فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه عملکرد الگوهاي مختلف کشت خالص و مخلوط ماشک مراغه، ماشک گل سفيد و جو با مراتع رها شده و کم بازده در شرايط ديم مناطق سرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه عملکرد الگوهاي مختلف کشت خالص و مخلوط ماشک مراغه، ماشک گل سفيد و جو با مراتع رها شده و کم بازده در شرايط ديم مناطق سرد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بمنظور بررسی اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در گیاهان ماشک مراغه، جو و ماشک گل سفید آزمایشی طی سال زراعی 94-93 دراراضی دیم روستای قوزلوی شهرستان ملکان انجام گرفت.این پژوهش در قالب طرحبلوکهای کامل تصادفی با تعداد 10 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. هدف بررسی مناسب ترین ترکیب مخلوط برای شرایط فوق بود. قسمتی از پژوهش نیز در بخشی از مراتع کم بازده منطقه انجام گرفت که بدون ایجاد تغییر به همان صورت طبیعی مورد حفاظت قرار گرفت. تیمارها شامل: ماشک مراغه خالص، 3/2ماشک مراغه +3/1جو، 2/1 ماشک مراغه+2/1جو، 3/ 1 ماشک مراغه + 3/2 جو، جو خالص، گل سفید خالص، 3/2گل سفید+ 3/1جو، 2/1گل سفید+2/1جو، 3/1گل سفید+ 3/2جو و مرتع بودند. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و پروتیین کل بودند. تاثیر تیمارها بر میزان وزن تر و کشت ماشک مراغه و 3/2ماشک مراغه +3/1جو بهترین تاثیر را بر میزان پروتیین کل داشتند و در کل کمترین میزان صفات مربوط به کشت مرتع بود که بدون تغییر کشت گردیده بود. نتایج تحقیق نشان داد که کشت مخلوط گیاهان ماشک مراغه و جو و گل سفید نسبت به کشت مرتع و نیز تک کشتی، علوفه با کیفیت بهتری تولید میکنند. بنابراین اجرا و توسعه کشت مخلوط این گیاهان در مراتع به لحاظ زراعی و اقتصادی امکان پذیر است.

لینک کمکی