فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی برقرار میکند. این فضاها میباید مبتنی بر اصولی باشد که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای شهروندان، به عنوان فضایی برای تداوم حضور فیزیکی و بقا حیات جمعی نیز به حساب آید. امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است و در هرم مازلو جز اصلیترین نیازهای انسان ذکر شده است. هدف از این مقاله بررسی نقش امنیت در میزان حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری است.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد که با استفاده از مطالعات کتابخانهای رابطهی بین امنیت و میزان حضورپذیری شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید.یافتههای پژوهش بیان میکند که عوامل تاثیرگذار بر افزایش امنیت نظیر اختالط کاربری، مقیاس انسانی، مبلمان شهری، دسترسیهای مناسب، خوانایی، نورپردازی مناسب، کنترل و نظارت، افزایش حس تعلق بر میزان حضورپذیری افراد در فضاهای شهری تاثیر گذارند.

لینک کمکی