فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره گيري آبي و الکلي گياه شاه تره بر تعداد باکتري هاي سودوموناس آيروژينوزا فيله ماهي فيتوفاگ در شرايط نگهداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثر عصاره گيري آبي و الکلي گياه شاه تره بر تعداد باکتري هاي سودوموناس آيروژينوزا فيله ماهي فيتوفاگ در شرايط نگهداري :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مطالعه، اثر عصاره گیری آبی و الکلی گیاه شاه تره بر تعداد باکتری های سودوموناس آیروژینوزا فیله ماهی فیتوفاگ طی یک دوره 18 روزه در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. تیمار شاهد (بدون عصاره)، تیمار عصاره گیری آبی و الکلی گیاه شاه تره با غلظت های مختلف 400،200،0 و 600 پی پی ام ساخته شد و به صورت دوره ای تحت آزمون میکروبی (تعداد باکتری سودوموناس آیروژینوزا)، در روزهای 0، 6، 12 و 18 قرار گرفتند. همچنین با بررسی یافته های بدست آمده از تعداد باکتری های سودوموناس آیروژینوزا در نمونه های مورد مطالعه مشخص گردید که با افزایش غلظت عصاره آبی یا الکلی، تعداد این باکتریها کاهش یافته، اما در طول زمان روند افزایش نشان داد. عصاره اتانولی شاه تره تاثیر بالاتری را در ممانعت از رشد باکتری مورد نظر نسبت به عصاره آبی داشته، که با افزایش غلظت این اثر بیشتر گردیدبنابراین افزودن عصاره اتانولی شاه تره به عنوان یک نگهدارنده طبیعی ، موجب تقویت عملکرد آن بر مدت زمان ماندگاری فیله ماهی فیتوفاگ در طول دوره نگهداری در یخچال می شود.

لینک کمکی