فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه تطبيقي مولفه هاي سازنده بافت کالبد تاريخي شهر يزد؛قبل و بعد از انجام مداخلات موضعي (نمونه موردي: مجموعه همسايگي کوير به عنوان يک مداخله موضعي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه تطبيقي مولفه هاي سازنده بافت کالبد تاريخي شهر يزد؛قبل و بعد از انجام مداخلات موضعي (نمونه موردي: مجموعه همسايگي کوير به عنوان يک مداخله موضعي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در میان شهرهای کهن ایران زمین، نمونه ای که در شهر سازی سنتی ایران دارای اعتبار و هویت ویژه بوده و تا کنون نیز آثاری از ساختار و استخوانبندی کهن را در خود حفظ کرده، شهر یزد میباشد. این شهر، ارزشمندترین و وسیعترین بافت کالبد تاریخی را دارد. امروزه برای حفظ این بافت، مداخلههایی در این بافت با روشهای متفاوتی همچون بازسازی، بهسازی و نوسازی انجام میگیرد.در این پژوهش سعی بر آن بود تا با استفاده از روش تطبیقی، بافت کالبد مجموعه همسایگی کویر، به عنوان یک مداخله موضعی که با استفاده از روش بازسازی انجام گرفته است؛ در دو حالت قبل از فرسوده شدن و بعد از انجام طرح با یکدیگر به صورت تطبیقی مقایسه شود.با مقایسه تطبیقی بافت کالبد مجموعه همسایگی کویر در دو حالت قبل از فرسودگی و بعد از انجام طرح مجموعه 61 واحدی میتوان گفت مولفههای دهگانه سازنده پدیدهها (زمان، مکان، منبع، الگو، وسیله، کمیت، کیفیت، روش، فاعل و عامل) در گذر زمان از بین نمیروند بلکه نوع آنها تغییر پیدا میکند و گاهی نیز تغییر در صفات، خصوصیات و ویژگیهای مولفههای سازنده ایجاد میشود.

لینک کمکی