فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه دوروش کشت نشايي ومستقيم برروي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت فوق شيرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه دوروش کشت نشايي ومستقيم برروي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت فوق شيرين :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بهمنظور بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق شیرین در کشت نشایی و مستقیم آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی- مشهد در سال زراعی 93-94 اجرا شد. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش کرتهای اصلی شامل سه سطح تامین آب آبیاری (75 ،100 و125 درصد نیاز آبی) و کرتهای فرعی شامل: 1-کشت نشاء 20 روزه 2 -کشت نشاء 30 روزه و 3 -کشت مستقیم ذرت بود. از رقم فوق شیرین Basin برای کشت ذرت استفاده شد. نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان داد بین تیمارهای روش کاشت (کشت مستقیم ونشا کاری) ذرت فوق شیرین ازنظر صفات عملکرد بلال، عملکرد دانه، عملکرد کل، تعداد ردیف دانه و طول بلال از لحاظ آماری اختلاف معنیدار وجود داشت بطوریکه کشت نشایی 30 روزه نسبت به کشت مستقیم از افزایش عمکرد بلال (2700 کیلوگرم)، عملکرد دانه (1800 کیلوگرم) وعملکرد بیوماس (3600 کیلوگرم)، برخوردار بود.

لینک کمکی