایتوصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بیشترین تاثیر کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت زمان و محدوده وکمترین تاثیر در مدیریت ارتباطات می باشد. همچنین مهمترین مشکل و مانع در بکارگیری مهندسی ارزش نبود تبلیغات و انگیزش است.

لینک کمکی