فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه ي فراواني خشکسالي هيدرولوژيکي و اقليمي در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه ي فراواني خشکسالي هيدرولوژيکي و اقليمي در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از پدیدههای محیطی و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی میباشد. خشکسالی ممکن است در هر محلی رخ دهد و باعث کمبود آب گردد، اما ویژگیها و اثرات آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی خشکسالی از محلی به محل دیگر متفاوت میباشد از این رو خطر بسیار بزرگی برای کشاورزی و منابع آبی بشمار میرود و به منظور به حداقل رساندنآسیب های آن بایستی این پدیده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق با توجه به اهمیت خشکسالی بر منابعآب، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI (به منظور تعیین خشکسالی هواشناسی و از شاخص خشکسالی جریانات رودخانهای (SDI (جهت ارزیابی و تحلیل زمانی وقوع خشکسالیهای هیدرولوژیکی استفاده شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 5 ایستگاه باران سنجی و 5 ایستگاه هیدرومتری در استان هرمزگان استفاده شد و شاخصها در 6 بازه زمانی (3 ،6 ،9 ،12 ،24 و 48 ماهه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین فراوانی دستههای خشکسالیهای در طول دوره آماری به روش همبستگی و تی زوجی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تی زوجی نشان داد، در مقیاس 48 ماهه، 24و 3 ماهه بترتیب در خشکسالی کلاس ملایم، شدید و ترسالی دارای مشابهت بالایی است. همچنین نتایج حاصل از بررسی همبستگی مقادیر خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف نشان از عدم همبستگی معنادار بین خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی است.

لینک کمکی