فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش ضايعات کشاورزي و افزايش توليد برآسيب پذيري جوامع روستايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش ضايعات کشاورزي و افزايش توليد برآسيب پذيري جوامع روستايي ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از معضلات ساختار اقتصادی کشور در بخش کشاورزی فقدان سازماندهی، مدیریت جامع ، عدم ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع کشاورزی باعث شده سطح ضایعات کشاورزی بالارود؛ این بخش نقش حیاتی دراقتصاد ایران به عهده دارد زیرا حدود 11 %تولید ناخالص ملی، 23 %اشتغال و تامین غذای بیش از 80 %جامعه را پوشش میدهد. لذا عدم تجهیز مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی، خلاء تکنیکی و استفاده از شیوه های کاشت نامناسب ،عدم کارایی کافیسیستم آبیاری، ناقص بودن سیستم بوجاری، بسته بندی و درجه بندی نامناسب، حمل و نقل و انبارداری نا مناسب، موجب افزایش (HACCP (گیاه در محصولات زراعی، باغی و محصولات شیلات و دامی شده است. به رغم دستاوردهای چشمگیردر زیر سیستم تولید و عرضه، به عل6ت نارسایی های موجود در زیر سیستم های نگهداری، تبدیل و توزیع، میزان ضایعاتکشاورزی در کشورمان به نسبت بالاست بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط سرویس مدیریت پس از برداشت،صنایعکشاورزی سازمان خواربارجهانی، میزان ضایعات درکشورهای درحال توسعه50 تا 35 % اعلام شده است و کارشناسان،اینمیزان ضایعات در کشور را معادل غذای حدود 20-15میلیون نفر میدانند.کاهش ضایعات کشاورزی سبب افزایش در تولیدبدون افزایش در سطح زیر کشت میشود و این امر فشار کمتری را بر محیط زیست خواهد داشت با کاهش ضایعات کشاورزی هزینههای تولید کاهش و کیفیت محصولات افزایش مییابد و درآمد تولید کنندگان بویژه کشاورزان خرده پا افزایش مییابد و وضعیت تغذیهای جامعه با افزایش دسترسی به محصولات کشاورزی اصلاح شده بهبود مییابد. دولت باید با تقویت بخش زیرساختهای کشاورزی آنرا تقویت و برافزایش بهرهوری و مدیریت تاکید کنند، سیستمهای آبیاری را اصلاح ودر ایجاد مجتمعهای پیشرفته و مدرن کشاورزی تشویق و توجه به صنایع تبدیلی و اختصاص بخش قابل ملاحظهای از حمایتهای دولتی را مد نظر قرار دهند.

لینک کمکی